Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA o stresovém rizikovém potenciálu

(EBA/GL/2012/2)

Dne 16. května 2012 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o orgánu EBA“), obecné pokyny o stresovém rizikovém potenciálu (EBA/GL/2012/2, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1093/2010 EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny obsahují doporučení, která upřesňují postupy instituce při stanovování kapitálového požadavku k stresovému rizikovému potenciálu (tzn. ke stresové rizikové hodnotě - SVaR). Těžiště doporučení tvoří zejména požadavky na identifikaci stresového období, na dokumentaci odůvodňující zvolený přístup a na přezkoumávání stresového období, požadavky na přístup k otázce jednotné volby stresového období napříč skupinou, požadavky na vlastní propočet stresového rizikového potenciálu, požadavky na stanovování zástupných indikátorů a požadavky na test použití (use test).

Plné znění Obecných pokynů o stresovém rizikovém potenciálu (EBA/GL/2012/2, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti uplynutím šedesáti kalendářních dnů od data požadavku na podání zprávy orgány dohledu, zda se jimi budou řídit, tj. ode dne 15. července 2012. Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.