SDAT – sběr dat ČNB

 

Informace k systému SDAT

Systém SDAT slouží k plnění vykazovací povinnosti vůči České národní bance. K tomuto účelu systém poskytuje dvě možnosti, jejichž použití se může vzájemně doplňovat:

 1. webovou aplikaci pro koncové uživatele;
 2. rozhraní webových služeb pro automatizaci vykazování.

Základní informace o systému jsou k dispozici v tomto dokumentu jeho technické specifikace.

Adresa testovacího prostředí

Adresa produkčního prostředí

Pozn.: adresa pro webové služby akceptuje pouze Soap requesty typu POST autentizované komerčním certifikátem registrovaným v příslušném prostředí SDAT.

Aktuality

 • 22. 9. 2023 - Z důvodu zefektivnění reportingu bude upraven proces potvrzování zjištěných chyb JVK a MVK kontrol závažnosti "K potvrzení" (dále JVK) výkazů AnaCredit.

  Popis změny procesu potvrzování

  Změna procesu spočívá v tom, že pokud je výsledek zpracování JVK "Potvrzení - JVK", SDAT nově nevyžaduje po vykazující osobě zaslání potvrzení a automaticky přejde na zpracování MVK. Také v průběhu zpracování MVK s výsledkem "Potvrzení MVK" se nevyžaduje zasílání potvrzení. Po ukončení zpracování všech skupin MVK pro daný Výskyt výkazu, které je bez závažné chyby, zašle vykazující osoba potvrzení JVK i MVK najednou.

  Proces zpracování a potvrzování Výskytů výkazu bude probíhat následovně:

  • Pokud je výsledek JVK "Potvrzení - JVK" a Výskyt výkazu se neúčastní MVK, musí být zasláno "Potvrzení", tzn. nedochází ke změně vůči současnému stavu.
  • Pokud je výsledek JVK "Potvrzení - JVK" a Výskyt výkazu se účastní MVK (v jakékoliv roli), nemusí být zasláno "Potvrzení" a budou spouštěny MVK, které lze provést.
  • Pokud je výsledek MVK "Potvrzení - MVK", nemusí být zasláno "Potvrzení" a zpracování případných dalších Plánů skupin MVK pokračuje dále podle dostupnosti dat jednotlivých Výskytů výkazů.
  • Pokud v rámci všech provedených JVK a MVK Výskytu výkazu neexistuje žádná neopravená závažná chyba, ale jsou evidovány chyby JVK nebo MVK závažnosti "Potvrzení" a dosud nebylo zasláno "Potvrzení", musí být zasláno "Potvrzení", aby byl Výskyt výkazu nastaven jako "Splněný".

  V souvislosti se změnou byl upraven dokument technické specifikace TS 3 - Vykazování

  Související úprava webové aplikace

  Ve webové aplikaci je upravena funkcionalita pro vykazování tak, že v případě výsledku zpracování JVK "Potvrzení - JVK" nelze odeslat potvrzovací Vydání výskytu výkazu před nebo v průběhu provádění MVK.

  Toto omezení není aplikováno v případě vykazování pomocí webové služby (zaslaniVstupniZpravy). Případně zaslané Vydání výskytu výkazu typu potvrzení před nebo v průběhu provádění MVK není odmítnuto a je systémem zpracováno. Nicméně doporučením je provádět procesy vykazování tak, aby probíhaly v souladu s myšlenkou úpravy procesu potvrzování.

  Aplikace procesu na vykazovací rámce

  Tato úprava procesu bude od níže uvedených termínů platit pouze pro výkazy vykazovacího rámce AnaCredit.

  Pro ostatní vykazovací rámce se proces zpracování výkazů nijak nemění.

  V budoucnu je možné, že bude tento proces aplikován i na jiné výkazy, pokud to bude pro danou oblast výkaznictví efektivní.

  Termíny nasazení změny na prostředí SDAT

  Na produkční prostředí (SDAT PROD) bude tato změna aktivována současně se zahájením sběru dat v metodice ANA20240101 tedy od 1. 1. 2024.

  Na testovací prostředí (SDAT TEST) bude tato změna nasazena 9. 10. 2023.

 • 14. 9. 2023 - V metodice MKT20240101 byla ve výkazu TRAFIM30 aktualizována kontrola 326 (v produkčním i testovacím prostředí). Do zápisu kontroly byla přidána podmínka pro vyhodnocení TRAF30_11.FIM0445 = TRAF30_11.FIM0240. Tato podmínka původně uvedená pouze v popisu kontroly chyběla v zápisu kontroly 326.
 • 3. 8. 2023 - Ke dni 3.8.2023 bylo v metodice MKT20240101 zahájeno testování upraveného výkazu TRAFIM30. Více informací k úpravám naleznete zde.
 • 30. 6. 2023 - pro příjem výkazů metodik EBA (od verze 3.2 pro RES a MREL) byla nastavena validační pravidla pro kontrolu použitých schemat xbrli:identifier dle bodu 3.6 Filing rules 5.2 (použití "https://eurofiling.info/eu/rs" versus "http://standards.iso.org/iso/17442").
 • 28. 6. 2023 - upozorňujeme na vykazování finančních údajů ve vykazovacím rámci EBA_REM metodice EBA_REM_3.2.2.0. Všechny finanční údaje v tomto vykazovacím rámci musí být uvedeny v eurech. Pokud jsou odměny vykazovány v jiné měně než eurech, k přepočtu je třeba použit měnový kurz uplatňovaný Komisí pro finanční plánování a rozpočet za prosinec roku, za něž se údaje vykazují. Informace o směnném kurzu naleznete zde: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en. V návaznosti na povinnost vykazování v EUR bylo v produkčním a testovacím prostředí SDAT v metodice metodice EBA_REM_3.2.2.0 změněno nastavení UNITREF na EUR.
 • 19. 6. 2023 - pro příjem výkazů metodik EBA (od verzí 3.2 - COREP, FINREP, FP a REM) byla nastavena validační pravidla pro kontrolu použitých schemat xbrli:identifier dle bodu 3.6 Filing rules 5.2 (použití "https://eurofiling.info/eu/rs" versus "http://standards.iso.org/iso/17442").
 • 25. 5. 2023 - Na SDAT PROD byla v metodice EBA_COREP_3.2.0.1 pro typ osoby Z_OCP_IFR_TRIDA_MINUS_1 upravena povinnost datových oblastí.
  U výkazu COREP_OF pro typ osoby Z_OCP_IFR_TRIDA_MINUS_1 byla datová oblast C_24.00 nastavena jako nepovinná a u výkazu COREP_NSFR pro typ osoby Z_OCP_IFR_TRIDA_MINUS_1 byly datové oblasti C_80.00.c, C_80.00.x, C_81.00.c a C_81.00.x nastaveny jako zakázané.
 • 10. 5. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí v metodice EBA_IF_3.2.0.1 v souladu s předchozími metodikami nastaveny datové oblasti ve výkazech if_class2, if_class3 a if_grouptest jako povinné.
 • 5. 5. 2023 - Metodika KT20230601 vykazovacího rámce Kapitálových trhů je k dispozici v prostředí SDAT PROD i SDAT TEST. Pro účely testování výkazů JISIFE% je možné si na prostředí SDAT TEST vygenerovat výskyty z Vaší strany.
  V metodice KT20230601 byly také zveřejněny dva nové roční výkazy TCFIR01 TCFIR02. Aktuálně neevidujeme žádnou vykazující osobu a na výkazech není nastavena vykazovací povinnost. Kontroly k těmto výkazům budou doplněny v následující metodice KT.
 • 18. 4. 2023 - Nasazení nové verze SDAT 1.91.x na produkční prostředí (SDAT PROD) proběhne dne 19. 5. 2023 (pátek) po 20. hodině. Předpokládaná doba odstávky budou pravděpodobně nižší jednotky hodin. Tato verze obsahuje funkcionality popsané níže v aktualitě ze dne 17. 3. 2023.
 • 17. 4. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly nastaveny nové vykazovací povinnosti platné pro vykazovací rámce EBA_COREP a EBA_FINREP a EBA_FP a EBA_IF od 30.6.2023. Vykazovací povinnosti nově odráží proporcionalitu (rozdělení subjektů na malé, střední a velké). Souhrnný přehled vykazovacích povinností (kromě EBA_IF) viz metodická pomůcka Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky.
 • 17. 3. 2023 - na prostředí SDAT TEST byla nasazena verze systému 1.91.1 obsahující nové verze služeb ctiStavZpracovani a ctiStavVykazovani.

  Úpravy služeb byly navrženy, tak aby z pohledu volání i zpracování odpovědi služeb znamenaly žádné nebo minimální úpravy proti stávajícím implementacím.

  Pro testování a fázi přechodu z původní na novou verzi služeb je možné využít vlastnost verzování služeb SDAT. Tj. uvést v elementu VerzeZadosti požadovanou verzi služby. Při zpracování žádosti je vrácena odpovídající verze odpovědi. Dosavadní verze služeb zůstávají funkční.

  V souvislosti s uvedenou funkcionalitou verzování služeb je třeba upozornit na vlastnost, která se týká Protokolů. Tento objekt, který je součástí odpovědi, nepodléhá verzování. Jinými slovy, po nasazení nové verze služby ctiStavZpracovani budou i předchozí verze služby vracet novou podobu protokolů. I z těchto důvodů byly změny v protokolech navrhovány obezřetně s důrazem na zpětnou kompatibilitu. Základní představení aktuálních změn v protokolech je uvedeno v tomto textu dále.

  Úpravy uvedených služeb byly promítnuty do dokumentů technické specifikace. Konkrétně SDAT_TS_3_Vykazovani.docx a zejména SDAT_TS_6_KatalogWebovychSluzeb.docx, kde je detailnější popis chování a příklady použití. Zároveň byly publikovány odpovídající verze WSDL a XSD souborů.

  Základní představení změn je následující:

  ctiStavZpracovani (verze 1.3.0)
  • Byly rozšířeny vstupní parametry služby pro získávání Protokolů o:
   • parametr ProtokolySubTyp pro subtyp protokolu, který je účelné použít v případě, že k Vydání výskytu výkazu existuje více Protokolu (např. Protokol o zpracování Vydání transakčního výkazu, Protokol o zpracování přijatých transakcí Vydání transakčního výkazu, Protokol o zpracování čekajících transakcí Vydání transakčního výkazu).
   • parametr AktualniProtokol který, umožňuje určit, zda má být v odpovědi zaslána celá historie Protokolů nebo pouze aktuální Protokol daného typu nebo subtypu. Parametr je účelné použít např. v případě opakovaného zpracování určitých kontrol k Vydání výskytu výkazu.
  • V protokolu MVK transakčních výkazů (subtyp protokolu MVK_TRAN) se uvádí k chybné Transakci nově Číslo vydání, ve kterém byla platná Transakce zaslána.
  ctiStavVykazováni (verze 1.2.0)
  • V odpovědi volání služby byl doplněn element PlanSkupinyMvk, který obsahuje informace o tom, jakých Plánů skupin MVK se daný Výskyt výkazu účastní.
  Webová aplikace SDAT

  V souvislosti s úpravou služby ctiStavVykazování byly upraveny části formuláře detailu Výskytu výkazu, které se týkají Plánu skupin MVK a Běhů skupin MVK. Na těchto formulářích byly přesunuty na viditelnější pozici stavové a časové informace. Dále byly formuláře doplněny o ovládací prvky umožňující efektivněji s formuláři pracovat.

  Nasazení na produkční prostředí SDAT

  Nasazení změn na produkční prostředí SDAT je plánováno v horizontu jednoho měsíce od nasazení na testovací prostředí. Co se týká změn ve webové aplikaci, stejně jako ve webových službách, nepředpokládáme potíže. Výjimku může představovat změna ve struktuře MVK protokolu transakčních výkazů, proto případné potíže s implementací změn sdělte na e-mail adresu sdat@cnb.cz.
 • 16. 3. 2023 - Výkaz finrep9 bude od metodiky EBA_FINREP_3.2.1.1 (účinné od 30.06.2023) z technického důvodu obohacen o blok datových oblastí určených výhradně pro GAAP (F 04.06, F 04.07, F 04.08, F 04.09, F 04.10, F 07.02, F 09.01, F 11.02, F 11.03.1 a F 12.00). Vykazovací povinnosti budou upraveny tak, aby byly GAAP datové oblasti vyloučeny z vykazování. Zároveň budou revidovány vykazovací povinnosti i pro ostatní výkazy metodiky EBA účinné od 30.6.2023 (odkaz na metodickou pomůcku Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky).
  Realizaci změn předpokládáme do poloviny dubna 2023.
 • 2. 3. 2023 - V pátek 3. 3. 2023 bude od 17:00 z technických důvodů nedostupné prostředí SDAT TEST. Webová aplikace a webové služby mohou být až do pondělí 6. 3. 2023 ranních hodin nedostupné.
 • 17. 1. 2023 - Pilotní sběr výkazů v režimu IFRS pro vybrané pojišťovny/zajišťovny bude realizován v SDAT až v rámci metodiky POJ20230601. Důvod posunutí termínu (původně v metodice POJ20230301) je získat větší prostor pro nalezení všeobecné shody nad finální podobou statutárních výkazů rozvahy a výsledovky dle IFRS. Byl aktualizován plán metodik.

Archiv aktualit: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022