Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k internal governance (řídicí a kontrolní systém)

(EBA/GL/2018/44)

Dne 27. září 2011 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), (dále jen „nařízení č. 1093/2010“), Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (externí odkaz).

Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1093/2010 EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit. Obecné pokyny nabyly účinnosti 31. března 2012.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili.

Obecné pokyny obsahují doporučení k řídicímu a kontrolnímu systému úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry a podrobněji specifikují povinnosti, pokud jde o organizační uspořádání, vedoucí orgány, jejich členy a případné výbory, řízení rizik, vnitřní kontrolu a informační systémy, včetně požadavků na transparentnost a kvalitu uveřejňování informací o řídicím a kontrolním systému. Obecné pokyny se rovněž dotýkají odměňování a outsourcingu, s důrazem na samostatně vydaná doporučení a obecné pokyny EBA (CEBS) k těmto oblastem.

Plné znění obecných pokynů k internal governance (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž Prováděcí shrnutí, Odůvodnění a Doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníci s cennými papíry vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídili.