Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k použitelné pomyslné diskontní sazbě pohyblivé složky odměny

(EBA/GL/2014/01)

Dne 27. března 2014 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), (dále jen „nařízení č. 1093/2010“), Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k použitelné pomyslné diskontní sazbě pohyblivé složky odměny (EBA/GL/2014/01, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1093/2010 EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Pokyny obsahují doporučení k výpočtu a uplatnění použitelné pomyslné diskontní sazby pohyblivé složky odměny pro účely odměňování podle směrnice 2013/36/EU. Instituce mohou uplatnit diskontní sazbu pro účely výpočtu poměru mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny na maximálně 25 % celkové pohyblivé složky odměny za předpokladu, že je vyplácena prostřednictvím nástrojů, které jsou odloženy na dobu nejméně 5 let.

Plné znění obecných pokynů (EBA/GL/2014/01, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž Prováděcí shrnutí, Odůvodnění a Doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníci s cennými papíry vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídili.