Statistika

Česká národní banka ve své působnosti sestavuje a zveřejňuje statistiky, mezi které patří zejména měnová a finanční statistika, platební bilancedohledová statistika, statistika finančních účtů, všeobecná ekonomická statistikavládní finanční statistika. Jednotlivé oblasti statistiky jsou sestavovány v souladu s mezinárodními standardy a standardy Evropské unie a příslušnými požadavky evropských dohledových orgánů a jednotného dohledu ČNB nad finančním trhem. Kapitola Statistika zahrnuje nejen data a jejich metodiku, ale také komentované publikace (např. Měnová statistikaKomentář k platební bilanci a Komentář k čtvrtletním finančním účtům) a příslušné předpisy, a to jak národní, tak evropské a mezinárodní. Smlouva o EU vyžaduje, aby Evropská centrální banka ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďovala statistické informace nezbytné pro zajištění úkolů, kterými je pověřen Evropský systém centrálních bank. Smlouva ukládá zemím při jejich vstupu do EU provést nezbytné statistické přípravy tak, aby byly schopné přispívat do statistiky eurozóny v okamžiku přijetí společné měny (informační video ECB, prezentace dat ESCB - externí odkazy).

Vedle statistik sestavovaných ve své působnosti zveřejňuje ČNB i další informace vztahující se k její činnosti, především údaje o inflaci. Podkapitola Inflace obsahuje informace o inflaci měřené a zveřejňované ČSÚ, inflační cíl a prognózu inflace publikovanou ČNB a inflační očekávání, která ČNB zjišťuje. ČNB disponuje řadou systémů pro sběr (SDAT), zpracování a zasílání statistických dat; z hlediska publikování patří k nejdůležitějším ARAD, unikátní systém časových řad statistických údajů sestavovaných ČNB a doplněný o vybrané údaje z externích zdrojů. Stránka SDDS Plus obsahuje ekonomická a finanční data České republiky podle metodiky Mezinárodního měnového fondu.

 


Politika dalšího využívání statistik ESCB

Evropský systém centrálních bank (ESCB) zpřístupňuje statistiky a související metodiku prostřednictvím internetových stránek Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank (NCB) a trvale usiluje o usnadnění jejich využívání. V této souvislosti ESCB formuluje svoji společnou politiku dalšího využívání svých statistik.

euro-area-statistics

ESCB se zavázal poskytovat bezplatně své statistiky jako veřejnou službu vysoké kvality bez ohledu na jejich další komerční nebo nekomerční využívání.

Ve vztahu ke svým zveřejňovaným statistikám zastává ESCB politiku volného přístupu a volného dalšího využívání za níže uvedených podmínek.

Kvalitě svých statistik připisuje ESCB velký význam, a to v souladu se zásadami uvedenými v prohlášení nazvaném Veřejný závazek ESCB na vypracování evropské statistiky.

Podmínky dalšího využívání statistik ESCB

Veškeré veřejně dostupné statistiky ESCB mohou být dále bezplatně využívány pod podmínkou, že je uveden zdroj (např. „Zdroj: statistiky ECB.“) a statistiky (včetně metadat) nejsou upravovány. Právo volného přístupu a volného dalšího využívání veřejně dostupných údajů nezakládá právo obdržet důvěrné údaje.

Dále platí tato pravidla:

  1. Právo volného dalšího využívání se vztahuje na statistiky zpřístupněné veřejnosti ve standardním formátu, které musí být využívány v souladu s příslušnými prohlášeními o odpovědnosti vydanými ECB a NCB.
  2. Právo volného dalšího využívání se nevztahuje na údaje třetích osob bez předchozího souhlasu původce údajů.
  3. Uživatelé nemohou nárokovat kontinuitu všech zveřejňovaných statistik ESCB a měli by brát v úvahu, že statistiky mohou být měněny v důsledku revizí nebo jiných aktualizací.
  4. Přístup k údajům ESCB může být za výjimečných okolností omezen, například pokud uživatel jedná způsobem, který je v rozporu se zájmy ostatních uživatelů