Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy podle směrnice 2013/36/EU a směrnice (EU) 2019/2034

(EBA/GL/2022/08)

Dne 30. 6. 2022 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „orgán EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 (dále jen „nařízení o zřízení orgánu EBA“) Obecné pokyny ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy podle směrnice 2013/36/EU a podle směrnice (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08) (externí odkaz) (dále jen „pokyny“). Pokyny nabydou účinnosti 31. 12. 2022 a ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení orgánu EBA, že se bude při výkonu dohledu těmito pokyny řídit.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení orgánu EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu (i) a (viii) nařízení o zřízení orgánu EBA a institucím podle čl. 4 odst. 1 bod 3 nařízení (EU) č. 575/2013, na které se vztahuje čl. 1 odst. 2 a 5 nařízení (EU) 2019/2033 (tj. investičním podnikům třídy 1 a 1-), a  investičním podnikům podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU, na které se vztahují čl. 25 a 34 směrnice (EU) 2019/2034 (tj. investičním podnikům třídy 2) (dále společně jen „podniky“).

Pokyny upřesňují v souladu s čl. 75 odst. 3 směrnice 2013/36/EU a čl. 34 odst. 4 směrnice (EU) 2019/2034, jak by měla být tato ustanovení prováděna, pokud jde o shromažďování informací týkajících se osob působících v podnicích, které jsou odměňovány částkou 1 milion EUR nebo vyšší ročně. Pokyny dále upřesňují, jakým způsobem budou příslušné orgány shromažďovat tyto informace od podniků a jakým způsobem budou shromažďované údaje následně předkládány orgánu EBA.

Předchozí verze pokynů, tj. obecné pokyny EBA ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy (EBA/GL/2014/07) (externí odkaz), se zrušují s účinností od 31. 12. 2022.

Plné znění Obecných pokynů ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy podle směrnice 2013/36/EU a podle směrnice (EU) 2019/2033 (EBA/GL/2022/08) (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).