Sdělení ČNB o Obecných pokynech k některým aspektům požadavků směrnice MiFID II ohledně vhodnosti

Dne 6. listopadu 2018 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) Obecné pokyny k některým aspektům požadavků směrnice MiFID II ohledně vhodnosti, které rozpracovávají vybrané aspekty plynoucí z požadavku na posuzování vhodnosti obsažené v čl. 25 odst. 2 MiFID II, § 15h zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a souvisejících ustanovení v čl. 54 a 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1095/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídili. Tyto obecné pokyny se vztahují na poskytování investičních služeb - investičního poradenství a správu portfolií - podle směrnice MiFID II, a jsou tak při poskytování uvedených služeb určeny obchodníkům s cennými papíry, investičním společnostem a mají význam rovněž i pro investiční zprostředkovatele. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1095/2010, že postupuje při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.

Obecné pokyny se použijí od 7. 3. 2019. K témuž dni pozbydou účinnosti dřívější obecné pokyny orgánu ESMA k vhodnosti vydané ke směrnici MiFID I (ESMA/2012/387).