Centrální evidence účtů

Centrální evidence účtů (dále jen „CEÚ“) je centrální databází základních informací o účtech a bezpečnostních schránkách, vedených institucemi pro jejich klienty, tedy pro fyzické nebo právnické osoby či jiné subjekty. Centrální evidenci účtů provozuje Česká národní banka pro stát.

Účelem CEÚ je podpořit zákonem určené orgány při odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů. CEÚ poskytuje oprávněným žadatelům na základě jejich žádostí přehled účtů a bezpečnostních schránek, které jsou vedeny u institucí v České republice, k osobám, které jsou předmětem jejich zájmu při vyšetřování zejména hospodářské a finanční kriminality. Tyto instituce mohou díky nastavenému systému dotazování do CEÚ velmi efektivně zjistit informace, relevantní pro zdárné vedení vyšetřování.

Základními informacemi jsou míněny údaje týkající se založení nového účtu resp. vzniku pronájmu bezpečnostní schránky, zrušení účtu resp. ukončení pronájmu bezpečnostní schránky nebo změny některých již zapsaných údajů. Tyto informace mají úvěrové instituce k dispozici v rámci své standardní činnosti. V rámci CEÚ nejsou v databázi vedeny stavové hodnoty na účtech.

Do databáze CEÚ předaly úvěrové instituce (okruh povinných subjektů do 30. 11. 2021) aktuální platné údaje jednorázově v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. Od předání je pak aktualizují denně zasíláním změnových výkazů.

Od 1. 12. 2021 je rozšířen okruh sbíraných dat o bezpečnostní schránky, o IBAN pro jednotlivé účty, dále pak o osoby skutečných majitelů a osoby s plnou mocí. Ke stejnému datu je také rozšířen okruh institucí, které mají povinnost do CEÚ vykazovat. Zároveň je od 1. 8. 2021 rozšířen okruh oprávněných žadatelů o orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti.

Institucemi se pro účely CEÚ rozumí úvěrové instituce a další instituce definované zákonem č. 300/2016 Sb. – o centrální evidenci účtů (dále jen ZCEÚ) ve znění pozdějších předpisů (zejména změnou ukotvenou v zákoně 527/2020 Sb).

Úvěrovými institucemi ve smyslu ZCEÚ jsou banky, zahraniční banky, vykonávající svou činnost na území České republiky prostřednictvím poboček, spořitelní a úvěrní družstva a Česká národní banka.

Dalšími institucemi ve smyslu ZCEÚ se pak mají na mysli instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, kterým Česká národní banka přidělila kód platebního styku.

Institucím je určena stránka Informace pro instituce, kde jsou postupně zveřejňovány konkrétní metodické a technické informace, důležité pro hladké a bezchybné zajištění jejich zákonné oznamovací povinnosti v souvislosti s CEÚ.

Oprávněnými žadateli o informace z databáze CEÚ jsou orgány státní správy, definované v ZCEÚ, § 6, odst. 1. Tito žadatelé žádají o relevantní informace výhradně prostřednictvím datových schránek, předem oznámených České národní bance. Odpovědnost za oprávněnost žádosti o informace, tzn. za soulad s příslušnými zvláštními zákony, je plně na žadateli. Jiné subjekty, jako např. fyzické osoby, podnikatelské subjekty, finanční instituce apod., dotazy na CEÚ vznášet nemohou. Žádosti mohou oprávnění žadatelé posílat do ČNB od 1. 1. 2018. V žádostech se tito žadatelé mohou dotazovat jak na konkrétní číslo účtu, tak na konkrétní osobu.

Žádosti, pokud jsou podány formálně a technicky bezchybně, jsou odbavovány automatizovaně, průběžně a rychle. Odpovědi jsou pak zasílány zpět do datové schránky žadatele, ze které přišla předmětná žádost.

Oprávněným žadatelům o informace z CEÚ, kteří mají ze zákona právo o tyto informace žádat, je určena stránka Informace pro oprávněné žadatele. Stránka obsahuje konkrétní technické a metodické postupy, důležité pro rychlé a bezchybné vyřízení jejich žádostí.

Princip fungování Centrální evidence účtů

Instituce zasílají do CEÚ každý pracovní den do 12. hodiny výkaz o všech nově zřízených účtech a vzniklých nájmech bezpečnostních schránek, včetně údajů o osobách – majitelích a disponentech těchto účtů a bezpečnostních schránek, dále pak o skutečných majitelích a o osobách s plnou mocí. Dále zasílají údaje o změnách v takto vykazovaných účtech resp. bezpečnostních schránkách a vztazích a také o ukončení těchto vztahů.

Oprávněný žadatel se může dotázat na konkrétní osobu nebo na konkrétní účet. Jako odpověď vždy obdrží všechny jednotlivé záznamy, které ČNB v CEÚ o osobách eviduje, tj. o založení, veškerých evidovaných změnách a případném ukončení majitelského nebo disponentského oprávnění, příp. o ukončení vztahu z pozice skutečného majitele či osoby s plnou mocí, případně dotazem na konkrétní osobu může obdržet i údaje o bezpečnostní schránce, pokud tuto osoba má nebo měla v nájmu. V případě, že jsou evidovány záznamy o zrušení předmětných účtů, jsou i tyto žadateli v odpovědi zaslány ve speciálním souboru.