Finanční trhy

V této kapitole najdete informace o devizovém a peněžním trhu a trhu státních dluhopisů včetně předpisů vztahujících se k finančnímu trhu v ČR. V rámci podkapitoly “Devizový trh“ jsou uvedeny například informace o kurzech devizového trhu a ostatních měn, o devizových obchodech, stavu a struktuře devizových rezerv ČNB. V podkapitole „Peněžní trh“ jsou k dispozici informace o úrokových sazbách vyhlašovaných ČNB, obratech na peněžním trhu nebo aktuální informace o likviditě bankovního sektoruoperacích ČNB na volném trhu. Emisní kalendář a informace o výsledcích aukcí krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, seznamy účastníků a emisí a pravidla aukcí obsahuje podkapitola „Trh státních dluhopisů“ . V podkapitole „ Inflační očekávání finančního trhu“ naleznete prognózy inflace a ostatních makroekonomických veličin analytiků finančního trhu od května 1999.

ČNB je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (pdf, 223 kB) oprávněna vést evidenci cenných papírů vydávaných Českou republikou a splatných do jednoho roku, evidenci cenných papírů vydávaných ČNB a evidenci dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku a je oprávněna provozovat systém vypořádání obchodů s těmito cennými papíry. Uvedené činnosti zajišťuje systém krátkodobých dluhopisů (SKD). V podkapitole „ SKD - systém krátkodobých dluhopisů" najdete relevantní předpisy, rámcové informace vztahující se k systému, krátký popis činností a statistická data SKD.


Technické parametry mimořádných operací na podporu mezibankovního trhu

Bankovní rada České národní banky ponechává dvoutýdenní dodávací repo operace v platnosti bez časového omezení. Rovněž beze změny zůstávají v platnosti devizové swapy, které slouží na dodávání korunové likvidity za eura. ČNB má možnost v reakci na tržní vývoj parametry dále měnit.

Technické parametry:

Dvoutýdenní dodávací repo operace
Frekvence vyhlašování repo operace: 1 x týdně (pondělí)
Objednávky bank uspokojovány za fixní sazbu: 2T repo sazba + 10 bp

Poznámka: Zbývající parametry dodávacích repo operací zůstávají beze změn.

Devizové swapy
Maximální doba splatnosti: 2 týdny
Uplatňované snížení kurzu (tzv. haircut): 5 %

Poznámka: Devizové swapy jsou prováděny na základě požadavku konkrétní banky na dodání korunové likvidity za eura, kurz je pro účely swapu snížen o 5 % s cílem eliminovat kurzové riziko. Ostatní parametry (např. vypořádání systémem delivery after delivery) zůstávají beze změn.