Informace k metodice EBA, Bankovnictví a DZ

Podrobnější upřesňující metodické informace k vybraným oblastem dohledových výkazů z rámců EBA, Banky a DZ včetně Často kladených dotazů (FAQs) jsou k dispozici na stránce dohledové statistiky.

Upřesňující informace k metodice EBA v3.0:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

C 15.00 - V Úředním věstníku EU vyšlo Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/185 ze dne 10. února 2022, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2021/451, konkrétně se jedná o korekci českého překladu ITS (EU) 2021/451, článek 13, ve frekvenci vykazování zpráv o ztrátách z úvěrů zajištěných nemovitostmi (na konsolidovaném základě byla chybně uvedená pololetní četnost namísto roční).

V prostředí SDAT produkce a SDAT test byly nastaveny vykazovací povinnosti ve výkazech corep_frtb_indcorep_frtb_con. První vykazování výše uvedených datových oblastí bude k ultimu 30.9.2021.

V prostředí SDAT produkce a SDAT test byly rozšířeny vykazovací povinnosti ve výkazech corep_lr_ind pro pobočky zahraničních bank z jiného než členského státu. Výjimka, na základě které pobočky banky z jiného než členského státu výkazy pákového poměru nepředkládaly, byla zrušena vyhláškou č. 246/2021 o předkládání výkazů, která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2021.

C 27.00 - Určení protistrany (LE1) - upozorňujeme na chybnou hodnotu Typu protistrany ve sl. 070. Hodnoty, které lze v "Typu protistrany" využít jsou chybně pouze "I" a "U", nikoli požadované "S" pro subjekty stínového bankovnictví. K vykazování subjektů stínového bankovnictví se proto použije typ protistrany "U", jak je uvedeno v DPM. Oprava DPM se očekává ve verzi metodiky v3.2.

C 80.00 a C 84.00 NSFR - na webových stránkách EBA byla zveřejněna Q&A ID 2021_6038, upřesňující vykazování datových oblastí NSFR C_80.00 a C_84.00 v metodice EBA_COREP_3.0.1.0. Z důvodu chybného nastavení sdíleného údaje ve výkazu corep_nsfr_* (konkrétně C_80.00.w, ř. 1020, sl. 0130 na buňku C_84.00.w, ř. 0100, sl. 0020) v metodice EBA_COREP_3.0.1.0 byla v prostředí SDAT PROD i TEST provedena úprava. Hodnota v datové oblasti C_80.00.w je nastavena jako nevykazovaná, relevantní bude pouze hodnota v datové oblasti C_84.00.w.

Výkazy podle v3.0 budou sestavovány poprvé pro data k 30. 6. 2021 s výjimkou výkazů corep_frtb, které budou poprvé sestaveny až k 30. 9. 2021.

Rozšíření FINREP výkazu na individuální bázi (finrep9_ind_ifrs) o datové oblasti F20.01 - F20.07.1 nebude požadováno po pobočkách zahraničních bank z EU (pro pobočky zahraničních bank ze třetích zemí předmětná vykazovací povinnost zůstává).

Upřesňující informace k metodice BANKY (METVB20210601) a DZ (DZ20210601):

Vykazovací povinnosti výkazu DISIFE16 (Hlášení o angažovanosti banky/PZB vůči jednotlivým zemím) budou od 30.6.2021 zrušeny v souvislosti s rozšířením FINREP výkazu na individuální bázi.
Pro výkaz DISIFE23 budou od 30.6.2021 nastaveny vykazovací povinnosti pouze pro banky se sídlem v ČR, družstevní záložny a pobočky zahraničních bank ze třetích zemí (pobočky zahraničních bank z EU nebudou mít povinnost výkaz DISIFE23 vykazovat).

Datum prvního předložení výkazů MREL/TLAC bude vzhledem ke zpoždění na straně EBA odloženo na 30. 9. 2021.

Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky:

Uvedený přehled výkazů je pouze metodickou pomůckou, nejedná se o technickou dokumentaci.

Nové rámce EBA_MREL a EBA_IMPRAC v metodice EBA v3.0

Modul EBA_MREL je technickou implementací prováděcího nařízení komise (EU) 2021/763, dle kterého instituce do ČNB předkládají v pravidelných intervalech informace o plnění požadavků MREL/TLAC způsobilými instrumenty a struktuře odpovídající vydanému rozhodnutí ČNB ve věci stanovení MREL. Povinnost předkládat tyto informace se vztahuje pouze na instituce, případně skupiny, jejichž MREL obsahuje jak složku pro absorpci ztrát (tzv. "LAA") tak i složku pro následnou rekapitalizace (tzv. "RCA"). Instituce předkládají informace, v souladu s instrukcemi prováděcího nařízení, na individuální, nebo konsolidované úrovni podle toho, na jaké úrovni jim byl MREL ze strany ČNB stanoven. Datum prvního předložení výkazů MREL/TLAC bude vzhledem ke zpoždění na straně EBA odloženo na 30. 9. 2021.

V souladu s čl. 55(1) BRRD vyžaduje ČNB, aby všechny závazky institucí, jež jsou vydány podle práva země mimo EU, obsahovaly klauzuli uznatelnosti výkonu pravomocí ČNB dle ZOPRK. V některých případech můžou instituce dospět k závěru, že zahrnutí takové klauzule do kontraktu, jimž se závazek řídí, není proveditelné. V takovém případě jsou instituce povinny notifikovat ČNB prostřednictvím výkazů obsažených v modulu EBA_IMPRAC. S ohledem na obsah výkazů tohoto modulu se jedná o nepravidelnou vykazovací povinnost (tj. po vyhodnocení neproveditelnosti). ČNB zároveň v této záležitosti rozhodla, že povinnost notifikace se netýká institucí, u nichž je MREL roven částce pro absorpci ztráty.