Směnárny

Dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti nový zákon č. 277/2013 Sb. o směnárenské činnosti, který ve vztahu ke směnárenské činnosti nahradil dosud platnou právní úpravu v zákoně č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 277/2013 Sb. upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka a další podmínky provozování směnárenské činnosti. K 1. listopadu 2013 nabyl rovněž účinnosti zákon č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti. Tento zákon zrušuje vyhlášku č. 376/2009 Sb., o směnárenské činnosti. Způsob podání, náležitosti a přílohy žádosti o povolení k činnosti směnárníka a oznámení směnárenské provozovny stanoví nová vyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti.

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
  • úřední sdělení
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • ostatní materiály
 • Konzultační materiály a návrhy
  (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.