Informace k metodice EBA, Bankovnictví a DZ

Podrobnější upřesňující metodické informace k vybraným oblastem dohledových výkazů z rámců EBA, Banky a DZ včetně Často kladených dotazů (FAQs) jsou k dispozici na stránce dohledové statistiky.

Upřesňující informace k metodice EBA v3.0:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

V této souvislosti upozorňujeme na chybu zjištěnou v českém překladu ITS (EU) 2021/451, článek 13, ve frekvenci vykazování zpráv o ztrátách z úvěrů zajištěných nemovitostmi (na konsolidovaném základě uvedená pololetní četnost namísto roční). Korekce překladu bude po opravě zveřejněna na stránkách EBA.
Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky v3.0 byl příslušným způsobem opraven.

Výkazy podle v3.0 budou sestavovány poprvé pro data k 30. 6. 2021 s výjimkou výkazů corep_frtb, které budou poprvé sestaveny až k 30. 9. 2021

Rozšíření FINREP výkazu na individuální bázi (finrep9_ind_ifrs) o datové oblasti F20.01 - F20.07.1 nebude požadováno po pobočkách zahraničních bank z EU (pro pobočky zahraničních bank ze třetích zemí předmětná vykazovací povinnost zůstává).

Upřesňující informace k metodice BANKY (METVB20210601) a DZ (DZ20210601):

Vykazovací povinnosti výkazu DISIFE16 (Hlášení o angažovanosti banky/PZB vůči jednotlivým zemím) budou od 30.6.2021 zrušeny v souvislosti s rozšířením FINREP výkazu na individuální bázi.
Pro výkaz DISIFE23 budou od 30.6.2021 nastaveny vykazovací povinnosti pouze pro banky se sídlem v ČR, družstevní záložny a pobočky zahraničních bank ze třetích zemí (pobočky zahraničních bank z EU nebudou mít povinnost výkaz DISIFE23 vykazovat).

Datum prvního předložení výkazů MREL/TLAC bude vzhledem ke zpoždění na straně EBA odloženo na 30. 9. 2021.

Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky:

Uvedený přehled výkazů je pouze metodickou pomůckou, nejedná se o technickou dokumentaci.

Nové rámce EBA_MREL a EBA_IMPRAC v metodice EBA v3.0

Modul EBA_MREL je technickou implementací prováděcího nařízení komise (EU) 2021/763, dle kterého instituce do ČNB předkládají v pravidelných intervalech informace o plnění požadavků MREL/TLAC způsobilými instrumenty a struktuře odpovídající vydanému rozhodnutí ČNB ve věci stanovení MREL. Povinnost předkládat tyto informace se vztahuje pouze na instituce, případně skupiny, jejichž MREL obsahuje jak složku pro absorpci ztrát (tzv. "LAA") tak i složku pro následnou rekapitalizace (tzv. "RCA"). Instituce předkládají informace, v souladu s instrukcemi prováděcího nařízení, na individuální, nebo konsolidované úrovni podle toho, na jaké úrovni jim byl MREL ze strany ČNB stanoven. Datum prvního předložení výkazů MREL/TLAC bude vzhledem ke zpoždění na straně EBA odloženo na 30. 9. 2021.

V souladu s čl. 55(1) BRRD vyžaduje ČNB, aby všechny závazky institucí, jež jsou vydány podle práva země mimo EU, obsahovaly klauzuli uznatelnosti výkonu pravomocí ČNB dle ZOPRK. V některých případech můžou instituce dospět k závěru, že zahrnutí takové klauzule do kontraktu, jimž se závazek řídí, není proveditelné. V takovém případě jsou instituce povinny notifikovat ČNB prostřednictvím výkazů obsažených v modulu EBA_IMPRAC. S ohledem na obsah výkazů tohoto modulu se jedná o nepravidelnou vykazovací povinnost (tj. po vyhodnocení neproveditelnosti). ČNB zároveň v této záležitosti rozhodla, že povinnost notifikace se netýká institucí, u nichž je MREL roven částce pro absorpci ztráty.