Sdělení ČNB o společných obecných pokynech EBA a ESMA k společným postupům a metodikám procesu dohledu a hodnocení (SREP) podle směrnice (EU) 2019/2034

(EBA/GL/2022/09)
(ESMA35-36-2621)

Evropský orgán pro bankovnictví dne 21. 7. 2022 a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy dne  20. 7. 2022 vydaly na základě zmocnění uvedených v čl. 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 a v čl. 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 (dále jen „nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu“) Obecné pokyny k společným postupům a metodikám procesu dohledu a hodnocení (SREP) podle směrnice (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09, ESMA35-36-2621) (externí odkaz) (dále jen „pokyny“). Pokyny nabydou účinnosti 19. 6. 2023 a ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení evropských orgánů dohledu, že se bude při výkonu dohledu těmito pokyny řídit.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bod (viii) nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu.

Pokyny upravují společné postupy a metodiky provádění procesu dohledu a hodnocení dle čl. 36 směrnice (EU) 2019/2034 (dále jen „IFD“), tj. dle § 135a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“), a na ně navazující opatření ukládaná orgánem dohledu dle čl. 39, 40, 41 a 42 IFD, tj. dle § 136 odst. 2, 137a, 137b a 137c ZPKT.

Potřeba vypracovat pokyny vyvstala z přijetí samostatného obezřetnostního rámce IFD a nařízení (EU) 2019/2033, jímž došlo k vynětí investičních podniků třídy 2 a 3 z obezřetnostního rámce směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013.

Podle pokynů bude ČNB postupovat pouze ve vztahu k investičním podnikům třídy 2 a 3, zatímco v případě investičních podniků třídy 1 a 1- bude ČNB postupovat dle obecných pokynů EBA ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocování a zátěžového testování v rámci dohledu podle směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2022/03) (externí odkaz).

Plné znění Obecných pokynů k společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení (SREP) podle směrnice (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09, ESMA35-36-2621) (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).