Finanční inovace

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

Česká národní banka (ČNB) si je vědoma potenciálu inovací založených na využití digitálních technologií zefektivnit fungování všech sektorů finančního trhu, zlepšit poskytování finančních služeb a přispívat ke stabilnější a odolnější reálné ekonomice České republiky.

ČNB proto rozhodla o vytvoření nového specializovaného komunikačního kanálu pro příjem dotazů od všech účastníků finančního trhu, které se týkají finančních inovací. Tento nový kanál nazvala jednoduše kontaktní místo pro FinTech (finanční technologie).

Cílem vytvoření kontaktního místa je podpora zavádění inovativních technologií na českém finančním trhu prostřednictvím aktivnější komunikace s účastníky trhu či zájemci o vstup na něj. Zřízení inovačního hubu nebo regulatorního sandboxu ČNB v současnosti neplánuje.

Hlavním prostředkem pro dosažení tohoto cíle je flexibilnější odpovídání na relevantní dotazy přímo související s finančními inovacemi. ČNB se bude tazatelům snažit, obdobně jako v případě zodpovídání kvalifikovaných dotazů, poskytovat pomoc při řešení nejasných regulatorních otázek (včetně licenčních a dohledových) s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na finančním trhu ukládají.

Tazatelé by při zasílání svého dotazu měli vždy uvést, v čem konkrétně spatřují souvislost jejich činnosti s finančními inovacemi. Především by měli vysvětlit, v čem spatřují odlišnost popisovaného technologického řešení, obchodního modelu nebo jiných aspektů od produktů, služeb nebo procesů poskytovaných či využívaných v daném okamžiku na tuzemském finančním trhu.

Tato informace je nezbytná pro možnost posouzení, zda dotaz souvisí s finančními inovacemi a zda bude zodpovězen v rámci kontaktního místa, nebo zda bude k dotazu přistupováno jako ke kvalifikovanému. Hlavním rozlišovacím znakem „FinTech dotazů“ oproti kvalifikovaným dotazům je absence požadavku na vlastní právní posouzení dotazu jako podmínky pro jeho zodpovězení. Nicméně ani zřizované kontaktní místo nemá plně nahrazovat vlastní úsilí účastníků trhu nebo jejich poradců, přičemž případné zaslání vlastní analýzy a návrhu řešení umožní ČNB lépe pochopit předmět dotazu a zvýšit konkrétnost následné odpovědi.

Tazatelé mohou pro kladení dotazů souvisejících s finančními inovacemi využívat tento kontaktní formulář.

Další způsob komunikace v rámci kontaktního místa představují pravidelná setkání s FinTech komunitou i širší veřejností a kulaté stoly věnované konkrétním tématům spojených s finančními inovacemi. Cílem těchto setkání by mělo být umožnění vzájemného dialogu o problémech při implementaci inovací a možnosti jejich řešení v praxi. O těchto setkáních bude ČNB průběžně informovat na této stránce.

Podněty ohledně fungování kontaktního místa nebo návrhy témat na příští kulaté stoly můžete zasílat také na fintech@cnb.cz.

Kulatý stůl

Již 4. kulatý stůl ČNB k finančním inovacím na aktuální téma tokenizace aktiv zahájil viceguvernér ČNB Marek Mora, který přivítal všechny účastníky a mj. uvedl, že ČNB těší zájem o účast na kulatém stole, jejž potvrzuje skutečnost, že jeho kapacita byla zájemci naplněna již za 10 dnů. Dále připomněl tři principy, na kterých stojí současný přístup ČNB k finančním inovacím. Jsou jimi 1) technologická neutralita při přístupu k regulovaným činnostem, 2) striktní aplikace platných pravidel i na nové a inovativní obchodní modely, a 3) otevřenost k diskusi o inovacích a nových řešeních a připravenost k intenzivní komunikaci s jejich poskytovateli.

Po úvodním slově pana viceguvernéra následovala prezentace vedoucího referátu finančních inovací ČNB Tomáše Olexy spočívající ve shrnutí současného právního stavu tokenizace cenných papírů v ČR a další 4 krátké prezentace účastníků trhu, které se věnovaly např. zkušenosti s regulací tokenizace v zahraničí, či možným důsledkům aktuálních legislativních návrhů Evropské komise na poskytovatele služeb spojených s kryptoaktivy. Po skončení prezentací následovala živá diskuse účastníků kulatého stolu. Diskutující si vyměnili své pohledy na vývoj tokenizace a jejího využití v českých reáliích. Zmíněny byly například možné využití tokenizace u institutu zaměstnaneckých akcií, otázky ochrany spotřebitele a vzdělávání retailové klientely ve vztahu k kryptoaktivům či možnosti automatizace některých procesů např. v rámci licenčního řízení. Zazněly i dotazy na přítomné zástupce ministerstva financí a ČNB na stávající a budoucí evropskou regulaci kryptoaktiv a související opatření. Diskutující také srovnávali návrh regulace kryptoaktiv (MiCA) s existujícím právním rámcem pro investiční služby.

Kulatý stůl tak naplnil svůj účel být platformou pro neformální a otevřenou diskusi o aktuálních otázkách finančních inovací. Další kulatý stůl bude ČNB pořádat opět za cca 6 měsíců.

Crowdfunding pohledem ČNB

Dne 27. října 2021 se v prostorách Kongresového centra ČNB uskutečnilo diskusní setkání k novému nařízení (EU) 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (tzv. nařízení o crowdfunding), zejména k dopadu pozdní adaptaci tohoto nařízení do českého právního řádu a dalším nejasným otázkám. Setkání se zúčastnilo na třicet zástupců existujících crowdfundigových platforem, advokátních kanceláří či Ministerstva financí.

Úvodního slova se ujal Vojtěch Belling, ředitel sekce mezinárodní spolupráce, a Aleš Smutný, ředitel odboru regulace finančního trhu II. Následovala prezentace Petra Gavlase, taktéž z odboru regulace finančního trhu II, a následně Jana Šovara z advokátní kanceláře FinReg Partners. Obě prezentace se dotkly regulatorních aspektů crowdfundingu a vybraných problematických témat. V rámci diskuze zazněla řada podnětných dotazů. Zástupce Ministerstva financí potvrdil úsilí o co nejrychlejší předložení adaptačního zákona do nové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Často kladené dotazy

Pro lepší orientaci jsme níže připravili odpovědi na často kladené dotazy ohledně účelu a fungování kontaktního místa.

Finanční inovace (též financial technology nebo zkráceně FinTech) lze definovat zejména jako technologiemi umožněné inovace ve finančních službách, které by mohly vyústit v nové obchodní modely, řešení, procesy nebo produkty, a s nimi spojený významný dopad na poskytování finančních služeb jednotlivými subjekty.

Kontaktní místo slouží pro navázání a vedení komunikace mezi ČNB a účastníky trhu či zájemci o vstup na finanční trh v oblasti FinTech.

Použití nových technologií ve finanční oblasti může vést k řadě otázek spojených s regulací, licencováním nebo dohledovými aspekty činnosti ČNB. Prostřednictvím kontaktního místa se bude ČNB snažit pomocí odpovědí na tyto otázky vyjasnit a usnadnit přístup a fungování tazatelů na finančním trhu.

Kontaktní místo je určeno všem společnostem (novým i stávajícím), ale i jednotlivcům aktivním ve FinTech oblasti.

  1. Zadání dotazu prostřednictvím formuláře.
  2. Uvedení dostatečně konkrétního a adekvátního odůvodnění souvislosti řešení s finančními inovacemi (v čem spočívá, jak se liší od v současnosti používaných řešení).
  3. Kladené dotazy a popis inovace by měly být dostatečně konkrétní, aby na ně byla schopna dát ČNB jednoznačnou odpověď. Obecný popis zamýšleného nápadu nebude postačovat.
  4. Mezi relevantní informace patří i identita skutečného tazatele – adresáta vyjádření. Anonymní dotazy nebudou zodpovídány. V případě, že žádá o stanovisko zástupce klienta (advokát, auditor, jiný poradce), je potřeba identifikovat klienta, jehož jménem tazatel jedná.

Jakmile bude váš dotaz obdržen, posoudí tým odborníků z ČNB, zda dotaz souvisí s finančními inovacemi, a pokud ano, bude usilovat o jeho zodpovězení v co nejkratší možné lhůtě v rámci kapacitních možností a v závislosti na složitosti dotazu. V případě, že dotaz nebude souviset s FinTech, bude s ním nakládáno jako s kvalifikovaným dotazem, což bude typicky znamenat potřebu doplnit právní analýzu a návrh vlastního řešení. V případě, že dospějeme k tomuto rozhodnutí, vyrozumíme o tom tazatele co nejdřív.

  1. Stanoviska ČNB poskytnutá prostřednictvím kontaktního místa nenahrazují povolení či souhlasy udělované v licenčním řízení a nejsou nijak závazná, a to např. z důvodu, že podklady předložené pro účely stanoviska se mohou lišit od těch předložených v rámci řízení o vydání licence atd. ČNB si rovněž vyhrazuje právo pozměnit svá stanoviska zejména v případě změny relevantní legislativy, doplnění analýzy ze strany tazatele, změny skutkového stavu nebo při získání dalších dodatečných informací.
  2. Kontaktní místo neslouží k podávání informací mimo působnost ČNB (např. ohledně daňového režimu pro kryptoaktiva). Dotaz musí směřovat k výkladu právních předpisů upravujících oblast finančního trhu v působnosti ČNB nebo výkladu dohledové praxe.
  3. Kontaktní místo nemá nahrazovat vlastní úsilí účastníků trhu, popřípadě jejich právních a dalších poradců.