Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k odměňování

(EBA/GL/2015/22)

Dne 27. června 2016 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), (dále jen „nařízení o zřízení EBA), Obecné pokyny k řádným zásadám odměňování podle čl. 74 odst. 3 a čl. 75 odst. 2 směrnice 2013/36/EU a k informacím zpřístupňovaným podle článku 450 nařízení (EU) č. 575/2013 (dále jen „obecné pokyny k odměňování“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení o zřízení EBA, že se obecnými pokyny k odměňování hodlá řídit.

Směrnice č. 2013/36/EU (tzv. CRD IV) stanovila některé nové požadavky na odměňování v institucích, proto bylo třeba aktualizovat obecné pokyny k řádným zásadám odměňování vydané CEBS 12. prosince 20101. Těžiště aktualizace spočívalo v doplnění úpravy pro nově zavedené prvky regulace odměňování, zejména doplnění definic klíčových pojmů a pokynů týkajících se pevné a pohyblivé složky odměny včetně limitu, kterým se omezuje maximálně povolený poměr pevné a pohyblivé složky 1 : 1, resp. až do výše 1 : 2 v případě souhlasu akcionářů s takovým navýšením poměru (tzv. „bonus cap“). Obecné pokyny k odměňování zohledňují také poznatky získané při uplatňování regulace odměňování v praxi. Obecné pokyny k odměňování upravují i povinné uveřejňování informací o odměňování podle článku 450 nařízení (EU) č. 575/2013.

Obecné pokyny k odměňování nabyly účinnosti dne 1. ledna 2017, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.

Plné znění obecných pokynů k odměňování (EBA/GL/2015/22, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).


1 CEBS Guidelines on Remuneration Policies and Practices