Souhrnné informace o finančním sektoru

Cílem této kapitoly je poskytnout odborné i laické veřejnosti základní informace převážně kvantitativního charakteru o vývoji jednotlivých sektorů finančního trhu.

ČNB zavedla v souvislosti s pandemií COVID-19 mimořádný reporting, jehož cílem je sledovat agregovaná data o odkladech splátek a o úvěrech poskytnutých s využitím programů státní podpory.

Základní ukazatele finančního trhu prezentují prostřednictvím aplikace ARAD základní informace finančního trhu ve srovnatelných časových řadách v převážně čtvrtletní periodicitě. Obsahují za každou skupinu finančních institucí rozhodující ukazatele charakterizující jejich činnost a obezřetnost podnikání.

Ukazatele finančního zdraví (Financial Soundness Indicators) vycházejí z projektu Mezinárodního měnového fondu. Obsahují jednotně definované ukazatele charakterizující bankovní sektor, které se dále souhrnně publikují na stránkách Mezinárodního měnového fondu a národních stránkách zapojených institucí napříč celým světem.

Podkapitola Zprávy o dohledu nad finančním trhem zahrnuje pravidelné roční publikace, obsahující nejen stručné analýzy vývoje jednotlivých sektorů finančního trhu, ale i přehled aktivit dohledu nad finančním trhem v daném roce.

Ostatní publikace a dokumenty představují další analytické materiály a publikace zpracovávané Českou národní bankou, které se týkají vývoje na finančním trhu.

Archiv obsahuje výběr starších publikací (zejména zprávy jednotlivých dohledových orgánů před integrací do ČNB), které mohou mít i přes dřívější datum zpracování určitou vypovídací hodnotu a využitelnost při zpracování nejrůznějších analytických materiálů a projektů.