Sdělení ČNB o vydání obecných pokynů ESMA k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID na funkci compliance

Dne 28. září 2012 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), (dále jen „nařízení č. 1095/2010“), obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID na funkci compliance (pdf, 374 kB). Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1095/2010 ESMA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit. Obecné pokyny nabývají účinnosti uplynutím šedesáti kalendářních dnů od data požadavku na podání zprávy orgány dohledu, zda se jimi budou řídit, tj. ode dne 28. ledna 2013.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1095/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili.

Obecné pokyny obsahují doporučení k obsahu činnosti compliance a k organizačním požadavkům na funkci compliance. Obecné pokyny platí pro obchodníky s cennými papíry, úvěrové instituce, které poskytují investiční služby a investiční společnosti obhospodařující standardní fondy. Obecné pokyny podrobněji rozvádějí, vykládají a specifikují povinnosti, pokud jde o funkci compliance, stanovené ve směrnici MiFID (směrnice 2004/39/ES) a jí provádějící směrnice (směrnice 2006/73/ES), které byly do českého právního řádu transponovány zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a v navazujících prováděcích předpisech (zejména vyhláška č. 123/2007 Sb.).

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že účastníci finančního trhu, kterým jsou obecné pokyny určeny, vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídili.