Informace o krátkých pozicích

Od 1. listopadu 2012 je v České republice přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (nařízení o prodeji na krátko). Nařízení o prodeji na krátko stanoví investorům povinnost oznámit orgánům dohledu významné čisté krátké pozice. České národní bance musí být oznámeny čisté krátké pozice v některých akciích a ve státních dluhopisech České republiky.

Oznámení České národní bance

Počínaje 31. lednem 2022 se ČNB oznamuje čistá krátká pozice v akciích, která dosáhne nebo poklesne pod 0,1 % základního kapitálu společnosti (před tímto datem činila minimální prahová hodnota 0,2 % - informace, jak postupovat při oznamování čistých krátkých pozic ve dnech 28. – 31. ledna 2022, jsou dostupné zde (externí odkaz). Oznámení musí být dále učiněno pro každou 0,1 % nad minimální prahovou hodnotou.

ČNB se rovněž oznamuje čistá krátká pozice ve státních dluhopisech České republiky a nekrytá pozice ve swapu úvěrového selhání na státní dluhopisy České republiky. Evropský orgán dohledu (ESMA) uveřejňuje prahové hodnoty platné pro jednotlivé členské státy, které zakládají tuto oznamovací povinnost.

Oznámení se České národní bance vždy zasílají prostřednictvím internetové aplikace Sběr informačních povinností a registrace subjektů (Podporovaný prohlížeč: Internet Explorer verze 7 a vyšší). Vyplňte jméno, příjmení a email (na ten bude zasláno potvrzení o přijetí oznámení včetně jeho ID, které je vhodné uchovat) a přihlašte se jako "Neregistrovaný uživatel". Vyberte "Oznámení o čistých krátkých pozicích" a v poli "Typ zprávy" zvolte: (1) "Nové oznámení o čistých krátkých pozicích" v případě prvního oznámení určité pozice; (2) "Změna oznámení o čistých krátkých pozicích" v případě změny již dříve oznámené pozice (jejího zvýšení nebo snížení), přičemž bude třeba zadat ID předchozího oznámení - jakmile však dojde ke snížení pozice pod minimální limit 0,1 % základního kapitálu společnosti, nelze takovou pozici již dále měnit, takže v případě získání nové pozice se postupuje opět podle bodů (1) a (2) výše.

Po řádném vyplnění stanovených políček je třeba oznámení uložit. Po kliknutí na tlačítko “Uložit” je možné oznámení podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu použitím tlačítka "OK" – takto podepsané oznámení není třeba nijak doplňovat. Pokud osoba nemá zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, je třeba oznámení jen uložit tlačítkem "Storno". V takovém případě je nutné zaslat České národní bance emailem na adresu shortselling@cnb.cz sken vyplněného a podepsaného formuláře oznámení (xls, 72 kB).

Zrušení chybného oznámení se provádí obdobně jako zaslání oznámení prostřednictvím internetové aplikace s tím, že po přihlášení se v rámci “Oznámení o čistých krátkých pozicích” vybere v poli "Typ zprávy" položka "Zrušení oznámení o čistých krátkých pozicích". Zrušení chybného oznámení není nutné doplňovat bez ohledu na způsob jeho uložení (s elektronickým podpisem nebo bez něj).

Zveřejňování čistých krátkých pozic v akciích

Čistá krátká pozice v akciích, která dosáhne nebo poklesne pod 0,5 % základního kapitálu společnosti a dále každá 0,1 % nad tímto prahem je zveřejňována Českou národní bankou prostřednictvím internetové aplikace Informace o krátkých pozicích.

Oznámení určené ke zveřejnění se České národní bance zasílá způsobem popsaným výše. Nicméně nemá-li osoba zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, kterým by oznámení podepsala, vyžaduje se pro účely zveřejnění čisté krátké pozice navíc registrace držitele pozice. Registraci je nutné provést nejpozději současně s prvním oznámením určeným ke zveřejnění a to tak, že se České národní bance zašle emailem na adresu shortselling@cnb.cz sken vyplněného a podepsaného registračního formuláře (xls, 70 kB) společně s požadovanými přílohami. Česká národní banka potvrdí emailem provedení registrace. Zveřejnění oznámení, u kterých nebyla provedena registrace, může být Českou národní bankou odloženo až do okamžiku jejího dokončení.