Ochrana osobních údajů

Tímto dokumentem si Vás Česká národní banka (dále jen „ČNB“) dovoluje informovat o zpracování osobních údajů, k nimž dochází v ČNB, a o Vašich právech týkajících se těchto zpracování.

Informaci o zpracování osobních údajů pravidelně aktualizujeme. Tato informace byla naposledy aktualizována dne 1. března 2024.

Informace o zpracování osobních údajů (pdf, 321 kB) ke stažení.

1. Správce 

Správcem osobních údajů je ČNB. ČNB můžete kontaktovat na:

 • Poštovní adresa ústředí ČNB
  Česká národní banka
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
  tel.: 224 411 111
  fax: 224 412 404
  IČO 48136450
 • Adresa podatelny ČNB
  Česká národní banka
  Senovážná 3
  115 03 Praha 1
  Úřední hodiny podatelny:
  Po –  Čt: 8.00 – 16.15 hod.
  Pá: 8.00 – 15.00 hod.
 • Elektronická podatelna
  e-mail: podatelna@cnb.cz
  ID datové schránky: 8tgaiej

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů v ČNB je pan Mgr. Jan Rataj. Můžete jej kontaktovat na:

 • Česká národní banka
  DPO
  Na příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • e-mail: dpo@cnb.cz
 • ID datové schránky: 8tgaiej

3. Účel zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů určuje ČNB; jednotlivé účely zpracování osobních údajů, včetně bližších informací o těchto účelech jsou uvedeny v přehledu níže. ČNB zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel, na řádném právním základě, v rozsahu a po dobu, která je pro splnění daného účelu nezbytná.

Po naplnění účelu zpracování osobních údajů může ČNB osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, to se týká zejména zpracování osobních údajů pro účely archivnictví ve veřejném zájmu.

ČNB zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • ČNB zpracovává osobní údaje jako správní orgán pověřený výkonem dohledu nad finančním trhem. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, případně plnění povinnosti stanovené právním předpisem.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše identifikační údaje, identifikační číselné údaje, kontaktní údaje, případně kvalifikační údaje, profesní údaje, finanční údaje, a ve stanovených případech také údaje o bezúhonnosti nebo údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, které získala buď přímo od Vás, nebo z jiného zdroje v rámci výkonu svých dohledových pravomocí, případně z veřejných rejstříků.
 • ČNB zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění svých povinností při výkonu dohledu nad finančním trhem, což znamená po dobu 17 let.
 • Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění úkolů svěřených ČNB při výkonu dohledu nad finančním trhem v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů není možné plnit úkoly svěřené ČNB při výkonu dohledu nad finančním trhem příslušnými právními předpisy.
 • V rámci mezinárodní spolupráce při výkonu dohledu nad finančním trhem může dojít k předání Vašich osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. ČNB v těchto případech předává Vaše osobní údaje na základě příslušného rozhodnutí Evropské komise o tom, že třetí země nebo mezinárodní organizace poskytuje odpovídající ochranu osobních údajů (čl. 45 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (externí odkaz)) nebo správního ujednání, jež zahrnuje vhodné záruky a vymahatelná a účinná práva subjektu údajů (čl. 46 odst. 3 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (externí odkaz)), konkrétně správní ujednání pro předávání osobních údajů mezi úřady pro finanční dohled v Evropském hospodářském prostoru a úřady pro finanční dohled mimo Evropský hospodářský prostor. Není-li takové rozhodnutí nebo správní ujednání, ČNB předává Vaše osobní údaje na základě nezbytnosti z důležitých důvodů veřejného zájmu (čl. 49 odst. 1 písm. d) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (externí odkaz)). ČNB důkladně posuzuje každou žádost o takové předání s ohledem na podmínky stanovené v právních předpisech v oblasti ochrany osobních údajů. V případech, kdy se neuplatní výjimky stanovené v právních předpisech v oblasti ochrany osobních údajů, zejména povinnost mlčenlivosti, Vám ČNB před předáním Vašich osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci poskytne informace o tomto předání. Součástí tohoto sdělení je informace o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise o tom, že třetí země nebo mezinárodní organizace, do níž jsou Vaše osobní údaje předány, poskytuje odpovídající ochranu osobních údajů. Pokud takové rozhodnutí Evropské komise neexistuje, součástí tohoto sdělení je dále informace týkající se vhodných záruk k zajištění ochrany Vašich osobních údajů v souvislosti s jejich předáním do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 • ČNB zpracovává osobní údaje k zajištění plnění povinností stanovených právními předpisy v následujících oblastech, případně pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v oblasti měnové politiky:
  • správa Centrální evidence účtů podle zákona o centrální evidenci účtů, na jehož základě ČNB zpracovává osobní údaje za účelem zajištění prostředků sloužících k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů, zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie. ČNB v tomto případě zpracovává identifikační údaje, identifikační číselné údaje, kontaktní údaje  a finanční údaje o majitelích a disponentech účtů vedených úvěrovými institucemi v České republice, jež získala od subjektů povinných předávat údaje do příslušné evidence.
  • vedení Centrálního registru úvěrů podle zákona o bankách, na jehož základě ČNB zpracovává osobní údaje za účelem zajištění vzájemné informovanosti bank a poboček zahraničních bank o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů. Zpracovávány jsou identifikační údaje, identifikační číselné údaje, kotaktní údaje a finanční údaje podnikajících fyzických osob, jež ČNB získala od subjektů povinných předávat údaje do příslušné evidence.
  • plnění povinností, případně úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v oblasti měnové politiky, podle zákona o ČNB za účelem zajištění statistického šetření nebo výkaznictví, zpracování a tvorby statistické informace a sestavování statistik Evropské unie. ČNB zpracovává identifikační údaje a kontaktní údaje zejména kontaktních osob vykazujících subjektů, jež ČNB získala od vykazujících subjektů.
 • ČNB zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění svých povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména po dobu, po kterou trvá důvod pro zařazení do evidence nebo registru podle příslušných právních předpisů.
 • ČNB v těchto případech zpracovává osobní údaje za účelem platného uzavření a řádného plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, případně oprávněný zájem ČNB na plnění smlouvy uzavřené s klientem nebo smluvním partnerem nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše identifikační údaje, identifikační číselné údaje, kontaktní údaje, finanční údaje, případně rodinné údaje, které v souvislosti se smlouvou získala přímo od Vás, případně z veřejných rejstříků.
 • ČNB zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů platných pro oblast poskytování bankovních služeb a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, což znamená po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 • Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro vznik a řádné plnění smlouvy. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nemůže být smlouva uzavřena nebo řádně plněna, včetně nemožnosti provedení opatření přijímaných před uzavřením takové smlouvy.
 • Ke zpracování osobních údajů dochází v ČNB také za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti či podnětu. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, případně i plnění povinnosti stanovené právním předpisem; v případě, kdy postup pro vyřízení žádosti či podnětu (zejména stížnosti na zaměstnance ČNB, proces či postup ČNB) není upraven právním předpisem, je právním základem oprávněný zájem ČNB na řádném fungování ČNB, transparentnosti a důvěryhodnosti ČNB.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, které získala přímo od Vás.
 • ČNB zpracovává osobní údaje po dobu vyřizování žádosti či podnětu a dále po dobu, po kterou to může být nezbytné pro uplatnění práv či nároků ČNB, což znamená po dobu trvání příslušných promlčecích či prekluzivních lhůt.
 • ČNB zpracovává osobní údaje svého dodavatele nebo jiného obchodního partnera (dále jen „smluvní partner“) a zaměstnance či zástupce smluvního partnera, a to za účelem platného uzavření smlouvy a řádného plnění z ní vyplývajících závazků a dále za účelem vedení seznamu potenciálních smluvních partnerů a jejich zaměstnanců či zástupců. Právním základem pro zpracování osobních údajů smluvního partnera je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, právním základem pro zpracování osobních údajů zaměstnance či zástupce smluvního partnera je oprávněný zájem ČNB na plnění smlouvy uzavřené se smluvním partnerem; právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci seznamu potenciálních smluvních partnerů, jejich zaměstnanců či zástupců je oprávněný zájem ČNB na efektivním provádění výběrových řízení.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše identifikační údaje, identifikační číselné údaje, kontaktní údaje, finanční údaje, případně profesníúdaje a v některých případech (např. u smluv ohledně bankovních obchodů) také zvukové záznamy (záznamy telefonních hovorů). Tyto údaje ČNB získala v souvislosti se smlouvou přímo od Vás nebo od smluvního partnera (Vašeho zaměstnavatele či subjektu, který zastupujete), případně z veřejných rejstříků.
 • ČNB zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou může některá ze smluvních stran vznášet nároky v souvislosti se smlouvou, to znamená po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu. Zvukové záznamy ČNB zpracovává zpravidla po dobu 90 dnů od pořízení.
 • Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro vznik a řádné plnění smlouvy. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nemůže být smlouva uzavřena nebo řádně plněna, včetně nemožnosti provedení opatření přijímaných před uzavřením takové smlouvy.
 • ČNB zpracovává osobní údaje v souvislosti se zajištěním výběrového řízení pro zájemce o uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, nebo ochrana oprávněných zájmů ČNB.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, kvalifikační údaje, profesní údaje, případně identifikační číselné údaje, jakož i údaje o bezúhonnosti v případech, kdy je zjišťována bezúhonnost zájemce z důvodů spočívajících v povaze práce, která má být vykonávána. Tyto osobní údaje ČNB získává přímo od Vás.
 • Osobní údaje získané od zájemců o zaměstnání, se kterými k uzavření pracovněprávní smlouvy nedošlo, budou zpracovávány po dobu, po kterou může některá ze stran vznášet nároky v souvislosti s jednáním o smlouvě, zpravidla po dobu čtyř let od získání údajů.
 • Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nemůže být smlouva uzavřena a není možné provést opatření přijímaná před uzavřením takové smlouvy.
 • V těchto případech ČNB zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům. V případě služeb odborné knihovy ČNB je právním základem pro zpracování osobních údajů plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. V případě služeb badatelny archivu ČNB je právním základem pro zpracování osobních údajů plnění povinností stanovených právním předpisem nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, a dále služební údaje, které získala přímo od Vás.
 • V případě služeb odborné knihovny ČNB jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou to může být nezbytné pro uplatnění práv či nároků ČNB, což znamená po dobu trvání příslušných promlčecích či prekluzivních lhůt. V případě služeb badatelny archivu ČNB jsou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění povinností ČNB při poskytování služeb badatelského archivu ČNB, což znamená po dobu 5 let.
 • Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro vznik a řádné plnění smlouvy k využívání služeb odborné knihovny ČNB. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nemůže být smlouva uzavřena nebo řádně plněna, včetně nemožnosti provedení opatření přijímaných před uzavřením takové smlouvy. Pokud jde o služby badatelny archivu ČNB, je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů není možné služby badatelny archivu ČNB využívat.
 • V těchto případech ČNB zpracovává osobní údaje za účelem zasílání tiskových zpráv a jiných informací týkajících se ČNB a její činnosti prostřednictvím Newsletteru ČNB, CNB Research News nebo prostřednictvím avíz při aktualizaci webových stránek ČNB. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je oprávněný zájem ČNB na řádném fungování ČNB, transparentnosti a důvěryhodnosti ČNB, a dále oprávněný zájem ČNB na poskytování osvěty. S ohledem na vyvažování výše uvedených oprávněných zájmů ČNB můžete kdykoliv využít možnost odmítnutí zpracování; odmítnout zpracování lze v rámci každého zaslaného e-mailu s tiskovou zprávou nebo jinou informací týkající se ČNB a její činnosti.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, případně kvalifikační údaje nebo profesní údaje, které získala přímo od Vás.
 • ČNB uchovává osobní údaje pouze po dobu, po kterou bude trvat Váš zájem o zasílání tiskových zpráv a jiných informací týkajících se ČNB a její činnosti.
 • Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro zasílání informací obsažených v tiskových zprávách či jiných informací týkajících se ČNB a její činnosti. V případě jejich neposkytnutí Vám není možné tyto zprávy či jiné informace zasílat.
 • V těchto případech ČNB zpracovává osobní údaje za účelem evidence činností a přístupů uživatelů do informačních systémů, jakož i evidence přístupů k aktivům ČNB. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je ochrana oprávněných zájmů ČNB v oblasti bezpečnosti informačních systémů, jakož i plnění právních povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše identifikační údaje, jakož i identifikační číselné údaje, které získala z jiného zdroje (příslušný informační systém).
 • V případě evidence činností a přístupů do informačních systémů a evidence přístupů k aktivům ČNB jsou osobní údaje uchovávány po dobu, po kterou jsou uchovávány osobní údaje v příslušných aktivech ČNB. Dále ČNB zpracovává osobní údaje po dobu, po kterou to je nezbytné pro zjištění, analýzu a vyhodnocení bezpečnostních událostí a jejich možných následků, nejdéle však po dobu 18 měsíců od pořízení záznamu v evidenci. V případě evidence přístupových oprávnění do informačních systémů ČNB zpracovává osobní údaje nejdéle po dobu jednoho roku od ukončení platnosti přístupového oprávnění uživatele, resp. od ukončení jeho činnosti.

4. Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Při zpracování osobních údajů ČNB postupuje vždy tak, aby Vaše údaje byly maximálně zabezpečeny a aby nemohly být zneužity. ČNB zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně. Na straně ČNB nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, to znamená k rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

5. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

V případech, kdy se na zpracování osobních údajů pro ČNB podílejí zpracovatelé, ČNB využívá pouze zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření k tomu, aby zpracování, na němž se mají pro ČNB podílet, splňovalo požadavky právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv. Se všemi zpracovateli má ČNB za tím účelem uzavřeny písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, ve kterých je kladen důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a na záruky pro procesy zpracování osobních údajů u zpracovatelů.

Pokud ČNB poskytuje Vaše osobní údaje jinému subjektu jako příjemci, činí tak výlučně na základě platných právních předpisů, případně pokud je to nezbytné pro ochranu nebo uplatnění práv ČNB. Mezi příjemce patří orgány veřejné moci oprávněné k získání osobních údajů v souladu s právními předpisy (pokud získávají osobní údaje jinak než v rámci zvláštního šetření, k jehož vedení jsou oprávněny), účastníci správního řízení a členové rozkladové komise, finanční instituce, žadatelé o informace z evidencí vedených ČNB a smluvní partneři (dodavatelé a jiní obchodní partneři, včetně všech zpracovatelů). V případech stanovených právním předpisem ČNB předává osobní údaje orgánům dohledu a centrálním bankám členských států Evropské unie a dále také institucím Evropské unie.

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky. Nicméně v souvislosti s jednotlivými účely zpracování osobních údajů, k nimž dochází v ČNB, mohou být Vaše osobní údaje předány do tzv. třetí země (země mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci. ČNB osobní údaje předává na základě příslušného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nebo správního ujednání, jež zahrnuje vhodné záruky a vymahatelná a účinná práva subjektu údajů a není-li takové rozhodnutí nebo správní ujednání, na základě nezbytnosti z důvodu důležitého veřejného zájmu. Bližší informace o předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci jsou uvedeny u příslušných účelů zpracování osobních údajů.

7. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte právo ČNB kdykoli požádat o potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jakož i o předání takových osobních údajů jinému správci.

V případech, kdy je právním základem pro zpracování osobních údajů plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jakož i oprávněný zájem ČNB nebo třetí strany, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

V souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů je za účelem ochrany Vašich osobních údajů v rámci každé takové žádosti ověřeno, zda žadatel je tatáž osoba jako subjekt údajů, jehož osobních údajů se žádost týká. Tuto skutečnost ověřujeme srovnáním totožnosti žadatele s informacemi o subjektu údajů, jehož osobních údajů se žádost týká, přičemž za dostatečné doložení totožnosti žadatele považujeme doručení žádosti datovou schránkou, kvalifikovaný elektronický podpis žadatele nebo úředně ověřený podpis žadatele.

Současně upozorňujeme, že některým žádostem k uplatnění výše uvedených práv nemusí být s ohledem na právní předpisy vyhověno.

Domníváte-li se, že ČNB zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.