Dohledová statistika

Úvod

Dohledová statistika představuje sběr, zpracování a publikaci dat, která slouží zejména ke sledování dodržování pravidel regulace v rámci dohledu nad finančním trhem a vývoje finančního sektoru z hlediska jeho stability. Zahrnuje zejména informace na základě jednotných evropských reportovacích rámců, které jsou prostřednictvím přímo použitelných evropských předpisů specifikovány jednotlivými evropskými dohledovými orgány (EBA – European Banking Authority, ESMA – European Supervisory Market Authority a EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions Authority) a rovněž požadavky národního dohledu ČNB. Jedná se o ucelený statistický systém pokrývající sběr příslušných informací od bank, družstevních záložen, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry, investičních společností / fondů, penzijních společností / fondů, platebních institucí a institucí elektronických peněz, organizátorů regulovaného trhu, provozovatelů mnohostranného obchodního systému a provozovatelů vypořádacích systémů.

Metodika a legislativní rámec

Dohledová statistika vychází z vyhlášek ČNB a z přímo použitelných předpisů Evropské unie týkajících se reportingu. Podrobný přehled všech relevantních právních předpisů a další informace v členění podle jednotlivých subsektorů finančního trhu jsou na stránkách Dohled a regulace / Výkon dohledu / Informační povinnosti.

Struktura jednotlivých výkazů a jejich detailní metodika je dostupná prostřednictvím informačního systému SDNS v rámci Metodických informací veřejného přístupu.

Přístup do SFTP serveru HUB.CNB.CZ

Metodika – kapitálové trhy

Data

Česká národní banka publikuje vybrané údaje z dohledové statistiky prostřednictvím aplikace ARAD v části B. Základní ukazatele o finančním trhu. Sestavy zde uvedené obsahují údaje týkající se počtu subjektů, základních finančních výkazů, dodržování pravidel obezřetnosti a výkonu činnosti za jednotlivé subsektory finančního trhu, tj. banky, družstevní záložny, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti / investiční fondy a penzijní společnosti / fondy. Data jsou k dispozici v časové řadě od roku 2008 s výjimkou dat za penzijní společnosti a fondy penzijních společností, jejichž časové řady začínají vzhledem ke koncepční změně až od roku 2013.

Další údaje a publikace vycházející z dohledové statistiky lze rovněž nalézt v části Dohled a regulace / Souhrnné informace o finančním sektoru.

Časté dotazy k výkaznictví

Kapitálové trhy

Obchodníci s cennými papíry, organizátoři regulovaného trhu a provozovatelé mnohostranného obchodního systému, provozovatelé vypořádacích systémů a centrální depozitář mohou své dotazy k výkaznictví směřovat na kontaktní adresu kt.stat@cnb.cz, a to prostřednictvím:

Vybrané dotazy jsou zpracované do agregované a zobecněné podoby a jsou k dispozici v souboru

Pojišťovny a zajišťovny

Tuzemské pojišťovny a zajišťovny, pobočky pojišťoven a zajišťoven z jiného členského státu a Česká kancelář pojistitelů mohou své dotazy k výkaznictví směřovat na kontaktní adresu pojistovny@cnb.cz, a to prostřednictvím:

Vybrané dotazy jsou zpracované do agregované a zobecněné podoby a jsou k dispozici v souboru

 Aktuální struktura výkazů ČNB za oblast Solvency II včetně převodního můstku do podoby dle ITS.

Externí ratingové agentury (ECAI) pro účely SII reportingu registrované nebo certifikované v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 1060/2009 o ratingových agenturách.