Metodické a výkladové materiály

Úřední sdělení ČNB

Obecné pokyny evropských orgánů dohledu

Stanoviska a odpovědi na dotazy

  • Přehled vydaných stanovisek České národní banky týkajících se odborných regulatorních dotazů je publikován prostřednictvím samostatné webové aplikace.
  • Otázky a odpovědi EK a EBA k regulaci finančního trhu (tzv. Single Rulebook Q&A) (externí odkaz, pouze anglicky) – k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR) o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (CRD) o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (BRRD), kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/49 (DGSD) o systémech pojištění vkladů, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366  (PSD2) o platebních službách na vnitřním trhu, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU (MCD) o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, ke směrnici Evropského parlamentu a Rady2008/48/ES (CCD) o smlouvách o spotřebitelském úvěru, ke směrnici (EU) 2015/849 (AMLD) Evropského parlamentu a Rady, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a k prováděcím nařízením (RTSITS) a obecným pokynům EBA (GL)
  • Otázky a odpovědi EK a ESMA k MIFID (externí odkaz, pouze anglicky)

Ostatní materiály