Sdělení ČNB o vydání obecných pokynů ESMA k produktovému řízení

(ESMA 35-43-620)

ESMA vydala 5. února 2018 pod č.j. ESMA 35-43-620 Obecné pokyny ESMA k požadavkům na řízení produktů podle směrnice MiFID II (ESMA 35-43-620 CS, externí odkaz), které jsou určeny obchodníkům s cennými papíry, kteří se řídí zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a příslušným orgánům dohledu, přičemž se vztahují také na investiční zprostředkovatele podle tohoto zákona.

Česká národní banka potvrdila 23. února 2018 v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1095/2010, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Obecné pokyny vydává ESMA v návaznosti na čl. 24 (2) směrnice 2014/65/EU (MiFID II) a čl. 9 a 10 směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 (prováděcí směrnice MiFID II). Jde o podrobnější rozpracování požadavků na tzv. produktové řízení, tedy na postupy tvůrce produktu a distributora produktu. Předmětem výkladu jsou povinnosti týkající se stanovení cílového trhu a distribuční strategie pro každý produkt, jeho periodického přezkumu, sledování prodejů mimo cílový trh, komunikace mezi distributorem a tvůrcem, důsledků produktového řízení pro poskytované investiční služby, a konečně případné úpravy distribuční strategie distributorem, pokud dojde k závěru, že cílový trh a distribuční strategie nebyly stanoveny tvůrcem adekvátně.

Tyto obecné pokyny nabyly účinnosti 5. února 2018. Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že obchodníci s cennými papíry a další distributoři vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídili.