Seznamy a evidence

Česká národní banka je povinna zveřejňovat na svých webových stránkách seznamy subjektů, které podléhají jejímu dohledu a které registruje nebo zapisuje do seznamů podle relevantních sektorových zákonů.

Tyto seznamy jsou prezentovány jednotně prostřednictvím aplikace Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů (JERRS), která obsahuje všechny subjekty finančního trhu, které obdržely licenci nebo povolení k činnosti, byly registrovány, notifikovány nebo zapsány do seznamů vedených ČNB.

Od 1.7.2019 je možné získat vybrané informace o subjektech finančního trhu rovněž prostřednictvím webových služeb WS JERRS.

Dne 1. července 2012 došlo v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, ke spuštění provozu základních registrů, v rámci kterých veřejná správa sdílí data o fyzických a právnických osobách. ČNB je zapojena do výměny údajů o subjektech, které reguluje, registruje nebo zapisuje do seznamů. Díky napojení ČNB na základní registry dochází průběžně k automatické aktualizaci údajů o subjektech, a to podle oficiálních referenčních údajů uvedených v základních registrech. V případě pochybnosti o správnosti údajů u subjektů v seznamech je možné podat oznámení na emailovou adresu seznamy.subjektu@cnb.cz. Takto zpochybněné údaje budou zkontrolovány a v případě potvrzení chyby v údajích bude zajištěna jejich oprava.

Česká národní banka je dále povinna zveřejňovat i ostatní seznamy, jejichž prezentace není vzhledem k jejich charakteru a formě možná v rámci výše uvedené aplikace. Jedná se zejména o seznamy z oblasti kapitálového trhu, které se týkají seznamů zahraničních regulovaných trhů, zahraničních vypořádacích systémů, vzdělávání v pojišťovnictví apod.

Česká národní banka rovněž zveřejňuje odkaz na seznam externích ratingových agentur (externí odkaz), který zveřejňuje na svých internetových stránkách EBA podle článku 135(2) nařízení CRR.