Makroobezřetnostní politika

Zákon o České národní bance vedle stanovení cíle cenové stability uvádí, že ČNB rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku. V praktické rovině lze makroobezřetnostní politiku definovat jako aplikaci sady nástrojů, jejichž cílem je snížit zranitelnost (resp. zvýšit odolnost) finančního systému prostřednictvím omezování vzniku rizik, která mohou pro systém jako celek vytvářet jednotlivé finanční instituce nebo jejich vzájemné vazby.

Strategie makroobezřetnostní politiky

Nástroje makroobezřetnostní politiky uplatňované v České republice

Průběžné cíle a nástroje makroobezřetnostní politiky

V souladu s doporučením ESRB (externí odkaz) vychází Česká národní banka při výběru vhodných nástrojů makroobezřetnostní politiky z průběžných cílů, které odráží existenci několika zdrojů systémového rizika a jejich vlastních transmisních mechanismů.

Pozice ČNB k mezinárodním iniciativám v oblasti makroobezřetnostní politiky a finanční stability