Centrální evidence účtů

Centrální evidence účtů (dále jen „CEÚ“) je centrální databází základních informací o účtech, vedených úvěrovými institucemi pro jejich klienty, tedy pro fyzické nebo právnické osoby či jiné subjekty. Centrální evidenci účtů provozuje Česká národní banka pro stát.

Účelem CEÚ je podpořit zákonem určené orgány při odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů. CEÚ poskytuje oprávněným žadatelům na základě jejich žádostí přehled účtů, které jsou vedeny u úvěrových institucí v České republice, k osobám, které jsou předmětem jejich zájmu při vyšetřování zejména hospodářské a finanční kriminality. Tyto instituce mohou díky nastavenému systému dotazování do CEÚ velmi efektivně zjistit informace, relevantní pro zdárné vedení vyšetřování.

Základními informacemi jsou míněny údaje týkající se založení nového účtu, zrušení účtu nebo změny některých již zapsaných údajů. Tyto informace mají úvěrové instituce k dispozici v rámci své standardní činnosti, tzn. nenesou s sebou další administrativní zátěž pro klienty. V rámci CEÚ nejsou v databázi vedeny stavové hodnoty na účtech.

Do databáze CEÚ předaly úvěrové instituce aktuální platné údaje jednorázově v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. Od předání je pak aktualizují denně zasíláním změnových výkazů.

Úvěrovými institucemi ve smyslu zákona č. 300/2016 Sb. (externí odkaz), o CEÚ jsou banky, zahraniční banky, vykonávající svou činnost na území České republiky prostřednictvím poboček, spořitelní a úvěrní družstva a Česká národní banka.

Úvěrovým institucím je určena stránka Informace pro úvěrové instituce, kde jsou postupně zveřejňovány konkrétní metodické a technické informace, důležité pro hladké a bezchybné zajištění jejich zákonné oznamovací povinnosti v souvislosti s CEÚ.

Aktuální seznam úvěrových institucí je dostupný na webu České národní banky v sekci Dohled a regulace/Seznamy a evidence/ Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů .

Oprávněnými žadateli o informace z databáze CEÚ jsou orgány státní správy, definované v zákonu o CEÚ, § 6, odst. 1 (externí odkaz). Tito žadatelé žádají o relevantní informace výhradně prostřednictvím datových schránek, předem oznámených České národní bance. Odpovědnost za oprávněnost žádosti o informace, tzn. za soulad s příslušnými zvláštními zákony, je plně na žadateli. Jiné subjekty, jako např. fyzické osoby, podnikatelské subjekty, finanční instituce apod., dotazy na CEÚ vznášet nemohou. Žádosti mohou oprávnění žadatelé posílat do ČNB od 1. 1. 2018. V žádostech se tito žadatelé mohou dotazovat jak na konkrétní číslo účtu, tak na konkrétní osobu.

Žádosti, pokud jsou podány formálně a technicky bezchybně, jsou odbavovány automatizovaně, průběžně a rychle. Odpovědi jsou pak zasílány zpět do datové schránky žadatele, ze které přišla předmětná žádost.

Oprávněným žadatelům o informace z CEÚ, kteří mají ze zákona právo o tyto informace žádat, je určena stránka Informace pro oprávněné žadatele. Stránka obsahuje konkrétní technické a metodické postupy, důležité pro rychlé a bezchybné vyřízení jejich žádostí.

Princip fungování Centrální evidence účtů

Úvěrové instituce zasílají do CEÚ každý pracovní den do 12. hodiny výkaz o všech nově zřízených účtech, včetně údajů o osobách – majitelích a disponentech těchto účtů. Dále zasílají údaje o změnách v takto vykazovaných účtech a vztazích a také o ukončení těchto vztahů.

V průběhu prvního pololetí 2019 začaly úvěrové instituce do Centrální evidence účtů zasílat údaje o všech účtech, které byly zrušené za celou dobu fungování CEÚ, tj. i zpětně. Do výkazu zrušených účtů uvádějí předčíslí, číslo účtu a datum zrušení účtu.

Oprávněný žadatel se může dotázat na konkrétní osobu nebo na konkrétní účet. Jako odpověď vždy obdrží všechny jednotlivé záznamy, které ČNB v CEÚ o osobách eviduje, tj. o založení, veškerých evidovaných změnách a případném ukončení majitelského nebo disponentského oprávnění. V případě, že jsou evidovány záznamy o zrušení předmětných účtů, jsou i tyto žadateli v odpovědi zaslány ve speciálním souboru.