Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA pro pokročilý přístup k měření (AMA) - rozšíření a změny

(EBA/GL/2012/01)

Dne 6. ledna 2012 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), (dále jen „nařízení č. 1093/2010“), Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví pro pokročilý přístup k měření (AMA) - rozšíření a změny (EBA/GL/2012/01, externí odkaz).

Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1093/2010 EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit. Obecné pokyny nabyly účinnosti uplynutím šedesáti kalendářních dnů od data požadavku na podání zprávy orgány dohledu, zda se jimi budou řídit, tj. ode dne 6. března 2012.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili.

Obecné pokyny obsahují doporučení k provádění změn a rozšiřování použití pokročilého přístupu (AMA) a týkají se úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry, kteří používají nebo hodlají používat pro stanovování kapitálového požadavku k operačnímu riziku, se souhlasem příslušného orgánu dohledu, pokročilý (AMA) přístup. Těžiště doporučení tvoří zejména požadavky na určení vnitřních zásad a postupů instituce při provádění změn nebo rozšiřování používaného pokročilého přístupu a kritéria pro kategorizaci změn a rozšiřování AMA na významné, velké a drobné.

Plné znění obecných pokynů pro pokročilý přístup k měření (AMA) - rozšíření a změny (EBA/GL/2012/01, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž Prováděcí shrnutí, Odůvodnění a Doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že banka, spořitelní a úvěrní družstvo a obchodník s cennými papíry, který používá nebo zamýšlí používat pokročilý přístup k měření operačního rizika (AMA), vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídil.