Informace k metodice EBA, Bankovnictví a DZ

Další metodické informace k vybraným oblastem dohledových výkazů z rámců EBA, Banky a DZ včetně Často kladených dotazů (FAQs) jsou k dispozici na stránce dohledové statistiky.

Informace k metodice EBA v3.2:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

V prostředí SDAT test je připravena k testování:

 • metodika EBA v3.2 fáze 1 a 2, a to včetně reálných vykazovacích povinností a výskytů k 31.12.2022

Reálné vykazovací povinnosti a výskyty metodiky EBA v3.2. fáze 3, oblast odměňování, budou vzhledem ke specifiku výkazů a pozdějšímu termínu předkládání doplněny dodatečně.

Od metodiky v3.2 dochází k technické změně v podobě přesunu vykazování úrovně konsolidace.

 • Nově tedy neexistují dvě sady modulů/výkazů pro individuální a konsolidovaná data, ale pouze jedna.
 • V případě vykazování prostřednictvím XBRL instance je informace o úrovni konsolidace obsažena v elementu pro identifikaci vykazující osoby <xbrli:entity><xbrli:identifier>. Viz Filing Rules, publikované na webu EBA (aktuální verze z 1. srpna 2022).
 • V systému SDAT byla tato změna realizována využitím parametru "rozsah výskytu", který bude indikovat úroveň konsolidace. Stávající implementace z výše uvedených Filing rules EBA a konkrétně takto:
  • IND - Individuální data EBA
  • CON - Konsolidovaná data EBA
  • CRDLIQSUBGRP - Konsolidovaná data EBA za likvidní podskupinu

Plánovaná platnost metodiky včetně změny ve vykazování úrovně konsolidace byla původně 31.12.2022. V létě 2022 EBA avizovala možný posun platnosti metodiky v3.2 z důvodu zpoždění v legislativě.

 • Posun platnosti (na první pololetí 2023) byl následně EBA potvrzen pouze pro část metodiky, tj. pro výkazy "corep_of", "corep_alm", "ae", ve kterých dochází k věcným změnám. U těchto výkazů k 31.12.2022 prozatím zároveň nedojde ke změně vykazování úrovně konsolidace.
 • Výkazy, které zůstávají věcně beze změny, budou platit dle původního plánu od 31.12.2022 a současně od 31.12.2022 u nich dojde k avizované změně vykazování úrovně konsolidace.
 • Posun platnosti se současně týká výkazů pro investiční podniky if_class2, if_class3 a if_grouptest, tj. shodně s corep_of na pololetí 2023.

Z důvodů systematizace řešení byl parametr "rozsah", který určuje úroveň konsolidace, použit v SDAT od 31.12.2022 u všech výkazů, tj. s posunutou i neposunutou platností.

Mezivýkazové kontroly pro výkazy s posunutou a neposunutou platností po toto přechodné období nebudou spouštěny (např. Skupiny MVK ae_finrep9, corep_of_corep_lr).

Přehled metodiky EBA v SDAT včetně detailního popisu týkajícího se verzování jednotlivých výkazů - viz excel.

Stručný přehled věcných změn výkazů "corep of", "corep alm", "ae" v rámci EBA metodiky v3.2 je k dispozici zde.

Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky:

Upřesňující informace k metodice EBA v3.0:

Informace k metodice jsou zveřejněny na webové stránce EBA.

C 15.00 - V Úředním věstníku EU vyšlo Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/185 ze dne 10. února 2022, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2021/451, konkrétně se jedná o korekci českého překladu ITS (EU) 2021/451, článek 13, ve frekvenci vykazování zpráv o ztrátách z úvěrů zajištěných nemovitostmi (na konsolidovaném základě byla chybně uvedená pololetní četnost namísto roční).

V prostředí SDAT produkce a SDAT test byly nastaveny vykazovací povinnosti ve výkazech corep_frtb_indcorep_frtb_con. První vykazování výše uvedených datových oblastí bude k ultimu 30.9.2021.

V prostředí SDAT produkce a SDAT test byly rozšířeny vykazovací povinnosti ve výkazech corep_lr_ind pro pobočky zahraničních bank z jiného než členského státu. Výjimka, na základě které pobočky banky z jiného než členského státu výkazy pákového poměru nepředkládaly, byla zrušena vyhláškou č. 246/2021 o předkládání výkazů, která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2021.

C 27.00 - Určení protistrany (LE1) - upozorňujeme na chybnou hodnotu Typu protistrany ve sl. 070. Hodnoty, které lze v "Typu protistrany" využít jsou chybně pouze "I" a "U", nikoli požadované "S" pro subjekty stínového bankovnictví. K vykazování subjektů stínového bankovnictví se proto použije typ protistrany "U", jak je uvedeno v DPM. Oprava DPM se očekává ve verzi metodiky v3.2.

C 80.00 a C 84.00 NSFR - na webových stránkách EBA byla zveřejněna Q&A ID 2021_6038, upřesňující vykazování datových oblastí NSFR C_80.00 a C_84.00 v metodice EBA_COREP_3.0.1.0. Z důvodu chybného nastavení sdíleného údaje ve výkazu corep_nsfr_* (konkrétně C_80.00.w, ř. 1020, sl. 0130 na buňku C_84.00.w, ř. 0100, sl. 0020) v metodice EBA_COREP_3.0.1.0 byla v prostředí SDAT PROD i TEST provedena úprava. Hodnota v datové oblasti C_80.00.w je nastavena jako nevykazovaná, relevantní bude pouze hodnota v datové oblasti C_84.00.w.

Výkazy podle v3.0 budou sestavovány poprvé pro data k 30. 6. 2021 s výjimkou výkazů corep_frtb, které budou poprvé sestaveny až k 30. 9. 2021.

Rozšíření FINREP výkazu na individuální bázi (finrep9_ind_ifrs) o datové oblasti F20.01 - F20.07.1 nebude požadováno po pobočkách zahraničních bank z EU (pro pobočky zahraničních bank ze třetích zemí předmětná vykazovací povinnost zůstává).

Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky:

Uvedený přehled výkazů je pouze metodickou pomůckou, nejedná se o technickou dokumentaci.

Nové rámce EBA_MREL a EBA_IMPRAC v metodice EBA v3.0

Modul EBA_MREL je technickou implementací prováděcího nařízení komise (EU) 2021/763, dle kterého instituce do ČNB předkládají v pravidelných intervalech informace o plnění požadavků MREL/TLAC způsobilými instrumenty a struktuře odpovídající vydanému rozhodnutí ČNB ve věci stanovení MREL. Povinnost předkládat tyto informace se vztahuje pouze na instituce, případně skupiny, jejichž MREL obsahuje jak složku pro absorpci ztrát (tzv. "LAA") tak i složku pro následnou rekapitalizace (tzv. "RCA"). Instituce předkládají informace, v souladu s instrukcemi prováděcího nařízení, na individuální, nebo konsolidované úrovni podle toho, na jaké úrovni jim byl MREL ze strany ČNB stanoven. Datum prvního předložení výkazů MREL/TLAC bude vzhledem ke zpoždění na straně EBA odloženo na 30. 9. 2021.

V souladu s čl. 55(1) BRRD vyžaduje ČNB, aby všechny závazky institucí, jež jsou vydány podle práva země mimo EU, obsahovaly klauzuli uznatelnosti výkonu pravomocí ČNB dle ZOPRK. V některých případech můžou instituce dospět k závěru, že zahrnutí takové klauzule do kontraktu, jimž se závazek řídí, není proveditelné. V takovém případě jsou instituce povinny notifikovat ČNB prostřednictvím výkazů obsažených v modulu EBA_IMPRAC. S ohledem na obsah výkazů tohoto modulu se jedná o nepravidelnou vykazovací povinnost (tj. po vyhodnocení neproveditelnosti). ČNB zároveň v této záležitosti rozhodla, že povinnost notifikace se netýká institucí, u nichž je MREL roven částce pro absorpci ztráty.