Výpisy z CRÚ

V Centrálním registru úvěrů jsou evidovány údaje o úvěrových závazcích právnických osob a fyzických osob podnikatelů.

V souladu se Zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (§ 38a) (odkaz na Portál veřejné správy)  má klient právo seznámit se s informacemi, které jsou o něm vedeny v databázi CRÚ .

Požadavek na pořízení výpisu předává klient (právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel) České národní bance prostřednictvím tiskopisu Žádost klienta o výpis Centrálního registru úvěrů.

(pro vyplnění formulářů ve formátu .pdf použijte volně dostupný produkt Adobe Reader verze 9 nebo vyšší)

Klient může podat žádost v elektronické formě do datové schránky nebo v listinné formě na adresu provozovatele CRÚ. ČNB nedisponuje klientským centrem CRÚ, osoby oprávněné vydávat výpisy nemohou ověřovat podpisy, z těchto důvodů vyřízení žádosti na počkání není možné.

Žádost v elektronické formě se zasílá do datové schránky České národní banky (ID datové schránky je 8tgaiej, v části Obecné informace se uvede Věc: Výpis z CRÚ).
Za řádně podanou elektronickou žádost se považuje:

  • žádost, kterou klient náležitě vyplnil a odeslal ze své datové schránky (tj. z datové schránky právnické osoby nebo datové schránky fyzické osoby podnikatele),
  • žádost, kterou klient náležitě vyplnil, opatřil úředně ověřeným podpisem, zajistil si konverzi žádosti prostřednictvím úřední osoby (obecní úřad, notáři, matriční úřad, Czech POINT apod.) a odeslání z datové schránky úřední osoby (u právnické osoby musí být podpis proveden oprávněnou osobou, např. jednatelem společnosti, členem představenstva apod.).

Žádost v listinné formě se zasílá na adresu provozovatele CRÚ:

Česká národní banka
Centrální registr úvěrů
Na Příkopě 28
115 03  Praha 1

nebo osobním podáním žádosti v podatelně ČNB.

Za řádně vyplněnou listinnou žádost se považuje originál žádosti opatřený úředně ověřeným podpisem (u právnické osoby provedený oprávněnou osobou např. jednatelem společnosti, členem představenstva apod.).

Klient se při podání žádosti může nechat zastupovat na základě plné moci s úředně ověřeným/i podpisem/y. Plná moc musí být přiložena k žádosti (pozn. úředně ověřenou plnou moc lze zaslat i prostřednictvím datové schránky, ovšem pouze po konverzi úřední osobou). Zastupující osoba - žadatel při podání žádosti postupuje dle pokynů uvedených výše.

Pro úplnost uvádíme, že nepřijímáme žádosti podané prostřednictvím elektronické pošty.

Podmínky uplatnění žádosti o výpis jsou uvedeny v Informacích pro klienta - žadatele o výpis z Centrálního registru úvěru (CRÚ) (pdf, 128 kB).

Za vyhotovení výpisu z CRÚ je klientovi účtována úhrada nákladů dle ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky (pdf, 47 kB). Úhradu výpisu je třeba uhradit předem (před vystavením výpisu) na účet ČNB 115-54186891/0710 (IBAN: CZ27 0710 0001 1500 5418 6891, BIC (SWIFT): CNBACZPP), jako VS se uvede IČO klienta.

Vyhotovení výpisů pro klienty bank zajišťuje Česká národní banka, která odpovídá za technickou stránku zpracování výpisu a jeho distribuci žadatelům.

Česká národní banka je povinna vyřídit žádost o výpis ve lhůtě 30 dní. Obvyklá doba pro vyřízení je kratší.

Výpis je klientovi vystaven do 30 dnů po obdržení žádosti, která splňuje všechny náležitosti v souladu s podmínkami uvedenými v Informacích pro klienta - žadatele o výpis z CRÚ, a po připsání platby za výpis na účet ČNB. Pokud však žádost vykazuje nesrovnalosti nebo žadatel neuhradí platbu za vyhotovení výpisu na účet ČNB a v přiměřené lhůtě neprovede nápravu, nemůže ČNB výpis vyhotovit a je nucena žádost odmítnout.

Reklamace nesouladu věcného obsahu výpisu se skutečností uplatňuje klient zpravidla přímo u banky, která sporný údaj do databáze CRÚ předala (tj. banka, které klient dle výpisu dluží) a která je bezprostředně odpovědná za věcnou správnost registrovaných informací, nebo prostřednictvím příslušného zahraničního registru, pokud jsou reklamovány informace o úvěrových závazcích v zahraničí.


Úvěrové závazky fyzických osob občanů i fyzických osob podnikatelů jsou evidovány v Bankovním registru klientských informací provozovaným společností Czech Banking Credit Bureau, a.s. V případě požadavku na pořízení a ověření záznamu v tomto registru se žadatel musí obrátit přímo na  Klientské centrum společnosti Czech Banking Credit Bureau, a.s. (CBCB), klientská linka 277 778 600, internetové stránky www.cbcb.cz.