Sdělení ČNB o obecných pokynech k zpřístupňování informací o zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál

(EBA/GL/2018/01)

Dne 16. ledna 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES – dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR), pokud jde o přechodná ustanovení pro zmírnění dopadu zavedení IRFS 9 na kapitál (pdf, 234 kB, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny reagují na novelu CRR (čl. 473a), která s účinností od 1. ledna 2018 zmírňuje na dobu 5 let dopady přechodu na IFRS 9 na kmenový kapitál tier 1 (CET1) pro instituce, které používají pro sestavení účetních závěrek IFRS, jejich národní účetní standardy jsou založeny na konceptu očekávaných úvěrových ztrát, nebo příslušný orgán dohledu využil diskreci v čl. 24 CRR, na základě které se pro účely obezřetnosti se používají IFRS. Pokyny obsahují šablonu porovnávající kapitál a kapitálové a pákové poměry při uplatnění přechodných ustanovení pro IFRS 9 a bez jejich uplatnění.

Příslušná část tvorby opravných položek, kterou lze do CET 1 během přechodného období zahrnout, by měla postupně klesat až na nulu. Instituce se rozhodne, zda bude přechodná opatření uplatňovat, a informuje o tom orgán dohledu do 1. února 2018. Má ale možnost s předchozím svolením orgánu dohledu prvotní rozhodnutí 1x změnit, pokud změna není motivována úvahami souvisejícími s regulatorní arbitráží.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodů i) a ii) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení o zřízení EBA.

Plné znění obecných pokynů k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR), pokud jde o přechodná ustanovení pro zmírnění dopadu zavedení IRFS 9 na kapitál (pdf, 301 kB, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti od 20. 3. 2018. ČNB oznámila, že postupuje při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.