SDAT - sběr dat ČNB

Informace k systému SDAT

Systém SDAT postupně podle harmonogramu nahrazuje stávající sběrný systém MtS-ISL-SÚD-SDNS. Na této stránce jsou průběžně publikovány informace týkající se implementace systému a jeho uvádění do provozu.

Adresa testovacího prostředí

https://sdatt.cnb.cz/sdat_ext/ - externí portál (verze 1.82.4)

https://sdatt.cnb.cz/sdat_ws/ - adresa pro volání webové služby (ne přístup prohlížečem)

Adresa produkčního prostředí

https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/ - externí portál (1.82.4)

https://sdat.cnb.cz/sdat_ws/ - adresa pro volání webové služby (ne přístup prohlížečem)

Pozn.: adresa pro webové služby akceptuje pouze Soap requesty typu POST autentizované komerčním certifikátem registrovaným v příslušném prostředí SDAT.

Aktuality

 • 26. 11. 2020 - pro metodiku EIOPA_2.5.0 byly na prostředích SDAT PROD i TEST vytvořeny vykazovací povinnosti a na testovacím prostředí jsou vygenerovány výskyty výkazů.
 • 24. 11. 2020 – na PRODUKČNÍM prostředí byla upravena "Povinnost" datových oblastí v Blocích výkazů pro výkaz finrep9_ind_ifrs - Finrep Reporting (IFRS9), Individual IFRS. Následující datové oblasti byly nově nastaveny jako povinné: F 01.01, F 01.02, F 01.03, F 02.00, F 03.00, F 05.01, F 07.01, F 08.01*, F 09.01.1, F 12.01*, F 12.02, F 18.00*, F 19.00*
  Pokud je u DO *, znamená to, že povinnost je pro všechny části této DO. (F 08.01* => F 08.01.a, F08.01.b)
  Povinné datové oblasti je nutné vykázat, pokud jsou pro příslušné období nastaveny ve vykazovacích povinnostech.
  Úpravy byly provedeny tak, aby reporting k 30.11. měl uvedené povinné datové oblasti.
 • 20. 11. 2020 - na stránce s technickou specifikací byl aktualizován soubor s XSD a WSDL definicemi použitými na testovacím i produkčním prostředí SDAT. Ve službě CtiVykaz byl do AtributUdaje byl doplněn ParametrKod (soubor ObjektyTypy.xsd). V metapopisu datové oblasti lze nově nastavit, že Atribut údaje má odpovídat hodnotě vybraného dynamického parametru dané datové oblasti. Na základě tohoto nastavení je poté prováděna kontrola. Aktuálně se bude používat pro atribut UNITREF ve výkazech dle XBRL taxonomií EBA a EIOPA. Např. pro kontrolu shody parametru karty s měnou a atributu UNITREF. V případě nezaslání hodnoty atributu UNITREF je použita výchozí hodnota shodující se s hodnotou parametru karty. Řešení je ale obecné.
 • 18. 11. 2020 - plán metodik pro rok 2020/2021 byl doplněn o sloupec indikující stav metodik na produkčním prostředí SDAT.
 • 16. 11. 2020 - pro vykazovací rámce EBA_REM, EBA_RES a EBA_FP verze 2.10.1.0 byly na produkčním prostředí SDAT nastaveny vykazovací povinnosti.
 • 13. 11. 2020 - v pondělí 16. 11. 2020 bude probíhat odstávka prostředí SDAT TEST; webová aplikace i webové služby budou v průběhu celého dne nedostupné.
 • 22. 10. 2020 – ve výkazu JISIFE51 došlo k dodatečné úpravě zápisu kontrol 109_2 a 109_3. Úprava kontrol byla provedena v metodikách MKT20180103, MKT20190101 a KT20201101 na prostředích TEST a PROD.
 • 16. 10. 2020 - na základě dohody s oborovými organizacemi byl posunut termín migrace oblastí AnaCredit a MKT o 3 měsíce. Tento krok neodsouvá přípravné práce, ale dává všem zúčastněným stranám více času na přípravu. V souvislosti s posunem přechodu oblasti AnaCredit do SDAT bude v následujících dnech na produkčním prostředí SDAT upraven kód a název metodiky z ANA20210301 na ANA20210601, zároveň dojde k úpravě její platnosti a platnosti nově vzniklých objektů (nový výkaz PANACR00, jeho bloky a datové oblasti, nové parametry). Před zahájením testování bude metodika dostupná v prostředí SDAT TEST. Zároveň byla na webu ČNB v části SDAT publikována nová stránka s plánem nových metodik všech vykazovacích rámců pro rok 2020/2021, který na harmonogram přechodu výkaznictví z MtS do SDAT navazuje.
 • 14. 10. 2020 – ve výkazu JISIFE55 došlo k dodatečné úpravě zápisu kontroly 103_3, detaily zde. Úprava kontroly byla provedena v metodikách MKT20180103, MKT20190101 a KT20201101 na prostredích TEST a PROD.
 • 9. 10. 2020 - dokument Popis jazyka kontrol byl aktualizován o nové funkce EXT_EXISTS, EXT_RETURN, ISIN_CHECK, LEI_CHECK, ICO_CHECK, REF_OSOBA_LEI a NUMBER. Dále byla upravena definice funkce DATE.
 • 8. 10. 2020 – na testovacím prostředí SDAT byly upraveny JVK kontroly pro výkazy JISIFE% v metodikách MKT20180103, MKT20190101 a KT20201101. Viz seznam opravených kontrol (označeno žlutě). V této souvislosti došlo oproti MtS k věcné změně interpretace kontrol: JISIFE51 – JISIFE54: 105_3; JISIFE51: 109_3, 109_4; JISIFE55: 103_3, nově údaj identifikace LEI musí být prázdný. U dotčených kontrol byly zároveň upraveny názvy. Kontroly je možné testovat.
 • 2. 10. 2020 – na PRODUKČNÍM prostředí byla v souvislosti s novou kategorizací datových oblastí EBA upravena Povinnost datových oblastí v Blocích výkazů pro výkazy COREP a FINREP.
  Přehled povinných datových oblastí je v přiloženém souboru. Pokud je u DO *, znamená to, že povinnost je pro všechny části této DO. (C 60.00.* => C 60.00.a, C 60.00.b, C 60.00.w, C 60.00.x)
  Úpravy byly provedeny tak, aby reporting k 30. 9. měl uvedené povinné datové oblasti.
 • 1. 10. 2020 – na PRODUKČNÍM prostředí byla zveřejněna nová metodika ANA20210301 vykazovacího rámce AnaCredit. Zároveň je na PRODUKČNÍM prostředí dostupná upravená metodika ANA20190601. Bližší informace v přiložené prezentaci. V současné chvíli neobsahují metodiky jednovýkazové kontroly na registr RIAD a mezivýkazové kontroly. Kontroly budou průběžně doplňovány a informace budou publikovány na tomto místě. Obsah metodik lze prohlížet prostřednictvím webové aplikace SDAT (část Metodické informace), nebo stáhnout ve formátu XML prostřednictvím webové služby CtiVykaz. Na TESTOVACÍM prostředí není v současné chvíli metodika ANA20210301 v konzistentním stavu. Metodiky AnaCredit nejsou nyní určeny pro testování.
 • 25. 9. 2020 - na testovacím prostředí SDAT je možné testovat příjem a zpracování výkazů metodiky KT20201101. Podmínky testování a více informací jsou v přiloženém dokumentu.
 • 21. 9. 2020 - dne 18. 9. 2020 proběhlo jednání pracovní skupiny AnaCredit ČNB a ČBA. Součástí jednání byla část věnovaná přechodu oblasti AnaCredit do systému SDAT – viz přiložená prezentace. V testovacím prostředí SDAT bude dne 30. 9. 2020 zveřejněna nová metodika AC20210301 a upravená metodika AC20190601.
 • 10. 8. 2020 - na testovacím i produkčním prostředí byl v metodice FOFI20190101.1 upraven datový typ v datové oblasti DOFO40_12, aby bylo možné v šestém sloupci vykázat i záporné hodnoty.
 • 4. 8. 2020 - na produkčním prostředí byly upraveny termíny předložení výskytům výkazů DISIFE23 a DISIFE85 se stavem ke dni 30. 06. 2020. Nový termín předložení pro výkaz DISIFE23 je 17. 08. 2020, pro výkaz DISIFE85 je 10. 08. 2020.
 • 29. 7. 2020 - na produkčním prostředí byla změněna závažnost kontrol typu lineární regrese na "Potvrzení".
 • 28. 7. 2020 - v metodice EBA_FINREP_2.9.1.0 byly deaktivovány kontroly v5313_m a v5315_m a to jak na produkčním, tak na testovacím prostředí.
 • 28. 7. 2020 - na testovací prostředí SDAT byla nasazena nová verze aplikace obsahující upravená XSD pro webové služby. Do elementu Kontrola výstupu služby CtiVykaz byly zavedeny elemetny PlatnostDo (platnost kontroly) a Predpoklad (obsahuje podpínku pro spuštění kontroly).
 • 23. 7. 2020 - dne 28. 7. 2020 bude od 17:00 do cca 22:00 probíhat servisní odstávka produkčního prostředí SDAT - webová aplikace i webové služby budou nedostupné. Dne 27. 7. 2020 bude ve večerních hodinách probíhat odstávka testovacího prostředí SDAT, webová aplikace i webové služby budou nedostupné.
 • 23. 7. 2020 - na testovacím i produkčním prostředí byl v metodice PLT20200601.1 upraven datový typ v datové oblasti DOPI30_11, aby bylo možné v prvních třech řádcích vykázat i záporné hodnoty. V této souvislosti byla vytvořena kontrola 190 typu "Potvrzení" - v případě zaslání záporných hodnot je třeba tyto hodnoty potvrdit.
 • 17. 7. 2020 - do metodik FOFI20190101.1 a POJ20191201.1 byly doplněny kontroly ověřující správné vykázání součtových údajů, které byly v systému MtS-ISL-SÚD-SDNS automaticky dopočítávané. Součtové údaje je v SDAT třeba vykázat. Seznam doplněných kontrol je k dispozici v tomto souboru.
 • 2. 7. 2020 - pro výkaz DOPES32 byly s platností od 30. 6. 2020 nastaveny nové závažné jednovýkazové kontroly a zároveň došlo ke změně v závažnosti jednovýkazových kontrol 20 a 30 z informativních na závažné. Dále byla upravena mezivýkazová kontrola s kódem 10 mezi výkazy DOPES34 a ROPOS10.
 • 12. 6. 2020 - na základě aktualizace od EBA byly deaktivovány příslušné kontroly, viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 11. 6. 2020 - pro výkazy vykazovacího rámce EBA_COREP bylo dnes zahájeno spouštění mezivýkazových kontrol (MVK). Běhy MVK budou spuštěny i pro vydání, která dorazila před zahájením jejich provádění. Taková vydání budou nejprve převedena do stavu ZPRACOVANI_MVK a po provedení MVK bude stav vydání a výskytu reflektovat výsledek MVK. Zároveň bude vytvořen protokol o zpracování MVK.
 • 9. 6. 2020 - byly provedeny opravy a změny v oblasti kontrol EBA a EIOPA, viz samostatný soubor.
 • 8. 6. 2020 - byl upraven harmonogram přechodu vykazovacího rámce AnaCredit z MtS do SDAT, metodika bude dostupná v testovacím prostředí 30. 9. 2020 (původní termín byl 31. 7. 2020).
 • 3. 6. 2020 – v testovacím prostředí SDAT byla dne 1. 6. 2020 zveřejněna nová metodika KT20201101 obsahující výkazy oblasti Kapitálové trhy, které budou v SDAT sbírány od listopadu 2020. Více informací k metodice a aktuálnímu stavu v přiložené prezentaci.
 • 2. 6. 2020 - v souvislosti se včerejším nasazením nové verze SDAT došlo u některých výskytů (výskyty, které nejsou/nemají být předkládány v SDAT) k chybnému rozeslání upomínek; tyto notifikace prosím ignorujte.
 • 29. 5. 2020 - na testovacím i produkčním prostředí byla nasazena oprava kontrol technických validací v oblasti EIOPA, viz samostatný soubor.
 • 22. 5. 2020 - byly provedeny opravy a změny v oblasti kontrol EBA a EIOPA, viz samostatný soubor. Do dokumentace kontrol byl doplněn popis funkcí REF_DATE a DATA_FILING_EXISTS.
 • 21. 5. 2020 - dne 20.5.2020 v 17:00 byly do prostředí SDAT PROD a SDAT TEST doplněny skupiny mezivýkazových kontrol pro vykazovací rámce EBA_COREP a EBA_FINREP. V následujících dnech dojde ze strany ČNB k promítnutí MVK do nastavení vykazovacích povinností a poté budou v obou prostředích vygenerovány plány, podle kterých budou kontroly spouštěny v rámci vstupního zpracování. O těchto následných krocích budeme informovat.
 • 14. 5. 2020 - do souboru sdat.bnf.txt byla přidána definice ArrowPoint pro potřeby kontrol JOIN.
 • 6. 5. 2020 - V metodice EBA_COREP nejsou v SDAT v současnosti implementovány kontroly typu Identity, které kontrolují rovnost hodnot sdílených údajů. Tyto kontroly budou do SDAT (TEST i PROD) doplněny v průběhu týdne od 11. 5. 2020. V případě zaslání dat před implementací těchto kontrol v SDAT, může být v rámci následné procedury kontroly kvality dat požadováno zaslání opravy výkazů.
 • 24. 4. 2020 - bylo vyhodnoceno testování vykazovacího rámce EBA_COREP. Pro subjekty, kteří se první fáze testování nezúčastnily, je připravena výzva k testování s termínem vyhodnocení 7. 5. 2020. Testování je nadále otevřeno všem subjektům vykazujícím EBA metodiku. Doporučujeme testovat zejména výkazy likvidity (LCR) – termín předložení 15. 5. 2020. Upozorňujeme, že pro všechny výkazy z rámce EBA dle dané specifikace platí, že data se vykazují v jednotkách, nikoliv v tisících, procenta se uvádí jako desetinné číslo.
 • 23. 4. 2020 - všechny sdílené údaje, které byly nastaveny jako "Zobrazované", jsou nově na produkčním prostředí nastaveny jako "Vykazované" (výjimkou jsou datové oblasti F_13.02.1.b a C_76.00.a a C_76.00.w, kde jsou sdílené údaje v rámci jedné datové oblasti).
 • 22. 4. 2020 - změny v oblasti kontrol EIOPA; přehled je uveden v samostatném souboru.
 • 17. 4. 2020 - v dokumentu "Metodické informace split AES.pdf" došlo k upřesnění způsobu vyplnění Datová oblast SE.01.01.01 - Content of the Submission u oblastí S.23.02, S.23.03, S.23.04.
 • 16. 4. 2020 - úprava zápisu, aktivace nebo deaktivace kontrol na testovacím i produkčním prostředí; přehled změn v samostatném souboru.
 • 7. 4. 2020 - na testovací i produkční prostředí SDAT byla nasazena nová verze aplikace; změny v oblasti kontrol jsou uvedeny v samostatném souboru.
 • 6. 4. 2020 - v návaznosti na výzvu ČNB z konce minulého týdne ohledně způsobu předkládání informací týkajících se mimořádného reportingu, došlo k dodatečné aktualizaci požadovaných informací (viz Metodické informace MVP).
 • 3. 4. 2020 - v souvislosti se SARS-Cov-2 dochází v SDAT kromě úprav vykazovacích povinností Pojišťoven i k zavedení mimořádné 14 denní informační povinnosti u vybraných informací výkazu qes.
 • 3. 4. 2020 - v souvislosti se SARS-Cov-2 dochází k úpravám vykazovacích povinností pro Banky a Družstevní záložny a v oblasti EBA výkaznictví i pro OCP. Změny budou na produkčním i testovacím prostředí připraveny do 7. 4. 2020.
 • 1. 4. 2020 - aktualizace dokumentu Popis jazyka kontrol.
 • 30. 3. 2020 - v souvislosti se SARS-Cov-2 dochází k úpravám vykazovacích povinností Penzijních společností a Pojišťoven - změny budou na produkčním i testovacím prostředí připraveny do 1. 4. 2020.
 • 25. 3. 2020 - vyhodnocení úvodního testování vykazovacího rámce EBA_COREP se z původního termínu 31. 3. 2020 posouvá na 17. 4. 2020. Informace o tomto testu byly osobám s vykazovací povinností ve vykazovacím rámci EBA_COREP zaslány e-mailovou zprávou dne 28. 2 2020.
 • 24. 3. 2020 - Ve verzi 0.71.0 nebyly provedeny změny, které by umožnily aktivaci deaktivovaných kontrol. Došlo však k následujícím úpravám, jejichž podrobný seznam je k dispozici v samostatném souboru:
  1. Vytvoření nových kontrol, které nahradily deaktivované a nyní již odstraněné kontroly.
  2. Úprava zápisu kontroly.
 • 23. 3. 2020 - na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace SDAT 0.71.0. Rozšíření webových služeb si vyžádalo úpravy v XSD - podrobnější popis změn je uveden v changelogu a také v nově zveřejněném dokumentu technické specifikace - Vykazování - specifické případy. Ve webové aplikaci byl upraven způsob exportu polí pro vstup dat - z důvodu různorodosti datových typů a požadavku na vysokou přesnost se pro veškeré vstupy použije v exportovaném Excelu formát text - doporučujeme přegenerování šablon pro import dat. Byla doplněna informace ke správnému formátu dat vykazovaných v metodikách EBA.
 • 3. 3. 2020 - na prostředí SDAT TEST byly nasazeny tyto úpravy v metodikách vykazovacích rámců EBA_COREP a EBA_FINREP:
  • Aktualizace 2.9.1.1 - která se týká úpravy validačních pravidel. EBA úpravu označila jako 2.9.1.1, nicméně v XBRL taxonomii je verzování dále vedeno jako 2.9.1.0, protože se změna týká pouze kontrol, nikoliv struktury výkazů. Proto jsou odpovídající metodiky SDAT stále označeny jako EBA_COREP_2.9.1.0 a EBA_FINREP_2.9.1.0. Přehled změn kontrol je dostupný na webu EBA nebo v tomto souboru "Release Notes.2.9.1.1.pdf"
  • Vyloučení GAAP údajů, které nejsou pro vykazování do ČNB relevantní. Atribut údaje "Vykazovany" je nastaven na hodnotu false a ve struktuře datové oblasti jsou tyto údaje označeny šedou barvou.
  • Všechny sdílené údaje, které byly nastaveny jako "Zobrazované", jsou nově nastaveny jako "Vykazované" (výjimkou jsou datové oblasti F_13.02.1.b a C_76.00.a a C_76.00.w, kde jsou sdílené údaje v rámci jedné datové oblasti). Toto nastavení lépe vyhovuje principům, které definuje EBA taxonomie. Sdílení, resp. vykázání shodných hodnot sdílených údajů bude ošetřeno prostřednictvím doplněných kontrol. O jejich doplnění budeme informovat.
  • Byly dočasně deaktivovány zatím neimplementované kontroly ve vykazovacích rámcích EBA_FINREP a EBA_COREP. Ze strany ČNB probíhá doladění finální implementace těchto kontrol tak, aby byly v souladu s požadavky EBA. Takové kontroly jsou dočasně deaktivovány (atribut "Deaktivovana" true) a v průběhu zpracování nebudou vyhodnocovány. Následně budou postupně tyto jednotlivé kontroly aktivovány (atribut "Deaktivovana" false). O jejich aktivaci budeme informovat.
 • 29. 1. 2020 - dne 1. 2. 2020 končí přechodné období, po které bylo umožněno zasílat nepodepsané vstupní zprávy s výkazy, které mají tuto povinnost podpisu nastavenu. Informace o tom, zda je výkaz podepisován, je k dispozici jako atribut každého jednotlivého výkazu (viz webová aplikace SDAT, část Metodické informace - Výkazy, nebo webová služba ctiVykaz). Podpis je možné vytvořit libovolným nástrojem, pokud budou splněny náležitosti elektronického podpisu (viz popis v technické specifikaci). Požadovaný podpis lze rovněž vytvořit pomocí uživatelského nástroje, který ČNB poskytuje.
 • 22. 1. 2020 - byl aktualizován Katalog webových služeb technické specifikace o příklady protokolů. Byla vytvořena informační webová stránka s plánem přechodu oblastí Bankovnictví, EBA a Družstevní záložny z MtS do SDAT. Na této stránce budou průběžně publikovány relevantní informace z těchto oblastí výkaznictví.
 • 19. 12. 2019 - byly doplněny metodické materiály za oblast Solvency II o převodní můstky k položkám ECB add-ons.
 • 18. 12. 2019 - byla zveřejněna aktualizovaná XSD pro webové služby (rozšíření o lokalizaci chyb v protokolu vydání).
 • V pátek 20. 12. 2019 bude od 13:00 na testovacím i produkčním prostředí nasazována nová verze aplikace SDAT. Webová aplikace i webové služby budou do večerních hodin nedostupné.
 • 11. 12. 2019 - byly publikovány metodické materiály za oblast Solvency II popisující nejvýraznější rozdíly oproti současnému vykazování prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS. Cílem je alespoň částečně usnadnit přechod na nový sběrný systém jak pojišťovnám, které nemají XBRL nebo vlastní softwarové řešení, tak i ostatním vykazujícím subjektům, pro které je svět reportingu podle externích taxonomií EIOPA nový.
 • 4. 11. 2019 - zahájen ostrý provoz systému SDAT sběrem denního výkazu CEUSIFE10.
 • 24. 10. 2019 - Po dobu 3 měsíců od 1.11.2019 do 31.1.2020 je na produkčním i testovacím prostředí SDAT vypnuta kontrola povinnosti elektronického podpisu. Navzdory této skutečnosti doporučujeme zasílat data vstupní zprávy podepsané. Pokud jsou data vstupní zprávy podepsána, dojde k ověření podpisu a v případě problému s jeho validitou je tato informace součástí protokolu ke vstupní zprávě. Podpis je možné vytvořit libovolným nástrojem, pokud budou splněny náležitosti elektronického podpisu (viz popis v technické specifikaci). Současně informujeme, že jsme uvolnili uživatelský nástroj, který umožnuje podepisovat požadovaným způsobem. Informace o tom, zda je výkaz podepisován a jaký certifikát je k tomu vyžadován, je k dispozici jako atribut každého jednotlivého výkazu (viz webová aplikace SDAT část Metodické informace - Výkazy, nebo webová služba ctiVykaz).
 • 23. 10. 2019 - druhá fáze ověřovacího provozu vykazování CEUSIFE10 na produkčním prostředí byla ukončena. Z důvodu přípravy produkčního prostředí budou (až do zahájení ostrého provozu) webové služby a zpracování na tomto prostředí vypnuté.
 • 8. 10. 2019 - zahájení registrace na produkční prostředí pro ověřovací provoz CEUSIFE10. Zahájení registrace do testovacího prostředí pro osoby s vykazovací povinností ve vykazovacích rámcích Pojišťovnictví, Solvency II a Penzijní společnosti.
 • 17. 9. 2019 - zahájení ověřovacího provozu vykazování CEUSIFE10. V době ověřovacího provozu je dočasně vypnuta kontrola povinnosti elektronického podpisu - výkazy lze zasílat i nepodepsané. Harmonogram viz prezentace; pro testování lze využít připravené výskyty od 17. do 30. 9. 2019.
 • 16. 9. 2019 - byl publikován aktualizovaný harmonogram migrace výkaznictví z MtS do SDAT. Na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace určená pro ověřovací provoz vykazování CEUSIFE10 a obsahující uživatelskou dokumentaci.
 • 9. 9. 2019 - publikovali jsme prezentaci a zápis ze čtvrtého jednání Technické pracovní skupiny.
 • 4. 9. 2019 - zahájení ověřovacího provozu vykazování výkazu CEUSIFE10. Bližší informace v harmonogramu pro ověřovací provoz.
 • 29. 8. 2019 - publikován draft XSD připravovaných změn a rozšíření webových služeb.
 • 27. 8. 2019 - byla doplněna kapitola 3.2.5 Podepisování dokumentu Technické informace a přidán scénář pro zaslání Vstupní zprávy s podepsanými daty.
 • 22. 8. 2019 - byl publikován aktualizovaný harmonogram migrace výkaznictví z MtS do SDAT.
 • 24. 7. 2019 - byla publikována doplněná technická specifikace - dokumenty Popis kontrol a Vykazování, aktualizovali jsme také XSD webových služeb.
 • 1. 7. 2019 - Zveřejnění aktuálního mapování metodiky EBA v2.8 mezi MtS strukturami a strukturami EBA, do kterých byly přidány změny metodiky EBA (verze v2.9 oproti verzi v2.8)
 • 25. 6. 2019 – Zahájení testování zpracování vstupní zprávy pro výkaz CEUSIFE10 a zveřejnění návodu pro testování webovými službami.
 • 30. 5. 2019 - publikovali jsme aktualizované exporty metodik EBA (EBA_RES_EBA_RES_2.8.1.1_full a EBA_CFAF_EBA_CFAF_2.8.1.1_full) reflektující nevykazované údaje.
 • 30. 4. 2019 - publikovali jsme zápis a prezentaci ze třetího jednání TPS. Na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace - k dispozici jsou aktuální XSD a WSDL soubory pro webové služby. Úpravy se týkají služeb CtiStavZpracovani a CtiStavVykazovani v souvislosti s implementací protokolů.
 • 17. 4. 2019 - byla publikována aktualizovaná verze dokumentu Popis jazyka kontrol (rozšířena zejména o gramatiku uživatelského jazyka).
 • 9. 4. 2019 - na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace zahrnující opravu chybných (zastaralých) popisů v metodikách. Napraven byl i obsah exportů dotčených metodik (METVB20190101.1 full i rel a CEU_CEU20190101.1).
 • 2. 4. 2019 - na testovacím prostředí SDAT byly zpřístupněny webové služby ZaslaniVstupniZpravy, CtiStavZpracovani a CtiStavVykazovani. Ukázky volání byly přidány do dokumentace a jsou k dispozici aktualizované XSD a WSDL soubory. Aktualizovali jsme ukázky vstupní zprávy.
 • 7. 3. 2019 - v souvislosti s nasazením nové verze webové služby CtiVykaz byla zveřejněna aktualizovaná XSD. V odpovědi služby je v části Knihovna doplněna informace o účtových osnovách a účtech, část pro definici Výkazů doplněna identifikace číselníku, pokud je v elementu OborHodnotZdroj uvedena doména. Změny jsou promítnuty v aktualizovaném exportu metodik (soubory CtiVykaz_BANKY_METVB20190101.1_rel.zip resp. CtiVykaz_BANKY_METVB20190101.1_full.zip)
 • 31. 1. 2019 - byla zveřejněna aktualizovaná XSD s návrhy schémat pro služby CtiStavZpracovani a CtiStavVykazovani a doplněny dokumenty technické specifikace. Byl publikován soubor popisující Změny v platné metodice a vyjádření k vykazovacím povinnostem pro předkládání výkazu EBA finrep9_ind_ifrs.
 • 21. 1. 2019 byla na testovací prostředí SDAT nasazena upravená verze webové služby CtiVykaz; zde k dispozici odpovídající XSD a WSDL soubory. Byly publikovány exporty všech aktuálně platných metodik obsahující pouze relevantní objekty příslušné Knihovny.
 • 15. 1. 2019 proběhlo druhé jednání Technické pracovní skupiny. Zápis a související informace zveřejněny na stránce TPS
 • 2. 1. 2019 bylo spuštěno testovací prostředí SDAT. V případě zájmu o zřízení uživatelských účtů pro přístup do neveřejné části externího portálu nebo pro povolení přístupu k rozhraní webových služeb kontaktujte sdat@cnb.cz.
 • 18. 12. 2018 byla zveřejněna aktualizovaná XSD schémata a vzorové exporty metodik Banky, CEU, EBA a EIOPA obohacené o struktury Datových oblastí výkazů (element StrukturaDatoveOblasti) a XLSX struktury Výkazů (element StrukturaVykazu obsahující XLSX v base64).
 • 29. 11. 2018 byla na stránce dokumentace SDAT zveřejněna první verze dokumentu popisujícího jazyk kontrol systému SDAT.
 • 7. 11. 2018 byla na stránce dokumentace SDAT zvěřejněna ukázka exportu metodiky vykazovacího rámce CEU, opravený export Bankovnictví, export EBA odpovídající verzi taxonomie 2.8.1.1 a ukázky XLSX struktur datových oblastí tak, jak budou dostupné z webové aplikace SDAT, resp. i jako binární objekty poskytované v rámci XML exportů metodik.
 • 31. 10. 2018 byla zvěřejněna aktualizovaná XSD schémata, ukázky vstupní zprávy a byly aktualizovány související dokumenty technické specifikace.
 • 25. 10. 2018 proběhlo první jednání Technické pracovní skupiny. Zápis a související informace zveřejněny na stránce TPS
 • 18. 10. 2018 zveřejněna aktualizace příkladu metodiky pro vykazovací rámec Bankovnictví a příslušných XSD (soubory SDAT_METVB20180101.1_v2.zip a xsd_v2.zip) s doplněním objektů Knihovny a Mezivýkazových kontrol - více viz readme.txt v ZIP souborech.
 • 2. 10. 2018 proběhlo v ČNB setkání se zástupci všech oborových asociací. Prezentace s úvodním představením systému SDAT, harmonogramu implementace a plánu migrace oblastí výkaznictví ze systému MtS do SDAT je k dispozici ke stažení.
 • 7. 9. 2018 byl publikován dokument Katalog webových služeb, XML schémata Informačních služeb a XML soubory se vzorky jejich výstupů, viz bod 6 v tabulce níže.
 • 3. 9. 2018 proběhl  pro členy ČBA workshop s úvodním představením SDAT a harmonogramu implementace systému a plánu migrace oblastí výkaznictví ze systému MtS do SDAT. Prezentace vč. harmonogramů je k dispozici ke stažení.