Informace o krátkých pozicích

Od 1. listopadu 2012 je v České republice přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (nařízení o prodeji na krátko). Nařízení o prodeji na krátko stanoví investorům povinnost oznámit orgánům dohledu významné čisté krátké pozice. České národní bance musí být oznámeny čisté krátké pozice v některých akciích a ve státních dluhopisech České republiky.

Oznámení České národní bance

České národní bance se oznamuje čistá krátká pozice v akciích, která dosáhne nebo poklesne pod 0,1 % základního kapitálu společnosti. Oznámení musí být dále učiněno pro každou 0,1 % nad minimální prahovou hodnotou.

ČNB se rovněž oznamuje čistá krátká pozice ve státních dluhopisech České republiky a nekrytá pozice ve swapu úvěrového selhání na státní dluhopisy České republiky. Evropský orgán dohledu (ESMA) uveřejňuje prahové hodnoty platné pro jednotlivé členské státy, které zakládají tuto oznamovací povinnost.
UPOZORNĚNÍ: Prahové hodnoty platné od 1. května 2023 činí stále 0,1 % (515 mil. eur) a 0,05 % (257 mil. eur). K jejich změně na 0,5 % a 0,25 % dojde až 1. února 2024, a to za předpokladu, že se celková hodnota státního dluhu ČR udrží nad 500 mld. eur po celý rok 2023 (k překročení této hranice došlo poprvé v průběhu 1Q 2023).

Oznámení se České národní bance vždy zasílají prostřednictvím internetové aplikace Sběr informačních povinností a registrace subjektů (Podporovaný prohlížeč: Internet Explorer verze 7 a vyšší). Vyplňte jméno, příjmení a email (na ten bude zasláno potvrzení o přijetí oznámení včetně jeho ID, které je vhodné uchovat) a přihlašte se jako "Neregistrovaný uživatel". Vyberte "Oznámení o čistých krátkých pozicích" a v poli "Typ zprávy" zvolte: (1) "Nové oznámení o čistých krátkých pozicích" v případě prvního oznámení určité pozice; (2) "Změna oznámení o čistých krátkých pozicích" v případě změny již dříve oznámené pozice (jejího zvýšení nebo snížení), přičemž bude třeba zadat ID předchozího oznámení - jakmile však dojde ke snížení pozice pod minimální limit 0,1 % základního kapitálu společnosti, nelze takovou pozici již dále měnit, takže v případě získání nové pozice se postupuje opět podle bodů (1) a (2) výše.

Po řádném vyplnění stanovených políček je třeba oznámení uložit. Po kliknutí na tlačítko “Uložit” je možné oznámení podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu použitím tlačítka "OK" – takto podepsané oznámení není třeba nijak doplňovat. Pokud osoba nemá zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, je třeba oznámení jen uložit tlačítkem "Storno". V takovém případě je nutné zaslat České národní bance emailem na adresu shortselling@cnb.cz sken vyplněného a podepsaného formuláře oznámení (xls, 72 kB).

Zrušení chybného oznámení se provádí obdobně jako zaslání oznámení prostřednictvím internetové aplikace s tím, že po přihlášení se v rámci “Oznámení o čistých krátkých pozicích” vybere v poli "Typ zprávy" položka "Zrušení oznámení o čistých krátkých pozicích". Zrušení chybného oznámení není nutné doplňovat bez ohledu na způsob jeho uložení (s elektronickým podpisem nebo bez něj).

Zveřejňování čistých krátkých pozic v akciích

Čistá krátká pozice v akciích, která dosáhne nebo poklesne pod 0,5 % základního kapitálu společnosti a dále každá 0,1 % nad tímto prahem je zveřejňována Českou národní bankou prostřednictvím internetové aplikace Informace o krátkých pozicích.

Oznámení určené ke zveřejnění se České národní bance zasílá způsobem popsaným výše. Nicméně nemá-li osoba zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, kterým by oznámení podepsala, vyžaduje se pro účely zveřejnění čisté krátké pozice navíc registrace držitele pozice. Registraci je nutné provést nejpozději současně s prvním oznámením určeným ke zveřejnění a to tak, že se České národní bance zašle emailem na adresu shortselling@cnb.cz sken vyplněného a podepsaného registračního formuláře (xls, 70 kB) společně s požadovanými přílohami. Česká národní banka potvrdí emailem provedení registrace. Zveřejnění oznámení, u kterých nebyla provedena registrace, může být Českou národní bankou odloženo až do okamžiku jejího dokončení.