Zprávy o měnové politice

Zpráva o měnové politice přináší čtyřikrát ročně novou prognózu ČNB. Vedle výhledu domácí i zahraniční ekonomiky představuje také rozhodnutí bankovní rady v kontextu úvah o rizicích a nejistotách prognózy.

ZoMP
léto 2023
Bankovní rada po projednání Zprávy o měnové politice – léto 2023 ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Základní scénář letní prognózy implikuje pokles tržních úrokových sazeb na celém výhledu. Inflace se bude dále snižovat, pouze na podzim se klesající trend dočasně přeruší vlivem statistického efektu úsporného energetického tarifu z loňského roku. Po jeho odeznění inflace na začátku příštího roku skokově klesne do blízkosti 2% inflačního cíle. Domácí ekonomická aktivita bude letos zhruba stagnovat a její zřetelný růst se obnoví v příštím roce. Podrobnosti.

Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k přímému cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností. Jedním ze základních prvků této komunikace je vydávání čtvrtletní Zprávy o měnové politice, která počínaje rokem 2021 nahradila předchozí Zprávu o inflaci.

Pro rozhodování o současném nastavení úrokových sazeb je stěžejní prognóza budoucího vývoje ekonomiky, kterou pravidelně připravuje sekce měnová ČNB. První kapitola Zprávy o měnové politice se věnuje zahraničí, které má značný vliv na vývoj české ekonomiky. Druhá kapitola obsahuje prognózu domácí reálné ekonomiky a trhu práce. Inflaci je věnována třetí kapitola. Závěrečná kapitola popisuje poslední měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady v kontextu měnového vývoje a rizik a nejistot budoucího ekonomického vývoje.

Prognóza představuje klíčový, avšak nikoliv jediný, vstup do rozhodování bankovní rady. Na svých zasedáních během daného čtvrtletí bankovní rada diskutuje aktuální prognózu a bilanci jejích rizik a nejistot. Příchod nových informací od sestavení prognózy, možnost asymetrického vyhodnocení rizik prognózy či odlišná představa některých členů bankovní rady o vývoji vnějšího prostředí či o vazbách mezi různými ukazateli uvnitř české ekonomiky způsobují, že konečné rozhodnutí bankovní rady nemusí odpovídat vyznění prognózy. O průběhu diskuze bankovní rady a o důvodech, které ji vedly k přijetí měnověpolitických opatření, informují záznamy z jednání bankovní rady.