Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA o dodatečném riziku selhání a migrace

(EBA/GL/2012/3)

Dne 16. května 2012 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o orgánu EBA“), Obecné pokyny o požadavku k dodatečnému riziku selhání a migrace (IRC) (EBA/GL/2012/3, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1093/2010 EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny obsahují doporučení, která upřesňují postupy instituce při stanovování kapitálového požadavku k dodatečnému riziku selhání a migrace. Tento požadavek je relevantní v případě, že daná instituce má schválený interní model ke stanovování kapitálového požadavku k tržním rizikům, jehož rozsah zahrnuje specifické úrokové riziko. Těžiště doporučení tvoří zejména rozsah aplikace (rozsah pozic, které do propočtu vstupují), požadavky na vlastní proces modelování, požadavky na simulace dopadu změny ratingu na tržní ocenění a na zisky/ztráty, požadavky na volbu horizontu likvidity a na přezkoumávání správnosti této volby a požadavky pro případ, že instituce využije možnost používat model, který nesplňuje všechna ustanovení přílohy II bodu 3 směrnice 2010/76/EU, avšak je konzistentní s jejími vnitřními postupy a generuje kapitálový požadavek alespoň v takové výši, jaká by byla stanovena při používání modelu zmíněná ustanovení plně splňujícího.

Plné znění Obecných pokynů o požadavku k dodatečnému riziku selhání a migrace (IRC) (EBA/GL/2012/3, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti uplynutím šedesáti kalendářních dnů od data požadavku na podání zprávy orgány dohledu, zda se jimi budou řídit, tj. ode dne 15. července 2012. Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.