Informace k metodice EBA, Bankovnictví a DZ

Další metodické informace k vybraným oblastem dohledových výkazů z rámců EBA, Banky a DZ včetně Často kladených dotazů (FAQs) jsou k dispozici na stránce dohledové statistiky.

Informace k metodice EBA v3.4:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

Přesný obsah metodiky včetně termínů je prozatím předběžný, informace jsou průběžně aktualizovány.

Předběžně je na základě obecného pokynu (GL on Diversity benchmarking) plánován sběr informací týkajících se rozmanitosti v rámci vedoucího orgánu, s referenčním datem 12/2024.

Informace k metodice EBA v3.3:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

Metodika EBA 3.3 obsahuje dva nové rámce EBA_ESG a EBA_IRRBB.

ESG: ad hoc sběr aktuálně není vykazování ESG rizik v SDAT relevantní pro žádný subjekt.

IRRBB: ad hoc sběr dat IRRBB v SDAT k 31.12.2023 pouze pro tzv. QIS instituce, vykazovací povinnosti nastaveny v SDAT PROD a SDAT TEST.

Informace k metodice EBA v3.2:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

Výkazy rámce Odměňování (EBA_REM)

S odkazem na obecné pokyny EBA/GL/2022/06 a EBA/GL/2022/08 upozorňujeme na vykazování finančních údajů ve vykazovacím rámci EBA_REM metodice EBA_REM_3.2.2.0. Všechny finanční údaje v tomto vykazovacím rámci musí být uvedeny v eurech.

Pokud jsou odměny vykazovány v jiné měně než eurech, k přepočtu je třeba použít měnový kurz uplatňovaný Komisí pro finanční plánování a rozpočet za prosinec roku, za něž se údaje vykazují. Informace o směnném kurzu naleznete zde: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en.

V návaznosti na povinnost vykazování v EUR bylo v produkčním a testovacím prostředí SDAT změněno nastavení UNITREF na EUR.

Od metodiky v3.2 dochází k technické změně v podobě přesunu vykazování úrovně konsolidace.

 • Nově tedy neexistují dvě sady modulů/výkazů pro individuální a konsolidovaná data, ale pouze jedna.
 • V případě vykazování prostřednictvím XBRL instance je informace o úrovni konsolidace obsažena v elementu pro identifikaci vykazující osoby <xbrli:entity><xbrli:identifier>. Viz Filing Rules, publikované na webu EBA (aktuální verze z 1. srpna 2022).
 • V systému SDAT byla tato změna realizována využitím parametru "rozsah výskytu", který bude indikovat úroveň konsolidace. Stávající implementace z výše uvedených Filing rules EBA a konkrétně takto:
  • IND - Individuální data EBA
  • CON - Konsolidovaná data EBA
  • CRDLIQSUBGRP - Konsolidovaná data EBA za likvidní podskupinu

Plánovaná platnost metodiky včetně změny ve vykazování úrovně konsolidace byla původně 31.12.2022. V létě 2022 EBA avizovala možný posun platnosti metodiky v3.2 z důvodu zpoždění v legislativě.

 • Posun platnosti (na první pololetí 2023) byl následně EBA potvrzen pouze pro část metodiky, tj. pro výkazy "corep_of", "corep_alm", "ae", ve kterých dochází k věcným změnám. U těchto výkazů k 31.12.2022 prozatím zároveň nedojde ke změně vykazování úrovně konsolidace.
 • Výkazy, které zůstávají věcně beze změny, budou platit dle původního plánu od 31.12.2022 a současně od 31.12.2022 u nich dojde k avizované změně vykazování úrovně konsolidace.
 • Posun platnosti se současně týká výkazů pro investiční podniky if_class2, if_class3 a if_grouptest, tj. shodně s corep_of na pololetí 2023.

Z důvodů systematizace řešení byl parametr "rozsah", který určuje úroveň konsolidace, použit v SDAT od 31.12.2022 u všech výkazů, tj. s posunutou i neposunutou platností.

Mezivýkazové kontroly pro výkazy s posunutou a neposunutou platností po toto přechodné období nebudou spouštěny (např. Skupiny MVK ae_finrep9, corep_of_corep_lr).

Přehled metodiky EBA v SDAT včetně detailního popisu týkajícího se verzování jednotlivých výkazů - viz excel.

Stručný přehled věcných změn výkazů "corep of", "corep alm", "ae" v rámci EBA metodiky v3.2 je k dispozici zde.

Informace k metodice Bankovnictví:

V metodice Bankovnictví platné od 1. 1. 2024 se chystají následující změny:

 • úprava výkazu FRKIFE10 - Dodatečné informace pro příspěvek do Fondu pro řešení krizí
 • tvorba nového výkazu se dvěma ukazateli (pohledávky/závazky napříč jurisdikcemi) k doplnění sady ukazatelů určujících jiné systémově významné instituce

Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky a ostatních dohledových výkazů pro banky a DZ:

Archiv

Informace k metodice EBA v3.0

Úpravy vykazovacích povinností - SARS-Cov-2