Zprávy o měnové politice

ZoMP
podzim 2022
Tato Zpráva o měnové politice byla schválena bankovní radou ČNB 10. listopadu 2022 a obsahuje (až na dílčí výjimky) informace dostupné k 21. říjnu 2022. Podrobnosti.

Zpráva o měnové politice představuje čtyřikrát ročně prognózu české ekonomiky, jak byla diskutována a schválena bankovní radou. Důraz klade na klíčová témata aktuálního vývoje a představení rozhodnutí bankovní rady v kontextu měnověpolitických úvah o rizicích a nejistotách prognózy. Smyslem zveřejňování těchto informací je učinit měnovou politiku co nejvíce srozumitelnou a předvídatelnou.

Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k přímému cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností. Jedním ze základních prvků této komunikace je vydávání čtvrtletní Zprávy o měnové politice, která počínaje rokem 2021 nahradila předchozí Zprávu o inflaci.

Pro rozhodování o současném nastavení úrokových sazeb je stěžejní prognóza budoucího vývoje ekonomiky, kterou pravidelně připravuje sekce měnová ČNB. První kapitola Zprávy o měnové politice se věnuje zahraničí, které má značný vliv na vývoj české ekonomiky. Druhá kapitola obsahuje prognózu domácí reálné ekonomiky a trhu práce. Inflaci je věnována třetí kapitola. Závěrečná kapitola popisuje poslední měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady v kontextu měnového vývoje a rizik a nejistot budoucího ekonomického vývoje.

Prognóza představuje klíčový, avšak nikoliv jediný, vstup do rozhodování bankovní rady. Na svých zasedáních během daného čtvrtletí bankovní rada diskutuje aktuální prognózu a bilanci jejích rizik a nejistot. Příchod nových informací od sestavení prognózy, možnost asymetrického vyhodnocení rizik prognózy či odlišná představa některých členů bankovní rady o vývoji vnějšího prostředí či o vazbách mezi různými ukazateli uvnitř české ekonomiky způsobují, že konečné rozhodnutí bankovní rady nemusí odpovídat vyznění prognózy. O průběhu diskuze bankovní rady a o důvodech, které ji vedly k přijetí měnověpolitických opatření, informují záznamy z jednání bankovní rady.