Informace k metodice EBA, Bankovnictví a DZ

Další metodické informace k vybraným oblastem dohledových výkazů z rámců EBA, Banky a DZ včetně Často kladených dotazů (FAQs) jsou k dispozici na stránce dohledové statistiky.

Informace k metodice EBA v3.4:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

Metodika v3.4 obsahuje úpravy vykazovacího rámce EBA_MREL s platností od 30.06.2024 a rámce EBA_IRRBB, s platností od 30.09.2024 - již standardní sběr dat dle  ITS on supervisory reporting with regard to IRRBB.

Informace k metodice EBA v3.3:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

Metodika EBA 3.3 obsahuje dva nové rámce EBA_ESG a EBA_IRRBB.

ESG: ad hoc sběr aktuálně není vykazování ESG rizik v SDAT relevantní pro žádný subjekt.

IRRBB: ad hoc sběr dat IRRBB v SDAT k 31.12.2023 pouze pro tzv. QIS instituce, vykazovací povinnosti nastaveny v SDAT PROD a SDAT TEST.

Informace k metodice EBA v3.2:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

Výkazy rámce Odměňování (EBA_REM)

S odkazem na obecné pokyny EBA/GL/2022/06 a EBA/GL/2022/08 upozorňujeme na vykazování finančních údajů ve vykazovacím rámci EBA_REM metodice EBA_REM_3.2.2.0. Všechny finanční údaje v tomto vykazovacím rámci musí být uvedeny v eurech.

Pokud jsou odměny vykazovány v jiné měně než eurech, k přepočtu je třeba použít měnový kurz uplatňovaný Komisí pro finanční plánování a rozpočet za prosinec roku, za něž se údaje vykazují. Informace o směnném kurzu naleznete zde: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en.

V návaznosti na povinnost vykazování v EUR bylo v produkčním a testovacím prostředí SDAT změněno nastavení UNITREF na EUR.

Od metodiky v3.2 dochází k technické změně v podobě přesunu vykazování úrovně konsolidace.

 • Nově tedy neexistují dvě sady modulů/výkazů pro individuální a konsolidovaná data, ale pouze jedna.
 • V případě vykazování prostřednictvím XBRL instance je informace o úrovni konsolidace obsažena v elementu pro identifikaci vykazující osoby <xbrli:entity><xbrli:identifier>. Viz Filing Rules, publikované na webu EBA (aktuální verze z 1. srpna 2022).
 • V systému SDAT byla tato změna realizována využitím parametru "rozsah výskytu", který bude indikovat úroveň konsolidace. Stávající implementace z výše uvedených Filing rules EBA a konkrétně takto:
  • IND - Individuální data EBA
  • CON - Konsolidovaná data EBA
  • CRDLIQSUBGRP - Konsolidovaná data EBA za likvidní podskupinu

Plánovaná platnost metodiky včetně změny ve vykazování úrovně konsolidace byla původně 31.12.2022. V létě 2022 EBA avizovala možný posun platnosti metodiky v3.2 z důvodu zpoždění v legislativě.

 • Posun platnosti (na první pololetí 2023) byl následně EBA potvrzen pouze pro část metodiky, tj. pro výkazy "corep_of", "corep_alm", "ae", ve kterých dochází k věcným změnám. U těchto výkazů k 31.12.2022 prozatím zároveň nedojde ke změně vykazování úrovně konsolidace.
 • Výkazy, které zůstávají věcně beze změny, budou platit dle původního plánu od 31.12.2022 a současně od 31.12.2022 u nich dojde k avizované změně vykazování úrovně konsolidace.
 • Posun platnosti se současně týká výkazů pro investiční podniky if_class2, if_class3 a if_grouptest, tj. shodně s corep_of na pololetí 2023.

Z důvodů systematizace řešení byl parametr "rozsah", který určuje úroveň konsolidace, použit v SDAT od 31.12.2022 u všech výkazů, tj. s posunutou i neposunutou platností.

Mezivýkazové kontroly pro výkazy s posunutou a neposunutou platností po toto přechodné období nebudou spouštěny (např. Skupiny MVK ae_finrep9, corep_of_corep_lr).

Přehled metodiky EBA v SDAT včetně detailního popisu týkajícího se verzování jednotlivých výkazů - viz excel.

Stručný přehled věcných změn výkazů "corep of", "corep alm", "ae" v rámci EBA metodiky v3.2 je k dispozici zde.

Informace k metodice Bankovnictví:

V metodice Bankovnictví platné od 1. 1. 2024 se chystají následující změny:

 • úprava výkazu FRKIFE10 - Dodatečné informace pro příspěvek do Fondu pro řešení krizí
 • tvorba nového výkazu se dvěma ukazateli (pohledávky/závazky napříč jurisdikcemi) k doplnění sady ukazatelů určujících jiné systémově významné instituce

Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky a ostatních dohledových výkazů pro banky a DZ:

Archiv

Informace k metodice EBA v3.0

Úpravy vykazovacích povinností - SARS-Cov-2