Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k vnitřnímu systému správy a řízení

(EBA/GL/2021/05)

Dne 2. července 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny k vnitřnímu systému správy a řízení (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 téhož nařízení, které jsou buď institucemi pro účely uplatňování směrnice 2013/36/EU (dále jen „CRD“) podle čl. 3 odst. 1 bodu 3 této směrnice, a to rovněž s ohledem na čl. 3 odst. 3 CRD, nebo investičními podniky, na něž se vztahuje hlava VII CRD podle čl. 1 odst. 2 a 5 nařízení (EU) 2019/2033 (dále společně jen „instituce“).

Pokyny upřesňují systém, procesy a mechanismy vnitřní správy a řízení (řídicí a kontrolní systém a jeho vybrané součásti), které by měly instituce uplatňovat v souladu s čl. 74 odst. 1 CRD s cílem zajistit účinné a obezřetné řízení instituce. Dále pokyny, v návaznosti na čl. 109 CRD, upřesňují uplatňování požadavků na systém správy a řízení v rámci skupiny, resp. na konsolidovaném základě.

Změny pokynů zahrnují především adaptaci na směrnici (EU) 2019/878 (CRD5), ve spojení se zohledněním přijetím samostatného obezřetnostního rámce pro vybrané investiční podniky – směrnice (EU) 2019/2034 (IFD) a nařízení (EU) 2019/2033 (IFR). Hlavním dopadem je vynětí investičních podniků podléhajících IFD/IFR z přímé působnosti obecných pokynů.  

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů k vnitřnímu systému správy a řízení (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 31. prosince 2021. S účinností ode dne použití těchto pokynů se zrušují obecné pokyny EBA k vnitřnímu systému správy a řízení (EBA/GL/2017/11). ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.