SDAT – sběr dat ČNB

 

Informace k systému SDAT

Systém SDAT slouží k plnění vykazovací povinnosti vůči České národní bance. K tomuto účelu systém poskytuje dvě možnosti, jejichž použití se může vzájemně doplňovat:

 1. webovou aplikaci pro koncové uživatele;
 2. rozhraní webových služeb pro automatizaci vykazování.

Základní informace o systému jsou k dispozici v tomto dokumentu jeho technické specifikace.

Adresa testovacího prostředí

Adresa produkčního prostředí

Pozn.: adresa pro webové služby akceptuje pouze Soap requesty typu POST autentizované komerčním certifikátem registrovaným v příslušném prostředí SDAT.

Aktuality

 • 14. 6. 2024 - Oblast EBA_MREL, obsahující drobné úpravy šablon, bude přesunuta do metodiky EBA v3.5, s prvním referenčním datem 31.12.2024. Metodika EBA_MREL 3.4, která byla nasazena na SDAT Test 28/2/2024 s platností 30.6.2024, nebude pro vykazování oblasti MREL relevantní. Pro období 6/2024 a 9/2024 se bude i nadále vykazovat dle metodiky EBA_MREL_3.2.1.0.
 • 5. 6. 2024 - Dne 19. 6. 2024 proběhne technologická odstávka prostředí SDAT PROD - v čase 13:00 až 16:00 budou webová aplikace i webové služby nedostupné.
 • 3. 4. 2024 - Na produkčním prostředí SDAT byly v metodice EBA_REM_3.2.2.0 nastaveny vykazovací povinnosti pro výkazy rem_bm (Remuneration Benchmarking) a rem_gap (Remuneration on gender pay gap) pro vybraný okruh subjektů.
 • 20. 03. 2024 - v testovacím prostředí SDAT byly nastaveny vykazovací povinnosti výkazu IRRBB - Interest rate risk in the Banking book.
 • 20. 03. 2024 - v části Informace k metodice EBA, Bankovnictví a DZ byl aktualizován Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky a ostatních dohledových výkazů pro banky a DZ, konkrétně byl doplněn přehled vykazovacích povinností v členění dle kategorie instituce pro výkaz IRRBB - Interest rate risk in the Banking book, s prvním referenčním datem 30. září 2024 (zde).
  V současnosti, v souladu s Obecnými pokyny k řízení úrokového rizika investičního portfolia EBA/GL/2018/02, jsou tyto údaje sbírány na národní úrovni ve výkazu Hlášení o úrokovém riziku. Se zahájením standardního sběru dle evropského harmonizovaného rámce bude sběr výkazů DISIFE23/DOZAS23 Hlášení o úrokovém riziku na národní úrovni ukončen.
  Výkazy COREP a výkazy FINREP, AE (Zatížení aktiv) a FP (Plány financování) zůstávají v metodice v3.4 beze změny.
  V rámci ostatních dohledových výkazů bude zahájen sběr dat výkazem STABIFE10 "Vybrané ukazatele k určení jiných systémově významných institucí" s prvním referenčním datem 30. červen 2024.
 • 28. 2. 2024 - Na SDAT TEST byla nasazena nová metodika EBA 3.4 obsahující úpravy v rámcích MREL s platností od 30.6.2024 a  IRRBB s platností od 30.9.2024 (bude se jednat již o standardní sběr dle příslušného nařízení - ITS on supervisory reporting with regard to IRRBB)
 • 15. 2. 2024 - Od 1. 3. 2024 bude změněna adresa pro odesílání automatických e-mailů ze systému SDAT (PROD i TEST prostředí). Stávající adresa +SDATOperators@cnb.cz bude nahrazena za sdat@cnb.cz, tj. za stejnou adresu, která nyní slouží pro komunikaci s podporou systému. Pokud byla původní adresa využívána pro automatizaci nebo filtrování komunikace, bude nutné v příslušných systémech nebo filtrech adresu změnit; v opačném případě je úprava bez dopadu - pouze se mění odesílatel.
 • 9. 2. 2024 - V dokumentu technické specifikace TS-3 Vykazování byl opraven popis očekávané akce OPRAVIT u stavu Výskytu výkazu PREDBEZNE_SPLNENO tak, aby odpovídal chování systému od verze 1.92.5 nasazené 13. 10. 2023. V případě, že u některé Skupiny MVK, jejímž je výskyt účastníkem, nebyla splněna kontrola se závažností "Závažná", je atribut Očekávaná akce nastaven na hodnotu OPRAVIT jak u vlastníka Výskytu výkazu, tak i člena.
 • 9. 1. 2024 - Ve vykazovacím rámci MKT mohlo od metodiky 20240101 dojít k nesprávnému vyhodnocení MVK kontrol - příčinou byla technická chyba ve vyhodnocování kontroly 226 (ve skupině MVK TRAF11_01 - Kontrola mezi výkazy TRAFIM11, TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM00, TRAFIM30, REFFIM10, PERFIM30). Problém ve vyhodnocování kontroly 226 mohl zasáhnout výsledky v protokolech MVK celkově. Z tohoto důvodu bude běh MVK spuštěný dne 10. 1. 2024 ve 04:00 kontrolovat všechny transakce zaslané do SDAT od 3. 1. 2024.
 • 4. 1. 2024 - Transformace dat výkazu TRAFIM30 do nové podoby byla dokončena.
  • Je možné zahájit vykazování tohoto výkazu od výskytu za 3.1.2024.
  • Mezivýkazové kontroly (MVK) budou spuštěny 5.1.2024 v 04:00
  • Velmi doporučujeme do této doby vykázat prostřednictvím TRAFIM30 pokyny, které budou v rámci MVK kontrolovány na transakce v souvisejících výkazech vykázaných v čase odstávky TRAFIM30.
 • 6. 12. 2023 - Informace k přechodu na novou metodiku MKT20240101 v prostředí SDAT produkce
  V souvislosti s úpravou výkazu TRAFIM30, která je detailně popsána zde, bude přechod sběru dat TRAFIM30 mezi metodikami MKT20220527 a MKT20240101 organizován následovně:
  • Vykazování v rámci posledního výskytu výkazu TRAFIM30 k 29.12.2023 v metodice MKT20220527 bude možné do 2.1.2024 (včetně), výskyt bude standardně uzavřen 3.1.2024 03:00.
  • 3.1.2024 ve 04:00 budou standardně spuštěny mezivýkazové kontroly (MVK).
  • Na výskyt výkazu TRAFIM30 k 2.1.2024 nebude možné vykázat (bude ošetřeno ve vykazovací povinnosti).
  • 3.1.2024 po ukončení běhu MVK provede ČNB transformaci dat výkazu TRAFIM30 do nové podoby datových oblastí pro období menší nebo rovno 29.12.2023, viz popis v kapitole Migrace a transformace dat.
  • Na výskyt výkazu TRAFIM30 k 3.1.2024 bude možné vykázat až 4.1.2024.
   Vykazování výkazu TRAFIM30 v nové metodice MKT20240101 bude zahájeno 4.1.2024
  • 5.1.2024 ve 04:00 budou spuštěny MVK.
  • Je na rozhodnutí vykazujících, zda z důvodu konzistence na své straně přeruší vykazování ostatních souvisejících výkazů (TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM11, PERFIM30, REFFIM10) nebo je budou posílat i během odstávky TRAFIM30.
 • 29. 11. 2023 - Na SDAT PROD byla nasazena nová metodika EBA 3.3 obsahující nový rámec ESG a nový rámec IRRBB. Bližší informace k ESG a IRRBB ad hoc sběru viz též webové stránky EBA. ESG v SDAT - aktuálně není relevantní pro žádný vykazující subjekt.
  První referenční datum pro IRRBB v rámci tzv. ad hoc sběru je 31.12.2023. Vykazovací povinnosti IRRBB ad hoc sběru jsou již nastaveny na obou prostředích SDAT PROD a SDAT TEST.
 • 24. 11. 2023 - Na SDAT TEST byla nasazena nová metodika EBA 3.3 obsahující nový rámec ESG a nový rámec IRRBB. První referenční datum pro IRRBB v rámci tzv. ad hoc sběru je 31.12.2023, bude se však týkat velmi omezeného okruhu subjektů. ESG v SDAT - aktuálně není relevantní pro žádný vykazující subjekt. Bližší informace k ESG a IRRBB ad hoc sběru viz též webové stránky EBA. Vykazovací povinnosti IRRBB ad hoc sběru budou nastaveny po nasazení metodiky EBA 3.3 na SDAT PROD.
 • 7. 11. 2023 - Na produkčním prostředí SDAT byly v metodice KT20231201 nastaveny vykazovací povinnosti pro nové výkazy DOCOS72, DOCOS80, CRFEU01, CRFCZ02, CRFCZ03.
 • 27. 10. 2023 - V metodice MKT20240101 byla ve výkazu TRAFIM11 aktualizována nová MVK kontrola 225 (v produkčním i testovacím prostředí). Do zápisu kontroly byly přidány další přípustné hodnoty Typu transakce (pole TRAF11_11.FIM0142). Jedná se o hodnoty Custody převod spojený s obchodem tzv. VV nebo VF převod|Custody převod tzv. CV nebo CF převod|Převod v rámci samostatné evidence|Využití opce nebo práva|Technický převod (TRAF11_11.FIM0142 = 161|162|163|321|329).
 • 24. 10. 2023 - na testovacím i produkčním prostředí dojde k výměně serverových certifikátů SDAT. Na testovacím prostředí dne 30. 10. 2023 ve 12:00, na produkčním prostředí dne 6. 11. 2023 ve 12:00. Tato výměna bývá transparentní, nicméně dochází také ke změně kořenového i mezilehlého certifikátu - může být nutné aktualizovat truststores na stranách klientů webových služeb. Podrobnosti i samotné klíče certifikátů viz též aktuality na testovacím a produkčním prostředí. Uživatelů webové aplikace se změna nijak nedotkne.
 • 19. 10. 2023 - Na produkčním prostředí SDAT byly v metodice KT20231201 nastaveny vykazovací povinnosti pro nový výkaz ICARAP01.
 • 22. 9. 2023 - Z důvodu zefektivnění reportingu bude upraven proces potvrzování zjištěných chyb JVK a MVK kontrol závažnosti "K potvrzení" (dále JVK) výkazů AnaCredit.

  Popis změny procesu potvrzování

  Změna procesu spočívá v tom, že pokud je výsledek zpracování JVK "Potvrzení - JVK", SDAT nově nevyžaduje po vykazující osobě zaslání potvrzení a automaticky přejde na zpracování MVK. Také v průběhu zpracování MVK s výsledkem "Potvrzení MVK" se nevyžaduje zasílání potvrzení. Po ukončení zpracování všech skupin MVK pro daný Výskyt výkazu, které je bez závažné chyby, zašle vykazující osoba potvrzení JVK i MVK najednou.

  Proces zpracování a potvrzování Výskytů výkazu bude probíhat následovně:

  • Pokud je výsledek JVK "Potvrzení - JVK" a Výskyt výkazu se neúčastní MVK, musí být zasláno "Potvrzení", tzn. nedochází ke změně vůči současnému stavu.
  • Pokud je výsledek JVK "Potvrzení - JVK" a Výskyt výkazu se účastní MVK (v jakékoliv roli), nemusí být zasláno "Potvrzení" a budou spouštěny MVK, které lze provést.
  • Pokud je výsledek MVK "Potvrzení - MVK", nemusí být zasláno "Potvrzení" a zpracování případných dalších Plánů skupin MVK pokračuje dále podle dostupnosti dat jednotlivých Výskytů výkazů.
  • Pokud v rámci všech provedených JVK a MVK Výskytu výkazu neexistuje žádná neopravená závažná chyba, ale jsou evidovány chyby JVK nebo MVK závažnosti "Potvrzení" a dosud nebylo zasláno "Potvrzení", musí být zasláno "Potvrzení", aby byl Výskyt výkazu nastaven jako "Splněný".

  V souvislosti se změnou byl upraven dokument technické specifikace TS 3 - Vykazování

  Související úprava webové aplikace

  Ve webové aplikaci je upravena funkcionalita pro vykazování tak, že v případě výsledku zpracování JVK "Potvrzení - JVK" nelze odeslat potvrzovací Vydání výskytu výkazu před nebo v průběhu provádění MVK.

  Toto omezení není aplikováno v případě vykazování pomocí webové služby (zaslaniVstupniZpravy). Případně zaslané Vydání výskytu výkazu typu potvrzení před nebo v průběhu provádění MVK není odmítnuto a je systémem zpracováno. Nicméně doporučením je provádět procesy vykazování tak, aby probíhaly v souladu s myšlenkou úpravy procesu potvrzování.

  Aplikace procesu na vykazovací rámce

  Tato úprava procesu bude od níže uvedených termínů platit pouze pro výkazy vykazovacího rámce AnaCredit.

  Pro ostatní vykazovací rámce se proces zpracování výkazů nijak nemění.

  V budoucnu je možné, že bude tento proces aplikován i na jiné výkazy, pokud to bude pro danou oblast výkaznictví efektivní.

  Termíny nasazení změny na prostředí SDAT

  Na produkční prostředí (SDAT PROD) bude tato změna aktivována současně se zahájením sběru dat v metodice ANA20240101 tedy od 1. 1. 2024.

  Na testovací prostředí (SDAT TEST) bude tato změna nasazena 9. 10. 2023.

 • 14. 9. 2023 - V metodice MKT20240101 byla ve výkazu TRAFIM30 aktualizována kontrola 326 (v produkčním i testovacím prostředí). Do zápisu kontroly byla přidána podmínka pro vyhodnocení TRAF30_11.FIM0445 = TRAF30_11.FIM0240. Tato podmínka původně uvedená pouze v popisu kontroly chyběla v zápisu kontroly 326.
 • 3. 8. 2023 - Ke dni 3.8.2023 bylo v metodice MKT20240101 zahájeno testování upraveného výkazu TRAFIM30. Více informací k úpravám naleznete zde.

Archiv aktualit: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023