SDAT - sběr dat ČNB

Informace k systému SDAT

Systém SDAT nahradí stávající sběrný systém MtS-ISL-SÚD-SDNS. Na této stránce budou průběžně publikovány informace týkající se implementace systému a jeho uvedení do provozu.

Adresa testovacího prostředí

https://sdatt.cnb.cz/sdat_ext/ - externí portál (verze 0.71.2)

https://sdatt.cnb.cz/sdat_ws/ - adresa pro volání webové služby (ne přístup prohlížečem)

Adresa produkčního prostředí

https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/ - externí portál (verze 1.2.0 - odpovídá 0.69.2)

https://sdat.cnb.cz/sdat_ws/ - adresa pro volání webové služby (ne přístup prohlížečem)

Pozn.: adresa pro webové služby akceptuje pouze Soap requesty typu POST autentizované komerčním certifikátem registrovaným v příslušném prostředí SDAT.

Aktuality

 • 3. 4. 2020 - v souvislosti se SARS-Cov-2 dochází v SDAT kromě úprav vykazovacích povinností Pojišťoven i k zavedení mimořádné 14 denní informační povinnosti u vybraných informací výkazu qes.
 • 3. 4. 2020 - v souvislosti se SARS-Cov-2 dochází k úpravám vykazovacích povinností pro Banky a Družstevní záložny a v oblasti EBA výkaznictví i pro OCP. Změny budou na produkčním i testovacím prostředí připraveny do 7. 4. 2020.
 • 1. 4. 2020 - aktualizace dokumentu Popis jazyka kontrol.
 • 30. 3. 2020 - v souvislosti se SARS-Cov-2 dochází k úpravám vykazovacích povinností Penzijních společností a Pojišťoven - změny budou na produkčním i testovacím prostředí připraveny do 1. 4. 2020.
 • 25. 3. 2020 - vyhodnocení úvodního testování vykazovacího rámce EBA_COREP se z původního termínu 31. 3. 2020 posouvá na 17. 4. 2020. Informace o tomto testu byly osobám s vykazovací povinností ve vykazovacím rámci EBA_COREP zaslány e-mailovou zprávou dne 28. 2 2020.
 • 24. 3. 2020 - Ve verzi 0.71.0 nebyly provedeny změny, které by umožnily aktivaci deaktivovaných kontrol. Došlo však k následujícím úpravám, jejichž podrobný seznam je k dispozici v samostatném souboru:
  1. Vytvoření nových kontrol, které nahradily deaktivované a nyní již odstraněné kontroly.
  2. Úprava zápisu kontroly.
 • 23. 3. 2020 - na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace SDAT 0.71.0. Rozšíření webových služeb si vyžádalo úpravy v XSD - podrobnější popis změn je uveden v changelogu a také v nově zveřejněném dokumentu technické specifikace - Vykazování - specifické případy. Ve webové aplikaci byl upraven způsob exportu polí pro vstup dat - z důvodu různorodosti datových typů a požadavku na vysokou přesnost se pro veškeré vstupy použije v exportovaném Excelu formát text - doporučujeme přegenerování šablon pro import dat. Byla doplněna informace ke správnému formátu dat vykazovaných v metodikách EBA.
 • 3. 3. 2020 - na prostředí SDAT TEST byly nasazeny tyto úpravy v metodikách vykazovacích rámců EBA_COREP a EBA_FINREP:
  • Aktualizace 2.9.1.1 - která se týká úpravy validačních pravidel. EBA úpravu označila jako 2.9.1.1, nicméně v XBRL taxonomii je verzování dále vedeno jako 2.9.1.0, protože se změna týká pouze kontrol, nikoliv struktury výkazů. Proto jsou odpovídající metodiky SDAT stále označeny jako EBA_COREP_2.9.1.0 a EBA_FINREP_2.9.1.0. Přehled změn kontrol je dostupný na webu EBA nebo v tomto souboru "Release Notes.2.9.1.1.pdf"
  • Vyloučení GAAP údajů, které nejsou pro vykazování do ČNB relevantní. Atribut údaje "Vykazovany" je nastaven na hodnotu false a ve struktuře datové oblasti jsou tyto údaje označeny šedou barvou.
  • Všechny sdílené údaje, které byly nastaveny jako "Zobrazované", jsou nově nastaveny jako "Vykazované" (výjimkou jsou datové oblasti F_13.02.1.b a C_76.00.a a C_76.00.w, kde jsou sdílené údaje v rámci jedné datové oblasti). Toto nastavení lépe vyhovuje principům, které definuje EBA taxonomie. Sdílení, resp. vykázání shodných hodnot sdílených údajů bude ošetřeno prostřednictvím doplněných kontrol. O jejich doplnění budeme informovat.
  • Byly dočasně deaktivovány zatím neimplementované kontroly ve vykazovacích rámcích EBA_FINREP a EBA_COREP. Ze strany ČNB probíhá doladění finální implementace těchto kontrol tak, aby byly v souladu s požadavky EBA. Takové kontroly jsou dočasně deaktivovány (atribut "Deaktivovana" true) a v průběhu zpracování nebudou vyhodnocovány. Následně budou postupně tyto jednotlivé kontroly aktivovány (atribut "Deaktivovana" false). O jejich aktivaci budeme informovat.
 • 29. 1. 2020 - dne 1. 2. 2020 končí přechodné období, po které bylo umožněno zasílat nepodepsané vstupní zprávy s výkazy, které mají tuto povinnost podpisu nastavenu. Informace o tom, zda je výkaz podepisován, je k dispozici jako atribut každého jednotlivého výkazu (viz webová aplikace SDAT, část Metodické informace - Výkazy, nebo webová služba ctiVykaz). Podpis je možné vytvořit libovolným nástrojem, pokud budou splněny náležitosti elektronického podpisu (viz popis v technické specifikaci). Požadovaný podpis lze rovněž vytvořit pomocí uživatelského nástroje, který ČNB poskytuje.
 • 22. 1. 2020 - byl aktualizován Katalog webových služeb technické specifikace o příklady protokolů. Byla vytvořena informační webová stránka s plánem přechodu oblastí Bankovnictví, EBA a Družstevní záložny z MtS do SDAT. Na této stránce budou průběžně publikovány relevantní informace z těchto oblastí výkaznictví.
 • 19. 12. 2019 - byly doplněny metodické materiály za oblast Solvency II o převodní můstky k položkám ECB add-ons.
 • 18. 12. 2019 - byla zveřejněna aktualizovaná XSD pro webové služby (rozšíření o lokalizaci chyb v protokolu vydání).
 • V pátek 20. 12. 2019 bude od 13:00 na testovacím i produkčním prostředí nasazována nová verze aplikace SDAT. Webová aplikace i webové služby budou do večerních hodin nedostupné.
 • 11. 12. 2019 - byly publikovány metodické materiály za oblast Solvency II popisující nejvýraznější rozdíly oproti současnému vykazování prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS. Cílem je alespoň částečně usnadnit přechod na nový sběrný systém jak pojišťovnám, které nemají XBRL nebo vlastní softwarové řešení, tak i ostatním vykazujícím subjektům, pro které je svět reportingu podle externích taxonomií EIOPA nový.
 • 4. 11. 2019 - zahájen ostrý provoz systému SDAT sběrem denního výkazu CEUSIFE10.
 • 24. 10. 2019 - Po dobu 3 měsíců od 1.11.2019 do 31.1.2020 je na produkčním i testovacím prostředí SDAT vypnuta kontrola povinnosti elektronického podpisu. Navzdory této skutečnosti doporučujeme zasílat data vstupní zprávy podepsané. Pokud jsou data vstupní zprávy podepsána, dojde k ověření podpisu a v případě problému s jeho validitou je tato informace součástí protokolu ke vstupní zprávě. Podpis je možné vytvořit libovolným nástrojem, pokud budou splněny náležitosti elektronického podpisu (viz popis v technické specifikaci). Současně informujeme, že jsme uvolnili uživatelský nástroj, který umožnuje podepisovat požadovaným způsobem. Informace o tom, zda je výkaz podepisován a jaký certifikát je k tomu vyžadován, je k dispozici jako atribut každého jednotlivého výkazu (viz webová aplikace SDAT část Metodické informace - Výkazy, nebo webová služba ctiVykaz).
 • 23. 10. 2019 - druhá fáze ověřovacího provozu vykazování CEUSIFE10 na produkčním prostředí byla ukončena. Z důvodu přípravy produkčního prostředí budou (až do zahájení ostrého provozu) webové služby a zpracování na tomto prostředí vypnuté.
 • 8. 10. 2019 - zahájení registrace na produkční prostředí pro ověřovací provoz CEUSIFE10. Zahájení registrace do testovacího prostředí pro osoby s vykazovací povinností ve vykazovacích rámcích Pojišťovnictví, Solvency II a Penzijní společnosti.
 • 17. 9. 2019 - zahájení ověřovacího provozu vykazování CEUSIFE10. V době ověřovacího provozu je dočasně vypnuta kontrola povinnosti elektronického podpisu - výkazy lze zasílat i nepodepsané. Harmonogram viz prezentace; pro testování lze využít připravené výskyty od 17. do 30. 9. 2019.
 • 16. 9. 2019 - byl publikován aktualizovaný harmonogram migrace výkaznictví z MtS do SDAT. Na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace určená pro ověřovací provoz vykazování CEUSIFE10 a obsahující uživatelskou dokumentaci.
 • 9. 9. 2019 - publikovali jsme prezentaci a zápis ze čtvrtého jednání Technické pracovní skupiny.
 • 4. 9. 2019 - zahájení ověřovacího provozu vykazování výkazu CEUSIFE10. Bližší informace v harmonogramu pro ověřovací provoz.
 • 29. 8. 2019 - publikován draft XSD připravovaných změn a rozšíření webových služeb.
 • 27. 8. 2019 - byla doplněna kapitola 3.2.5 Podepisování dokumentu Technické informace a přidán scénář pro zaslání Vstupní zprávy s podepsanými daty.
 • 22. 8. 2019 - byl publikován aktualizovaný harmonogram migrace výkaznictví z MtS do SDAT.
 • 24. 7. 2019 - byla publikována doplněná technická specifikace - dokumenty Popis kontrol a Vykazování, aktualizovali jsme také XSD webových služeb.
 • 1. 7. 2019 - Zveřejnění aktuálního mapování metodiky EBA v2.8 mezi MtS strukturami a strukturami EBA, do kterých byly přidány změny metodiky EBA (verze v2.9 oproti verzi v2.8)
 • 25. 6. 2019 – Zahájení testování zpracování vstupní zprávy pro výkaz CEUSIFE10 a zveřejnění návodu pro testování webovými službami.
 • 30. 5. 2019 - publikovali jsme aktualizované exporty metodik EBA (EBA_RES_EBA_RES_2.8.1.1_full a EBA_CFAF_EBA_CFAF_2.8.1.1_full) reflektující nevykazované údaje.
 • 30. 4. 2019 - publikovali jsme zápis a prezentaci ze třetího jednání TPS. Na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace - k dispozici jsou aktuální XSD a WSDL soubory pro webové služby. Úpravy se týkají služeb CtiStavZpracovani a CtiStavVykazovani v souvislosti s implementací protokolů.
 • 17. 4. 2019 - byla publikována aktualizovaná verze dokumentu Popis jazyka kontrol (rozšířena zejména o gramatiku uživatelského jazyka).
 • 9. 4. 2019 - na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace zahrnující opravu chybných (zastaralých) popisů v metodikách. Napraven byl i obsah exportů dotčených metodik (METVB20190101.1 full i rel a CEU_CEU20190101.1).
 • 2. 4. 2019 - na testovacím prostředí SDAT byly zpřístupněny webové služby ZaslaniVstupniZpravy, CtiStavZpracovani a CtiStavVykazovani. Ukázky volání byly přidány do dokumentace a jsou k dispozici aktualizované XSD a WSDL soubory. Aktualizovali jsme ukázky vstupní zprávy.
 • 7. 3. 2019 - v souvislosti s nasazením nové verze webové služby CtiVykaz byla zveřejněna aktualizovaná XSD. V odpovědi služby je v části Knihovna doplněna informace o účtových osnovách a účtech, část pro definici Výkazů doplněna identifikace číselníku, pokud je v elementu OborHodnotZdroj uvedena doména. Změny jsou promítnuty v aktualizovaném exportu metodik (soubory CtiVykaz_BANKY_METVB20190101.1_rel.zip resp. CtiVykaz_BANKY_METVB20190101.1_full.zip)
 • 31. 1. 2019 - byla zveřejněna aktualizovaná XSD s návrhy schémat pro služby CtiStavZpracovani a CtiStavVykazovani a doplněny dokumenty technické specifikace. Byl publikován soubor popisující Změny v platné metodice a vyjádření k vykazovacím povinnostem pro předkládání výkazu EBA finrep9_ind_ifrs.
 • 21. 1. 2019 byla na testovací prostředí SDAT nasazena upravená verze webové služby CtiVykaz; zde k dispozici odpovídající XSD a WSDL soubory. Byly publikovány exporty všech aktuálně platných metodik obsahující pouze relevantní objekty příslušné Knihovny.
 • 15. 1. 2019 proběhlo druhé jednání Technické pracovní skupiny. Zápis a související informace zveřejněny na stránce TPS
 • 2. 1. 2019 bylo spuštěno testovací prostředí SDAT. V případě zájmu o zřízení uživatelských účtů pro přístup do neveřejné části externího portálu nebo pro povolení přístupu k rozhraní webových služeb kontaktujte sdat@cnb.cz.
 • 18. 12. 2018 byla zveřejněna aktualizovaná XSD schémata a vzorové exporty metodik Banky, CEU, EBA a EIOPA obohacené o struktury Datových oblastí výkazů (element StrukturaDatoveOblasti) a XLSX struktury Výkazů (element StrukturaVykazu obsahující XLSX v base64).
 • 29. 11. 2018 byla na stránce dokumentace SDAT zveřejněna první verze dokumentu popisujícího jazyk kontrol systému SDAT.
 • 7. 11. 2018 byla na stránce dokumentace SDAT zvěřejněna ukázka exportu metodiky vykazovacího rámce CEU, opravený export Bankovnictví, export EBA odpovídající verzi taxonomie 2.8.1.1 a ukázky XLSX struktur datových oblastí tak, jak budou dostupné z webové aplikace SDAT, resp. i jako binární objekty poskytované v rámci XML exportů metodik.
 • 31. 10. 2018 byla zvěřejněna aktualizovaná XSD schémata, ukázky vstupní zprávy a byly aktualizovány související dokumenty technické specifikace.
 • 25. 10. 2018 proběhlo první jednání Technické pracovní skupiny. Zápis a související informace zveřejněny na stránce TPS
 • 18. 10. 2018 zveřejněna aktualizace příkladu metodiky pro vykazovací rámec Bankovnictví a příslušných XSD (soubory SDAT_METVB20180101.1_v2.zip a xsd_v2.zip) s doplněním objektů Knihovny a Mezivýkazových kontrol - více viz readme.txt v ZIP souborech.
 • 2. 10. 2018 proběhlo v ČNB setkání se zástupci všech oborových asociací. Prezentace s úvodním představením systému SDAT, harmonogramu implementace a plánu migrace oblastí výkaznictví ze systému MtS do SDAT je k dispozici ke stažení.
 • 7. 9. 2018 byl publikován dokument Katalog webových služeb, XML schémata Informačních služeb a XML soubory se vzorky jejich výstupů, viz bod 6 v tabulce níže.
 • 3. 9. 2018 proběhl  pro členy ČBA workshop s úvodním představením SDAT a harmonogramu implementace systému a plánu migrace oblastí výkaznictví ze systému MtS do SDAT. Prezentace vč. harmonogramů je k dispozici ke stažení.