Sdělení ČNB o vydání obecných pokynů ESMA k některým aspektům požadavků MiFID II na funkci compliance

(ESMA35-36-1952)

Dne 6. dubna 2021 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), (dále jen "nařízení č. 1095/2010"), obecné pokyny k některým aspektům požadavků MiFID II na funkci compliance (externí odkaz). Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1095/2010 ESMA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit. Obecné pokyny nabývají účinnosti dne 7. června 2021. Ve stejný den přestávají platit Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID na funkci compliance [ESMA/2012/388], vydané v rámci MiFID I.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1095/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili.

Obecné pokyny obsahují doporučení k obsahu činnosti compliance a k organizačním požadavkům na funkci compliance. Obecné pokyny platí pro obchodníky s cennými papíry a úvěrové instituce, které poskytují investiční služby nebo při prodeji či poradenství u strukturovaných vkladů, a dále pro investiční společnosti obhospodařující fondy kolektivního investování či fondy kvalifikovaných investorů. Obecné pokyny podrobněji rozvádějí, vykládají a specifikují povinnosti, pokud jde o funkci compliance, stanovené ve směrnici MiFID II (směrnice 2014/65/EU), která je do českého právního řádu transponována v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a dále stanovené v přímo účinném delegovaném nařízení (EU) 2017/565.

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že účastníci finančního trhu, kterým jsou obecné pokyny určeny, vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídili.