ESRB a ESFS

Evropská rada pro systémová rizika (European Systemic Risk Board, ESRB) je zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 (pdf, 952 kB) o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika. ESRB spolu se třemi celoevropskými sektorovými dohledovými orgány (EBA, ESMA a EIOPA), jejich Společným výborem a národními dohledovými orgány tvoří ESRB Evropský systém finančního dohledu (European System of Financial Supervision, ESFS), jehož účelem je zajišťovat dohled nad finančním systémem Unie.

V rámci ESFS je ESRB nezávislým orgánem odpovědným za makroobezřetnostní dozor nad finančním systémem v rámci EU. Na rozdíl od evropských orgánů dohledu je zaměřena na identifikaci systémových rizik a makroprudenční politiku, jež má zajistit stabilitu evropského finančního systému jako celku. V případě identifikace zvýšených rizik systémového charakteru může ESRB vydat varování a doporučení vedoucí ke zmírnění rizik.

Struktura ESRB je následující:

 • Generální rada
 • Řídící výbor
 • Poradní vědecký výbor (ASC)
 • Poradní technický výbor (ATC)
 • Sekretariát.

Předsedou ESRB je prezident ECB.

Generální rada je jediným rozhodovacím orgánem ESRB. Její zahajovací zasedání se konalo 20. ledna 2011, v každém roce jsou plánována čtyři řádná jednání Generální rady. Jde o odlišný orgán od Generální rady ECB.

Generální rada má tyto členy s hlasovacím právem:

 • prezidenta a viceprezidenta Evropské centrální banky (ECB)
 • guvernéry národních centrálních bank členských států
 • jednoho člena Evropské komise
 • předsedu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
 • předsedu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 • předsedu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 • předsedu a oba místopředsedy poradního vědeckého výboru (ASC)
 • předsedu Poradního technického výboru (ATC)
 • a tyto členy bez hlasovacích práv:
 • zástupce příslušných vnitrostátních orgánů dohledu, a to jednoho na členský stát (jednotliví zástupci se obměňují podle projednávaných témat, pokud se vnitrostátní orgány dohledu konkrétního členského státu nedohodly na jednom zástupci)
 • předsedu Hospodářského a finančního výboru EFC

Svou činnost zahájil v lednu 2011 také Řídící výbor, který připravuje zejména zasedání Generální rady. Řídicí výbor má toto složení:

 • předseda a první místopředseda ESRB
 • viceprezident ECB
 • čtyři další členové Generální rady ESRB, kteří jsou rovněž členy Generální rady ECB; ze svých řad si je volí členové generální rady ESRB, kteří jsou zároveň členy Generální rady ECB.
 • člen Evropské komise
 • předseda Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
 • předseda Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 • předseda Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 • předseda Hospodářského a finančního výboru (EFC)
 • předseda Poradního vědeckého výboru (ASC)
 • předseda Poradního technického výboru (ATC)


Dalším orgánem ESRB je Poradní technický výbor (Advisory Technical Committee – ATC), který sdružuje stejné instituce jako Generální rada a má poskytovat poradenství a pomoc v otázkách související s prací ESRB, především pak pravidelné analýzy podmínek finanční stability v EU.

Poradní vědecký výbor (Advisory Scientific Committee – ASC), který do činnosti ESRB zapojuje analýzu akademických pracovníků, byl ustanoven na jednání Generální rady ESRB 18. března 2011.

Sekretariát, který je zajišťován ECB, je odpovědný za každodenní chod ESRB. Poskytuje analytickou, statistickou, administrativní a logistickou podporu ESRB.

Přestavitelé ČNB se na činnosti ESRB přímo podílejí, a to jak formou účasti guvernéra ČNB a dalšího člena bankovní rady ČNB v jeho Generální radě, tak účastí expertů ČNB v Poradním technickém výboru (Advisory Technical Committee, ATC) a jeho pracovních skupinách.