Základní ukazatele finančního zdraví podle Mezinárodního měnového fondu (FSIs IMF)

Ukazatele finančního zdraví byly vytvořeny Mezinárodním měnovým fondem v zájmu podpory mezinárodního srovnávání a podpory makroobezřetnostních analýz finančního trhu.

Tyto ukazatele se skládají ze dvou částí, z tzv. základní (core) sady, která zahrnuje základní ukazatele za bankovní sektor, a tzv. doplňkové (additional) sady, kam kromě dalších doplňkových ukazatelů za bankovní sektor patří i vybrané ukazatele charakterizující ostatní finanční a nefinanční instituce, domácnosti, likviditu trhů a trh s nemovitostmi. Kromě konkrétních údajů byla zpracována i podrobná metadata, která popisují rozdíly v základních předpokladech (např. v účetnictví, způsobech oceňování, rozsahu konsolidace) i specifických podmínkách (nedostupnost některých položek v národních systémech výkaznictví apod.) za jednotlivé země, která umožňují posoudit vzájemnou srovnatelnost mezi jednotlivými zeměmi.

Ukazatele finančního zdraví jsou prezentovány na stránkách MMF (https://data.imf.org/FSI).

Česká národní banka se zapojila do tohoto projektu Mezinárodního měnového fondu a poskytuje dostupné údaje, které se týkají bankovního sektoru ve čtvrtletní periodicitě (data jsou aktualizovaná nejpozději do tří měsíců po skončení čtvrtletí). Od roku 2022 je nastaveno nové mapování podle aktualizovaného FSI Guide a rovněž dochází ke změně rozsahu zasílaných dat. Do MMF jsou nově zasílána agregovaná podkladová data a nikoliv kompilované ukazatele jako dříve. Vzhledem k tomu, že vlastní výpočet ukazatelů je prováděn na straně MMF, je ukončeno paralelní zveřejňování ukazatelů na webových stránkách ČNB. Na stránkách MMF jsou příslušné ukazatele finančního zdraví včetně metadat nadále zveřejňovány: