SDAT – sběr dat ČNB

Informace k systému SDAT

Systém SDAT slouží k plnění vykazovací povinnosti vůči České národní bance. K tomuto účelu systém poskytuje dvě možnosti, jejichž použití se může vzájemně doplňovat:

 1. webovou aplikaci pro koncové uživatele;
 2. rozhraní webových služeb pro automatizaci vykazování.

Základní informace o systému jsou k dispozici v tomto dokumentu jeho technické specifikace.

Adresa testovacího prostředí

Adresa produkčního prostředí

Pozn.: adresa pro webové služby akceptuje pouze Soap requesty typu POST autentizované komerčním certifikátem registrovaným v příslušném prostředí SDAT.

Aktuality

 • 2. 8. 2022 - byl zveřejněn aktualizovaný Plán metodik pro konec roku 2022 a rok 2023.
 • 28. 7. 2022 - byl aktualizován dokument technické specifikace Vykazování - specifické případy o kapitolu 8 - Vykazování binárních údajů webovými službami.
 • 22. 7. 2022 - na testovacím prostředí SDAT je možné testování nové metodiky AnaCredit ANA20220901. Výskyty vykazujícím osobám a SW firmám byly vygenerovány za období od 30. 9. 2022 do 31. 12. 2022.
 • 13. 7. 2022 - na testovacím prostředí byla nasazena nová verze SDAT umožňující vytvořit elektronický podpis vstupní zprávy v prohlížeči. Podmínkou je instalace komponenty I.CA PKIServiceHost a rozšíření pro prohlížeč (komponenta ke stažení z https://www.ica.cz/aplikace-stazeni, rozšíření pod odkazy https://chrome.google.com/webstore/detail/electonic-signature-cnb/hdbmbdpobhimeabanajlbkinlhkoflpk resp. https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/elektronick%C3%BD-podpis-%C4%8Dnb/hlaepfiibpjcgbjhnebnlninminjfchd, podporovanými prohlížeči jsou MS Edge a Google Chrome). Funkcionalita je stále v testování, nicméně v rámci ověřovacího provozu na prostředí SDAT TEST jí lze již vyzkoušet. V případě zjištěných obtíží napište prosím na sdat@cnb.cz s podrobnými informacemi (vystavitel certifikátu, způsob uložení certifikátu), příp. doplněné o snímky obrazovky s problémem. Původní možnost stažení vstupní zprávy a podepsání pomocí utility v Javě zůstala zachována.
 • 29. 6. 2022 - v souvislosti s problematiku částečně uspokojených pokynů bylo ve vykazovacím rámci MKT upraveno provádění MVK TRAF11_01 u následujících kontrol: 108_1, 108_2, 109_1, 109_2, 201 - 208. Tyto kontroly se nebudou provádět pro obchody (transakce ve výkazech TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM11), pro které existuje v TRAFIM30 pokyn ve stavu zrušený. Úprava se poprvé projeví po spuštění Běhů MVK 30. 6. 2022 ve 04:00 hod.
 • 27. 6. 2022 - problém s číselníkem MIC kódů byl opraven; odmítnuté transakce je nutné zaslat znovu standardním způsobem.
 • 27. 6. 2022 - byl identifikován problém s plněním externího číselníku MIC kódů, ve vykazovaním rámci MKT mohlo dojít k chybnému odmítnutí transakcí - o řešení budeme informovat.
 • 23. 6. 2022 - Vzhledem k tomu, že systém MtS-ISL-SÚD-SDNS již neslouží ke sběru dat žádného z vykazovacích rámců výkaznictví ČNB, bude jeho provoz v následujícím období postupně ukončen. Dne 28. 6. 2022 bude vypnut komunikační kanál EDIFACT a procesy vstupního zpracování. Dalším krokem bude odstavení webových služeb (SDNS-WS). V souvislosti s webovými službami žádáme o vypnutí automatických procesů na straně vykazujících, které byly používány pro zjištování stavu vykazování.
 • 22. 6. 2022 - webová služba ctiVykaz vrací nesprávný výsledek v atributu <shodadata> pro výkaz PIPIFE10 v metodice METVB20220101, pokud je request na celý vykazovací rámec BANKY. Pokud je request pouze na výkaz PIPIFE10, vrací služba správný výsledek. Na odstranění chyby pracujeme.
 • 20. 6. 2022 - byl aktualizován dokument Popis jazyka kontrol o novou funkci REF_LEI_ALLOWED() a atribut Předpoklad.
 • 31. 5. 2022 - upozorňujeme, že lze zaslat prázdné Vydání výskytu výkazu TRAFIM11 a to z těchto důvodů:
  1. U Osob, které vůbec nevykazují výkaz TRAFIM11, by nedocházelo ke spouštění skupiny MVK TRAF11_01.
  2. Některé Osoby chtějí využívat zasílání prázdného výkazu TRAFIM11 k tomu, aby byl evidován běh skupiny MVK u Výskytu výkazu se shodným stavem ke dni, jako u výkazů, které data obsahovala a pro které byla de facto MVK provedena.
  U ostatních transakčních a číselníkových výkazů vykazovacího rámce MKT není zaslání prázdného vydání povoleno.
 • 31. 5. 2022 - MKT - byl identifikován problém vyhodnocení MVK kontrol proti výkazu PERFIM30 a PARFIM40; data budou znovu zpracována v zítřejším běhu MVK (01.06.2022 04:00:00) - ze strany vykazujících osob není nutná žádná akce.
 • 26. 5. 2022 - pro vykazovací rámec MKT je na testovacím prostředí SDAT zveřejněna k externímu testování skupina MVK TRAF12_01 obsahující dvě MVK kontroly (211 a 212).
 • 18. 5. 2022 - na produkčním prostředí SDAT je zveřejněna metodika MKT20220527 vykazovacího rámce MKT. Metodika je včetně JVK a MVK kontrol. Zároveň jsou vytvořeny reálné vykazovací povinnosti pro vykazující osoby.
 • 13. 5. 2022 - dne 30. 5. 2022 ve 12:00 hod bude zahájen příjem dat vykazovacího rámce MKT v SDAT. Pokyny a informace týkající se přechodu vykazování ze systému MtS jsou na této stránce.
 • 13. 5. 2022 - pro vykazovací rámec MKT jsou na testovacím prostředí SDAT zveřejněny k externímu testování kontroly skupiny MVK TRAF11_01 setů 9-11.
 • 26. 4. 2022 - dne 13. 5. 2022 dojde v systému MtS k uzavření Výskytů výkazů pro období leden - duben 2022. Na tyto výskyty bude možné vykazovat naposledy 12. 5. 2022. Žádáme vykazující, aby žádná vydání na tyto výskyty od uvedeného data neposílali. Zastavení příjmu dat na uvedené výskyty souvisí s migrací dat ze systému MtS do SDAT na straně ČNB. Proces oprav bude obnoven v systému SDAT. Vykazování na výskyty výkazu pro období 2019-2021 bylo již pozastaveno, viz aktualita ze dne 14. 4. 2022.
 • 14. 4. 2022 - na prostředí SDAT TEST je zveřejněna nová metodika MKT20220527, což je metodika ve které bude zahájen sběr dat vykazovacího rámce MKT v systému SDAT. Tato metodika obsahuje změny ve výkazech REFFIM10 a REFFIM20 (viz prezentace, snímek 96) a zároveň obsahuje změny v kontrolách. Tyto kontroly lze identifikovat podle platnosti kontrol, která je od 27. 5. 2022. Na metodiku a její kontroly je možné zasílat testovací data. Doporučujeme však se nejdříve seznámit se změnami, a provést přípravu dat, protože zasláním testovacích dat na výskyty vydání 27.5.2022 a dále dojde k uzavření možnosti zasílání výskytů vydání starších než toto datum. Následné testování již pak bude probíhat na výskytech vydání po 27.5.2022.
 • 14. 4. 2022 - v souvislosti s převodem sběru dat vykazovacího rámce MKT do systému SDAT a se zahájením prací na migraci dat na straně ČNB, budou v systému MtS uzavřeny všechny Výskyty výkazů funkční oblasti Kapitálové trhy (MKT) pro roky 2018 až 2021. K uzavření výskytů dojde 22.4.2022, tj. na Výskyty výkazů 2018 - 2021 bude možné vykazovat naposledy 21.4.2022. Opatření bude mít dopad na vykazující osoby, které opravují nebo doplňují transakce v historii dat. Tento proces bude tímto zastaven a obnoven až v systému SDAT, kde bude řízen individuálně, zejména podle objemu dat.
 • 7. 4. 2022 - v balíčcích s XSD pro webové služby (TEST, PROD) byl aktualizován soubor CtiUdajeOsoby.xsd - navýšení možné délky hodnot metadat certifikátů (elementy CertifikatIdn, CertifikatSdn).
 • 31. 3. 2022 - V systému SDAT testovací prostředí byla zveřejněna nová metodika AnaCredit ANA20220901 související s rozšířením sběru také o data fyzických osob podnikatelů. Bližší informace o metodice jsou dostupné i na webových stránkách ČNB - AnaCredit. Metodika aktuálně neslouží k testování. O zahájení testování metodiky ANA20220901 budeme informovat.
 • 30. 3. 2022 - v souvislosti s přechodem vykazovacího rámce MKT do systému SDAT oznamujeme následující:
  1. Byla přehodnocena podoba druhé fáze testování (dle harmonogramu, snímek 4). Oproti původnímu záměru nebude provedena migrace produkčních dat z MtS do SDAT TEST. Tento postup byl, na základě zkušeností z dosavadního testování, vyhodnocen jako neefektivní.
  2. Do 30. 4. 2022 doporučujeme provést test vykázání všech výkazů, které má vaše osoba předepsané ve vykazovací povinnosti pro vykazovací rámec MKT. ČNB nijak nepředepisuje, jaká data mají být pro test použita. Datový obsah je možno volit dle svých možností a zamýšlených testovaných scénářů. Nicméně doporučujeme, aby logika dat pokud možno odpovídala produkčním datům.
  3. Byly aktualizovány dokumenty:
  4. Stav kontrol OCP - výkazy TRAFIM10, TRAFIM11, TRAFIM20, TRAFIM30, PERFIM30, REFFIM10
   • JVK - na testovacím prostředí SDAT jsou zveřejněny k externímu testování všechny JVK výše uvedených výkazů
   • MVK - na testovacím prostředí SDAT jsou prováděny kontroly ze skupiny MVK TRAF11_01 v setech 2-8 (mimo kontrol na hromadný obchod 221_1, 221_2, 222_1 a 222_2). Zatím nejsou prováděny MVK setů 9-11, které budou uvolňovány postupně po interním testování ČNB.
   • Zároveň pro TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM11, TRAFIM30 budou pro obchodníky doplněny JVK CZX_003 a CZX_005, kde je kontrolováno, že vykázané LEI je shodné s LEI vykazující osoby v Registru osob SDAT (znění kontrol v aktualizovaném dokumentu). Tyto kontroly budou platné i pro SW firmy. Obchodní a vypořádací systémy - výkazy TRAFIM12, TRAFIM40, SETFIM50, STAFIM60, STAFIM70, PARFIM40, REFFIM20
   • JVK - na testovacím prostředí SDAT jsou zveřejněny k externímu testování všechny JVK výše uvedených výkazů
   • MVK - na testovacím prostředí SDAT budou prováděny kontroly ze skupiny MVK SET50_01. Kontroly ze skupiny MVK TRAF12_01 zatím nejsou prováděny, dostupný je však zápis daných kontrol.
   • Zároveň pro TRAFIM10 budou pro obchodní a vypořádací systémy doplněny JVK CZX_004 a CZX_006, kde je kontrolováno, že systém zasílá pouze transakce s LEI jedné z osob ve vztahu k systému. Pozn.: pro vykazující osobu FTFS (zasílající transakce za své účastníky ne-OCP) jsou vypnuty všechny kontroly CZX_003 až CZX006 (znění kontrol v aktualizovaném dokumentu). Tyto kontroly budou pro SW firmy pro účely testováni deaktivovány.
  5. Atributy Stav ke dni, Termín a čas předložení, Termín a čas uzavření jsou ve vykazovacích povinnostech výkazů pro OCP a pro obchodní i vypořádací systémy nastaveny jednotně v souladu s dokumentem (kapitola Navrhovaný stav) zveřejněným na stránkách MKT SDAT.

  Provoz na testovacím prostředí ČNB průběžně monitoruje, vyhodnocuje a případně reaguje. V případě technických problémů je možné se obrátit na adresu sdat@cnb.cz. Metodické dotazy prosím směřujte na adresu kt.stat@cnb.cz.

 • 15. 3. 2022 - ve vykazovacím rámci MKT na prostředí SDAT TEST bude spouštěno provádění mezivýkazových kontrol (MVK). Konkrétně budou prováděny kontroly ze skupiny MVK TRAF11_01 v setech 2 - 8 ( mimo kontrol na hromadný obchod 221_1, 221_2, 222_1 a 222_2).
  Proces zpracování MVK bude spouštěn 1 x denně v ranních hodinách, poprvé dne 16.3.2022 ve 04:00.
  Kontroly budou provedeny nad daty, které byly dosud vykázány do prostředí SDAT TEST, pokud splňují podmínky pro jejich spuštění. Doporučeny postup testování a informace s tím spojené jsou popsány v dokumentu "SDAT - testování metodiky vykazovacího rámce MKT".
  Problematika mezivýkazových kontrol byla rovněž doplněna v již publikovaném dokumentu "SDAT - nová podoba metodiky vykazovacího rámce MKT".
 • 10. 3. 2022 - do dokumentu Vykazování specifické byla doplněna kapitola 7 - Vykazování prázdných datových oblastí webovými službami.
 • 9. 3. 2022 - pro vykazovací rámec MKT jsou na testovacím prostředí SDAT zveřejněny k externímu testování všechny JVK výkazů TRAFIM12 a REFFIM20.
 • 7. 3. 2022 - ve vykazovacím rámci MKT na TEST prostředí pro výkaz TRAFIM20 byly aktuálně deaktivovány JVK kontroly setů 3 a 6. Pro výkaz TRAFIM20 se nyní připravuje úprava algoritmu pro přechod JVK kontrol mezi jednotlivými sety. Změna zatím není implementována na TEST prostředí a z tohoto důvodu nebude nyní na TEST prostředí docházet v některých případech k správnému přechodu JVK mezi sety kontrol. Jedná se o transakce, kde ve výkazu TRAFIM20 je v poli FIM0066 vyplněný nástroj, který je ve FIRDS. V tomto případě se zatím neprovedou sety 5, 7 a 8.
 • 2. 3. 2022 - na stránce Dokumentace - technická specifikace byla publikována aktualizovaná XSD pro webové služby (aktuálně používaná od verze SDAT 1.88.1 na prostředí SDAT TEST). Byl doplněn element JePovinny (true, false) pro HodnotaParametruDoType určující povinnost parametru dynamických DO ve výstupu služby CtiVykaz.
 • 21. 2. 2022 - ve středu 23. 2. 2022 bude od 10:00 do konce dne (resp. do oznámení) nedostupné prostředí SDAT TEST z důvodu instalace nové verze SDAT. V rámci přípravy prostředí budou vymazána dosud zaslaná data všech výkazů vykazovacího rámce MKT.
 • 15. 2. 2022 - na testovacím prostředí SDAT jsou pro vykazovací rámec MKT zveřejněny zápisy MVK kontrol Skupiny MVK TRAF11_01 (vlastníkem je výkaz TRAFIM11). Dané kontroly jsou aktuálně deaktivované a nejsou zatím předmětem externího testování.
 • 14. 2. 2022 - Na testovacím prostředí SDAT byly deaktivovány JVK kontroly 104_1, 104_2, 104_3, 104_4, 106_1, 106_2, 106_3, 106_4, 117 a 118 u výkazu SETFIM50. Tyto kontroly nebudou při zpracování dat spouštěny.
 • 9. 2. 2022 - pro vykazovací rámec MKT jsou na testovacím prostředí SDAT zveřejněny k externímu testování všechny JVK výkazů: TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM11, TRAFIM30, PARFIM40, PERFIM30, STAFIM60, STAFIM70, REFFIM10 a SETFIM50.
 • 8. 2. 2022 - na stránce k metodice MKT bylo opravno mapování struktury TRAFIM20.
 • 28. 1. 2022 - v neděli 30. 01. 2022 budou dodatečně provedeny mezivýkazové kontroly.
  Vykazovací rámec Fondy: pro výskyty výkazů ROFOS10 a ROFOS11, DOFOS31 a DOFOS32 budou zpětně spuštěny MVK kontroly za období 30. 6. 2021 a 30. 09. 2021.
  Vykazovací rámec Pojišťovnictví: pro výskyty výkazu DOPOS36 bude zpětně spuštěna skupina MVK s kódem DOPOS36_DOPOS26 za období 31. 12. 2021.
  Vykazovací rámec EBA_COREP: za období 31. 12. 2021 budou znovu spuštěny skupiny MVK s kódy corep_lr_ind_3, corep_lr_con_3, corep_le_con, corep_lr_con a corep_lr_con_2.
 • 28. 1. 2022 - na stránce k metodice MKT byl zveřejněn materiál ESMA (ver. 1.7), který obsahuje úpravu současných validačních pravidel a nová validační pravidla. Tyto úpravy budou zahrnuty do květnové metodiky, která bude zplatněna koncem května 2022 s přechodem vykazovacího rámce MKT na SDAT. XSD schémata se nemění.
 • 25. 1. 2022 - na stránce k metodice MKT byly zveřejněny pracovní soubory s mapováním struktur výkazů TRAFIM10 a TRAFIM20 na odpovídající XSD ISO 20022 definice.
 • 24. 1. 2022 - na produkčním prostředí byly opraveny výjimky datových oblastí pro výskyty k 31.12.2021 výkazu corep_of_ind pro všechny osoby zařazené do Typu osoby Z_PZB.
 • 12. 1. 2022 - ve vykazovacím rámci MKT byly nově uvolněny k externímu testování kontroly JVK číselníkového výkazu PARFIM40 a další kontroly JVK číselníkového výkazu REFFIM10. Dané kontroly nemají příznak deaktivována.
 • 4. 1. 2022 - metodiky METVB20220101, DZ20220101, EXT20220101, FOFI20211201, FOFI20220101, IPS20220101, OFI20220101, PEF20220101, PLT20220101 a POJ20220101 jsou na produkčním prostředí zplatněny.
 • 3. 1. 2022 - na testovacím prostředí SDAT byly upraveny parametry nepravidelných vykazovacích povinností pro MKT pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM11, TRAFIM20, TRAFIM30, PERFIM30 a REFFIM10 dle schváleného návrhu. Nově vygenerované výskyty již budou zohledňovat upravené parametry.

Archiv aktualit: 2018 | 2019 | 2020 | 2021