Makroobezřetnostní politika

ČNB podle zákona o České národní bance (pdf, 367 kB) pečuje o finanční stabilitu v České republice. Úkolem ČNB v této oblasti je rozpoznávat, sledovat a posuzovat rizika ohrožení stability finančního systému. V zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá ČNB prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku. V praktické rovině lze makroobezřetnostní politiku definovat jako aplikaci sady nástrojů, jejichž cílem je snížit zranitelnost (resp. zvýšit odolnost) finančního systému prostřednictvím omezování vzniku rizik, která mohou pro systém jako celek vytvářet jednotlivé finanční instituce nebo jejich vzájemné vazby.

Strategie makroobezřetnostní politiky

Cíle makroobezřetnostní politiky

V souladu s doporučením ESRB (externí odkaz) vychází ČNB při výběru vhodných nástrojů makroobezřetnostní politiky z průběžných cílů, které odráží existenci několika zdrojů systémového rizika a jejich vlastních transmisních mechanismů.

Mezi klíčové cíle makroobezřetnostní politiky patří:

  • omezit systémová rizika spojená s nadměrným růstem úvěrů a finanční páky;
  • zmírnit a vyloučit nadměrný nesoulad splatností a nedostatek likvidity na trhu;
  • omezit koncentraci přímých a nepřímých expozic;
  • omezit rizika spojená s nežádoucí motivací finančních institucí a morálním hazardem;
  • posílit odolnost finanční infrastruktury.

Přehled průběžných cílů, makroobezřetnostních nástrojů a specifických rizik.

Nástroje makroobezřetnostní politiky uplatňované v České republice

Mezi nástroje makroobezřetnostní politiky patří zejména makroobezřetnostní kapitálové rezervy pro banky, které se staly součástí regulatorního rámce EU implementací balíku CRD IV/CRR. Kromě kapitálových rezerv má ČNB k dispozici i další nástroje zaměřené na specifická a sektorová rizika. V případě identifikace systémových rizik může ČNB část těchto nástrojů použít opět na základě CRD IV/CRR, ostatní pak např. na základě příslušných doporučení ESRB (externí odkaz). Náležitosti nástrojů makroobezřetnostní politiky jsou podrobně popsány v Příručce ESRB k operacionalizaci makroobezřetnostní politiky v bankovním sektoru (externí odkaz).

Jiné nástroje makroobezřetnostní politiky uplatňované v zahraničí

  • Vyšší požadavky na kapitál, likviditu, velké expozice nebo rizikové váhy (aktivace čl. 458 CRR)
  • Nástroje spojené s trhem nemovitostí (aktivace čl. 124 a čl. 164 CRR)

Za účelem zvýšení účinnosti a konzistentnosti makroobezřetnostní politiky napříč jednotlivými zeměmi EU byl do pravidel pro provádění makroobezřetnostní politiky zahrnut institut vzájemného uznávání makroobezřetnostních opatření (reciprocita).

Pozice ČNB k mezinárodním iniciativám v oblasti makroobezřetnostní politiky a finanční stability