Zprávy o měnové politice

Zpráva o měnové politice přináší čtyřikrát ročně novou prognózu ČNB. Vedle výhledu domácí i zahraniční ekonomiky představuje také rozhodnutí bankovní rady v kontextu úvah o rizicích a nejistotách prognózy.

ZoMP
jaro 2024
Bankovní rada po projednání Zprávy o měnové politice – jaro 2024 snížila úrokové sazby o 0,50 procentního bodu. Základní scénář jarní prognózy implikuje další pokles tržních úrokových sazeb. Inflace se v průběhu letošního roku udrží poblíž 2% cíle, u kterého setrvá i na horizontu měnové politiky. Růst hospodářské aktivity se letos obnoví a v příštím roce dynamika HDP dále zrychlí. Podrobnosti.

Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k přímému cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností. Jedním ze základních prvků této komunikace je vydávání čtvrtletní Zprávy o měnové politice, která počínaje rokem 2021 nahradila předchozí Zprávu o inflaci.

Pro rozhodování o současném nastavení úrokových sazeb je stěžejní prognóza budoucího vývoje ekonomiky, kterou pravidelně připravuje sekce měnová ČNB. První kapitola Zprávy o měnové politice se věnuje zahraničí, které má značný vliv na vývoj české ekonomiky. Druhá kapitola obsahuje prognózu domácí reálné ekonomiky a trhu práce. Inflaci je věnována třetí kapitola. Závěrečná kapitola popisuje poslední měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady v kontextu měnového vývoje a rizik a nejistot budoucího ekonomického vývoje.

Prognóza představuje klíčový, avšak nikoliv jediný, vstup do rozhodování bankovní rady. Na svých zasedáních během daného čtvrtletí bankovní rada diskutuje aktuální prognózu a bilanci jejích rizik a nejistot. Příchod nových informací od sestavení prognózy, možnost asymetrického vyhodnocení rizik prognózy či odlišná představa některých členů bankovní rady o vývoji vnějšího prostředí či o vazbách mezi různými ukazateli uvnitř české ekonomiky způsobují, že konečné rozhodnutí bankovní rady nemusí odpovídat vyznění prognózy. O průběhu diskuze bankovní rady a o důvodech, které ji vedly k přijetí měnověpolitických opatření, informují záznamy z jednání bankovní rady.