Etický kodex České národní banky

schválený bankovní radou dne 2. srpna 2007, účinný od 1. října 2007 – úplné znění po změně č. 9

Změna č. 1, schválená bankovní radou dne 13. prosince 2007, účinná od 20. prosince 2007 (čl. 7 odst. 1 písm. a) a od 1. ledna 2008 (čl. 7 odst. 1 písm. b)
Změna č. 2, schválená bankovní radou dne 25. listopadu 2010, účinná od 6. prosince 2010
Změna č. 3, schválená bankovní radou 29. září 2011, účinná od 30. září 2011, s výjimkou článku I bodu 2  této změny, který nabývá účinnosti dnem 1. října,
Změna č. 4, schválená bankovní radou dne 29. ledna 2015, účinná od 2. února 2015
Změna č. 5, schválená bankovní radou dne 26. března 2015, účinná od 1. dubna 2015
Změna č. 6, schválená bankovní radou dne 7. dubna 2016, účinná od 11. dubna 2016
Změna č. 7, schválená bankovní radou dne 28. července 2016, účinná od 1. srpna 2016
Změna č. 8, schválená bankovní radou dne 27. dubna 2017, účinná od 2.  května 2017
Změna č. 9, schválená bankovní radou dne 27. srpna 2020, účinná od 1. září 2020

Článek 1
Úvodní ustanovení

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) je významnou institucí státu s klíčovým postavením ve finančním sektoru. Zaměstnanci ČNB jsou povinni chránit její dobrou pověst a zdržet se veškerého jednání, jímž by mohli dobrou pověst ČNB poškodit. Proto se zaměstnancům ČNB ukládá dodržovat pravidla profesionální etiky stanovená na základě § 50 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, tímto Etickým kodexem České národní banky (dále jen „Kodex“). Kodex je vnitřním předpisem ČNB.

Článek 2
Střet zájmů

 1) Dojde-li ke střetu zájmu ČNB na ochraně její dobré pověsti s osobním zájmem zaměstnance, nesmí zaměstnanec upřednostnit svůj osobní zájem před zájmem ČNB. Osobním zájmem zaměstnance se rozumí takový zájem, který mu přináší osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení jeho majetkového nebo jiného prospěchu.

2) Zaměstnanec nesmí zneužít svého pracovního zařazení, informací, které má v souvislosti se svým zařazením k dispozici, osobních kontaktů, které v rámci svého postavení v ČNB získal, svých pravomocí a vlivu ve prospěch svůj nebo jiné osoby anebo v neprospěch ČNB, jiného jejího zaměstnance nebo třetí osoby.

Článek 3
Předcházení střetu zájmů a vyloučení podjatosti

1) Hrozí-li zaměstnanci, že při výkonu jeho zaměstnání může dojít ke střetu zájmů, nebo došlo-li již ke střetu zájmů, zaměstnanec ihned přestane jednat ve věci, kromě jednání, která nesnesou odkladu a nelze je zajistit jiným způsobem. O této skutečnosti bezodkladně prokazatelně informuje svého nadřízeného ředitele sekce, ředitele samostatného odboru nebo člena bankovní rady (dále jen „nadřízený zaměstnanec“).

2) Zaměstnanec, který se podílí na postupu ČNB při správním řízení, kontrole na místě nebo dohledu na dálku, řízení o veřejné zakázce nebo při uzavírání obchodní smlouvy, bezodkladně prokazatelně sdělí a stručně odůvodní svému nadřízenému zaměstnanci skutečnost, že jeho vztah k osobě, vůči níž ČNB takto postupuje, může vyvolat pochybnost o jeho nepodjatosti[1].

3) Nadřízený zaměstnanec bez zbytečného odkladu prokazatelně rozhodne o tom, zda se dotčený zaměstnanec nadále může nebo nesmí účastnit na postupu ČNB v dané věci.

4) Týká-li se skutečnost uvedená v odstavci 1 nebo 2 ředitele sekce, ředitele samostatného odboru nebo člena bankovní rady, bez zbytečného odkladu o ní informuje bankovní radu. Bankovní rada bez zbytečného odkladu rozhodne o tom, zda se osoba uvedená v předchozí větě nadále může nebo nesmí účastnit na postupu ČNB v dané věci.

Článek 4
Ovlivňování zaměstnance

V případě, že je zaměstnanec požádán nebo jinak ovlivňován, aby jednal v rozporu s tímto Kodexem nebo jiným způsobem ohrožujícím dobrou pověst ČNB, důrazně a jednoznačně odmítne takové jednání a v závažných případech neprodleně oznámí tuto skutečnost s uvedením podrobností svému nadřízenému zaměstnanci. Ředitel sekce, ředitel samostatného odboru nebo člen bankovní rady bez zbytečného odkladu oznámí takovou skutečnost bankovní radě.

Článek 5
Obezřetnost při správě majetku

Při správě majetku má zaměstnanec vždy na zřeteli, že jím prováděné finanční investice a zejména pak operace na finančních trzích mohou být, s ohledem na charakter činnosti a postavení ČNB, předmětem podezření ze zneužití neveřejných informací či jeho postavení. Proto při správě majetku postupuje s nejvyšší obezřetností a vždy se snaží předvídat možné následky, aby se vyvaroval nepříznivých dopadů na dobrou pověst ČNB.

Článek 6
Zákaz využití vnitřní informace

1) Pokud zaměstnanec disponuje vnitřní informací ve smyslu příslušného právního předpisu[2], nesmí rozhodnout o uzavření obchodu na svůj nebo cizí účet s finančními nástroji a cizí měnou, kterých se vnitřní informace týká, a nesmí na základě takové informace učinit jiné osobě doporučení k obchodu s takovým finančním nástrojem nebo měnou. Vnitřní informaci může sdělit jiné osobě pouze v rámci plnění svých pracovních nebo zákonných povinností.

2) Zákaz uvedený v odstavci 1 platí obdobně i ve vztahu k jiným informacím, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zaměstnance podle zvláštních právních předpisů[3].

Článek 7
Etická komise

1) Zřizuje se Etická komise (dále jen „Komise“). Členy Komise jsou člen bankovní rady určený bankovní radou (předseda Komise) a další čtyři zaměstnanci ČNB, z nichž jeden je navržen odborovou organizací. Členy Komise jmenuje bankovní rada na funkční období dvou let s možností opakovaného prodloužení mandátu. Tajemníkem Komise je zaměstnanec sekce kancelář určený ředitelem této sekce. Tajemník zajišťuje organizační a administrativní záležitosti spojené s činností Komise.

2) Komise projednává záležitosti související s plněním oznamovací povinnosti zaměstnanců podle článků 9 až 11 Kodexu a případy porušení pravidel stanovených Kodexem, a to z vlastního podnětu členů Komise nebo z podnětu zaměstnanců. Komise si vždy vyžádá vyjádření dotčeného zaměstnance a podle potřeby může požádat o přešetření samostatný odbor interního auditu. Je-li dotčeným zaměstnancem člen Komise, nezúčastní se projednávání své věci, s výjimkou vyjádření.

3) Komise:

a) posuzuje oznámené obchody s investičními nástroji nebo cizí měnou z hlediska jejich souladu s Kodexem,

b) rozhoduje o tom, že realizací určitého obchodu nebo druhu obchodů došlo nebo by mohlo dojít k porušení Kodexu. Toto rozhodnutí Komise odůvodní a oznámí jej dotčenému zaměstnanci a jeho nadřízenému zaměstnanci, případně bankovní radě, kterým podle závažnosti může navrhnout přijetí relevantního opatření k nápravě. Proti rozhodnutí Komise může zaměstnanec ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odůvodněné námitky, o nichž rozhodne bankovní rada,

c) rozhoduje o žádosti o povolení výjimečného okamžitého prodeje investičních nástrojů a o žádosti o souhlas s neprovedením již oznámeného nákupu investičních nástrojů; ustanovení poslední věty písmene b) platí obdobně,

d) je oprávněna požadovat od zaměstnanců doložení příslušných dokumentů nebo podání vysvětlení k prokázání souladu provedení obchodu s investičními nástroji nebo cizí měnou s Kodexem,

e) plní na žádost zaměstnance poradní roli v otázce, zda je určité jednání v souladu s Kodexem,

f) plní vůči bankovní radě poradní roli při posuzování případného střetu zájmů nebo případné podjatosti.

4) Komise se schází podle potřeby, s přihlédnutím k její pravomoci podle článku 11 odst. 2 písm. b). Její jednání svolává a řídí předseda Komise, který může v případě své nepřítomnosti pověřit jiného člena Komise svoláním a řízením jednání. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň tři její členové, a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, přičemž v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího. Komise může též rozhodovat o věcech ve své působnosti per rollam. Členové Komise a tajemník Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými přijdou při výkonu své funkce do styku.

5) Dokumentaci Komise po vyřízení opatří tajemník Komise skartačními znaky a skartačními lhůtami a předá cestou příruční spisovny sekce kancelář do ústřední spisovny způsobem stanoveným vnitřním předpisem ČNB.

Článek 8
Omezení pro zaměstnance vybraných útvarů

1) Zaměstnanci vybraných útvarů mohou provádět obchody s cizí měnou a investičními nástroji jen za podmínek stanovených v článcích 9 až 11 Kodexu. Tím nejsou dotčeny jejich povinnosti podle článků 1 až 6 Kodexu.

2) Zaměstnanci vybraných útvarů se rozumí:

a) členové bankovní rady, sekretář bankovní rady, tajemník bankovní rady, zapisovatel jednání bankovní rady, ředitel odboru komunikace sekce kancelář a jeho zástupce, poradci bankovní rady, zaměstnanci sekce měnové, sekce bankovních obchodů, sekce řízení rizik a podpory obchodů, sekce finanční stability a další zaměstnanci, kterým byl udělen přístup k situačním zprávám nebo jiným vnitřním informacím rozhodujícím pro měnovou politiku ČNB,

b) zaměstnanci sekce regulace a mezinárodní spolupráce, sekce licenčních a sankčních řízení, sekce dohledu nad finančním trhem, sekce dohledu nad finančním trhem II, sekce statistiky a datové podpory, samostatného odboru interního auditu, samostatného odboru restrukturalizace a odboru legislativního a právního sekce kancelář.

Článek 9
Obchody s investičními nástroji nepodléhající oznamovací povinnosti

Zaměstnanec vybraného útvaru podle článku 8 odst. 2 písm. a) nebo b) může na svůj účet uzavírat:

malé obchody s investičními nástroji; malým obchodem s investičními nástroji se rozumí jeden obchod s investičními nástroji, který nepřesahuje v jakékoli měně částku odpovídající 1 000 EUR a zároveň v souhrnu obchodů za poslední 3 měsíce nepřesahující v jakékoli měně částku odpovídající 2 000 EUR;

a) obchody s investičními cennými papíry podle § 3 odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů[4], které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, jehož provozovatel podléhá dohledu ČNB;

b) obchody s investičními nástroji obchodovanými na zahraničních regulovaných trzích, s výjimkou:

  1. investičních nástrojů, které jsou zároveň přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice nebo v mnohostranném obchodním systému, jehož provozovatel podléhá dohledu ČNB;
  2. investičních nástrojů emitovaných tuzemským subjektem;
  3. derivátů, jejichž hodnota je odvozována od kurzů investičních nástrojů uvedených v bodě 1 a 2.

Článek 10
Obchody s cizí měnou a investičními nástroji podléhající následné oznamovací povinnosti

1) Zaměstnanec vybraného útvaru podle článku 8 odst. 2 písm. a) je povinen oznámit a doložit:

a) obchody s cizí měnou uzavřené za poslední 3 měsíce ve výši v souhrnu přesahující v jakékoli měně částku odpovídající 2 000 EUR a doložit místo, podmínky a způsob tohoto obchodu; tato povinnost se nevztahuje na nákup cizí měny pro účely osobní nebo rodinné zahraniční dovolené v tomu přiměřené výši; tyto obchody je zaměstnanec povinen oznámit a doložit Komisi do 5 pracovních dnů ode dne uzavření obchodu, jímž byla překročena částka stanovená ve větě první tohoto odstavce;

b) obchody se spořícími státními dluhopisy uzavřené na jeho účet a doložit Komisi objem a provedení jednotlivých obchodů do 5 pracovních dnů od jejich provedení, jakmile objem obchodu nebo obchodů u stejné emise přesáhne částku 100 000 Kč;

c) všechny obchody s deriváty[5] uzavřené na jeho účet, pokud je hodnota těchto derivátů odvozována od ceny zlata na komoditních trzích, od kurzů Kč k zahraničním měnám nebo od úrokových sazeb vyhlašovaných ČNB, a dále obchody s podílovými listy nebo akciemi fondů kolektivního investování[6], jejichž investiční strategie je zaměřena na investování do výše popsaných derivátů; tyto obchody je zaměstnanec povinen doložit Komisi do 5 pracovních dnů od jejich uzavření.

2) Zaměstnanec vybraného útvaru podle článku 8 odst. 2 písm. a) nebo b) je povinen oznámit a doložit Komisi do 5 pracovních dnů:

a) uzavření a ukončení rámcové smlouvy nebo smlouvy o poskytování investiční služby[7] a podání pokynu k pravidelně se opakujícímu provedení nákupu nebo prodeje investičních nástrojů; zaměstnanec může v takovém případě na svůj účet uzavírat obchody s investičními nástroji, jestliže se jedná o opakovaný nákup nebo prodej investičních nástrojů podle předem definovaných podmínek rámcové smlouvy nebo pokynu k pravidelně se opakujícímu provedení nákupu nebo prodeje investičních nástrojů nebo o provedení obchodu v rámci obhospodařování majetku zaměstnance vybraného útvaru na základě smlouvy o poskytování investiční služby, kdy je jednotlivý nákup nebo prodej investičního nástroje nezávislý na rozhodnutí zaměstnance vybraného útvaru;

b) uzavření a provedení obchodu s podílovými listy nebo akciemi investičních fondů, které nespadají do článku 9 nebo písm. a). Oznamovací povinnost však neplatí, pokud investiční strategie uvedená ve statutu investičního fondu vylučuje možnost investování do investičních nástrojů podle článku 9 písm. c) bod 1 až 3;

c) obchody spočívající v přijetí nabídky převzetí, nabídky na odkoupení neboveřejného návrhu v případě  zrušení kotace, případ výkupu účastnických cenných papírů  nebo upsání akcií s využitím přednostního práva při zvyšování základního kapitálu podle zvláštního zákona[8]. Realizaci takového obchodu  je zaměstnanec vybraného útvaru povinen oznámit a doložit Komisi do 5 pracovních dnů ode dne jeho provedení nebo ode dne, kdy se dozvěděl o přijetí usnesení valné hromady o přechodu vlastnického práva.

Článek 11
Obchody s investičními nástroji podléhající předchozí oznamovací povinnosti

1) Zaměstnanec vybraného útvaru podle článku 8 odst. 2 písm. a) nebo b) může na svůj účet provést jiné obchody s investičními nástroji než ty, které jsou uvedené v článcích 9 a 10, jen pokud:

a) záměr uzavřít tento obchod předem oznámí Komisi a, jde-li o úplatný převod, v oznámení uvede nejvyšší jím akceptovatelnou cenu v případě koupě investičního nástroje nebo nejnižší jím akceptovatelnou cenu v případě prodeje investičního nástroje,

b) Komise nerozhodne do 30 dní ode dne oznámení podle písm. a), že by tímto obchodem byl porušen Kodex,

c) obchod uzavře nejdříve šedesátý a nejpozději devadesátý kalendářní den po oznámení podle písm. a); obchod nemusí zaměstnanec vybraného útvaru uzavřít, pokud cena investičního nástroje byla po celou dobu této lhůty mimo jím akceptovatelný rámec uvedený v oznámení podle písm. a), a

d) doloží Komisi jeho uzavření nebo neuzavření podle písm. c); uzavření obchodu je zaměstnanec povinen doložit do 5 pracovních dnů od jeho uzavření, neuzavření je povinen doložit nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty dle písm. c).

2) Na žádost zaměstnance vybraného útvaru podle článku 8 odst. 2 písm. a) nebo b) může Komise výjimečně povolit okamžitý prodej investičních nástrojů nebo neuzavření již oznámeného nákupu investičních nástrojů, pokud v době mezi podáním oznámení a uplynutím lhůty pro provedení obchodu došlo k zveřejnění informace o změně fundamentu emitenta, nebo jsou-li pro to mimořádné důvody na straně zaměstnance, a pokud tím nebude porušen Kodex. Fundamentem je míněna zejména finanční situace emitenta, ale také jeho postavení na trhu, prognóza budoucího vývoje jeho podnikání a obdobné faktory, které mohou mít významný vliv na kurz investičního nástroje, který je předmětem oznámeného obchodu. Ode dne, kdy byla podána žádost zaměstnance, aby Komise povolila neprovedení již oznámeného nákupu, lhůty podle odstavce 1 písm. c) neběží.

3) V případě pochybnosti o tom, pod jaký článek Kodexu lze zamýšlený obchod zařadit, je zaměstnanec vybraného útvaru podle článku 8 odst. 2 písm. a) nebo b) povinen postupovat podle odstavce 1, nebo požádat Komisi o poskytnutí stanoviska podle článku 7 odst. 3 písm. e).

Článek 12
Společné ustanovení k plnění oznamovací povinnosti

Pokud je pro zaměstnance vybraného útvaru splnění oznamovací povinnosti ve stanovené lhůtě nemožné nebo podstatně ztížené z důvodu pobytu v zahraničí, hospitalizace ve zdravotnickém zařízení nebo z jiného vážného důvodu spojeného s nepřítomností na pracovišti, splní zaměstnanec tuto povinnost neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od návratu na pracoviště.

Článek 13
Komunikace s Komisí

Plnění oznamovací povinnosti podle Kodexu a jiná podání vůči Komisi (např. podle článku 14 odst. 2 tohoto Kodexu) provádí zaměstnanec přednostně elektronicky na zvláštní vnitřní e-mailovou adresu „+Etický kodex Ohlašování“, zřízenou k tomuto účelu. Pokud nemůže učinit oznámení nebo jiné podání tímto způsobem, zašle jej dopisem předsedovi Komise.

Článek 14
Porušení Kodexu

1) Porušení ustanovení tohoto Kodexu je porušením povinnosti stanovené v § 50 odst. 4 zákona o České národní bance č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Pokud se zaměstnanec dozví o skutečnostech, které mohou poukázat na porušení ustanovení tohoto Kodexu, může tuto informaci sdělit Komisi postupem stanoveným v článku 13. V těchto případech zaměstnanec nebude jakýmkoli způsobem postižen nebo znevýhodněn proto, že v dobré víře takovou informaci Komisi předal. 

Článek 15
Přechodné ustanovení

Zaměstnanec vybraného útvaru podle čl. 8 odst. 2 písm. a) nebo b), jehož pracovněprávní vztah k ČNB vznikl po dni účinnosti změny č. 8 Kodexu, oznámí a doloží Komisi, že má uzavřenu rámcovou smlouvu nebo smlouvu o poskytování investiční služby podle článku 10 odst. 2 písm. a), do 30 dnů od vzniku pracovněprávního vztahu.

Článek 16
Schválení Kodexu

Bankovní rada ČNB projednala a schválila Kodex na svém jednání konaném dne 2. srpna 2007.

Článek 17
Účinnost

Kodex nabývá účinnosti dnem 1. října 2007.

Guvernér
v z.  Ing. Marek Mora, M.E.  v. r.


[1] Například § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

[3] Např. § 50 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, § 26 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších předpisů, § 25a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 126 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

[4] § 3 odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě,
b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky,
c) cenné papíry nahrazující cenné papíry uvedené v písmenech a) a b).

[5] Investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

[6] § 93 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

[7] § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

[8] § 322 až § 341, § 375 až 394 a § 484 až § 486 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.