Sdělení o přístupu ČNB k uveřejňování informací podle nařízení (EU) č. 575/2013 a vyhlášky č. 163/2014 Sb. ve světle COVID-19

8. 4. 2020

Česká národní banka podporuje opatření k řešení nepříznivého systémového ekonomického dopadu pandemie COVID-19 a sdílí úsilí Evropského orgánu pro bankovnictví zmírnit okamžitou provozní zátěž regulovaných osob bezprostředně související s  dopadem pandemie COVID-19.

Česká národní banka tímto sdělením navazuje na sdělení Evropského orgánu pro bankovnictví z 31. března 2020 k výkaznictví a uveřejňování informací s ohledem na dopady pandemie COVID-19 [1] a informuje o své připravenosti poskytnout regulovaným osobám, které jsou povinny uveřejňovat informace podle nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR)[2] a vyhlášky č. 163/2014 Sb.[3], určitou míru flexibility při plnění povinnosti uveřejňovat informace podle těchto předpisů.

Banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry a pobočky bank z jiného než členského státu uveřejňují informace podle § 93, § 94 nebo § 95 vyhlášky č. 163/2014 Sb. se čtvrtletní nebo roční periodicitou. Řada z nich uveřejňuje také informace podle části osmé nařízení CRR, a to ročně a v omezeném rozsahu i čtvrtletně.

Česká národní banka rozumí současné situaci, v níž jsou regulované osoby vystaveny zvýšeným nárokům na zajištění kontinuity jejich podnikání i ochrany zdraví svých pracovníků, a je proto připravena akceptovat, pokud regulovaná osoba uveřejní informace podle části osmé nařízení CRR a vyhlášky č. 163/2014 Sb. takto:

  • informace k 31. 12. 2019 do 6 měsíců po skončení kalendářního roku, namísto do 4 měsíců,
  • informace k 31. 3. 2020 do 15. června 2020, namísto do 13. května 2020,
  • informace k 30. 6. 2020 do 14. září 2020, namísto do 12. srpna 2020.

Česká národní banka si je současně vědoma i zvýšeného významu včasného uveřejňování informací regulovanými osobami a jejich dostupnosti ostatním účastníkům trhu. Vyzývá proto regulované osoby, aby v situaci, kdy využijí výše deklarovanou toleranci a neuveřejní požadované informace ve stanoveném termínu, informovaly účastníky trhu o této skutečnosti, důvodech zpoždění i předpokládaném datu zveřejnění, a to na svých internetových stránkách ve složce pod společným označením "Povinně uveřejňované informace", v níž tyto informace standardně uveřejňují.

Regulované osoby by při povinném uveřejňování informací měly také posuzovat, zda uveřejňované informace dostatečně vyjadřují jejich aktuální rizikový profil, zejména s přihlédnutím k uplatňování mimořádných vládních i vlastních opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19 a případně zveřejnit další informace nezbytné k posouzení jejích rizikového profilu.


[1] Statement on supervisory reporting and Pillar 3 disclosures in light of COVID-19.
[2] Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
[3] Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.