Výzkumný a oponentní proces

Výzkum je v ČNB koordinován pomocí projektového řízení a jeho provádění je možné rozdělit do šesti fází znázorněných ve schématu níže. První čtyři fáze charakterizují kroky od formulace výzkumné otázky po finalizaci výzkumné publikace a zbývající dvě fáze se zaměřují na využití výsledků výzkumu, ať již v samotných diskusích o nastavení politik centrální banky, nebo v komunikaci ČNB směrem k odborné veřejnosti. Jednou z podstatných výhod nastaveného procesu je strukturovaný projektový přístup se zpětnou vazbou v různých fázích projektu.

Jednotlivé fáze výzkumného procesu i historický vývoje výzkumu v ČNB jsou detailně popsány v článku How to Organize Research in Central Banks: The Czech National Bank’s Experience.

Výzkumný proces ČNB

Výzkumný proces ČNB

Dokončený výzkumný projekt prochází náročným oponentním řízením, které je srovnatelné s těmi v kvalitních mezinárodních odborných časopisech. Výzkumný článek je zasílán k posouzení minimálně dvěma oponentům, z toho jeden je vybrán z řad expertů ČNB a druhý ze zahraniční centrální banky nebo akademie. O přijetí nebo nepřijetí článku k publikaci a zohlednění připomínek oponentů rozhoduje komise složená z koordinátora výzkumu, minimálně jednoho z oponentů a ředitele útvaru, do kterého výzkumný projekt tematicky spadá. Řešitelský tým prezentuje výsledky své práce na otevřeném semináři, během kterého musí být schopen své výstupy před komisí obhájit. Výsledný článek je následně publikován v jedné z výzkumných řad ČNB.