Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k informacím o interních postupech pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a přiměřenosti likvidity (ILAAP)

(EBA/GL/2016/10)

Dne 10. února 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k informacím o interních postupech pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a přiměřenosti likvidity (ILAAP) shromažďovaným pro účely přezkumu a vyhodnocení (SREP) (EBA/GL/2016/10, pdf, 290 kB, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny upravují rozsah písemných informací, které by měly příslušné orgány od institucí1 vyžadovat v souvislosti s procesem přezkumu a vyhodnocení (SREP) a které se týkají především řízení kapitálu, řízení likvidity, zátěžových testů a řídicího a kontrolního systému (pokud jde o řízení kapitálu, řízení likvidity a zátěžové testy).

Příslušné orgány mají možnost uplatnit při aplikaci pokynů princip proporcionality.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA.

Plné znění Obecných pokynů k informacím o interních postupech pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a přiměřenosti likvidity (ILAAP) shromažďovaným pro účely přezkumu a vyhodnocení (SREP) (EBA/GL/2016/10, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny od 31. 12. 2017. 


1 Povinnými osobami jsou vybrané banky, družstevní záložny a obchodníci s cennými papíry podle § 12c zákona o bankách, § 8a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9a zákona o podnikání na kapitálovém trhu.