Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k řádným zásadám odměňování

(EBA/GL/2021/04)

Dne 2. července 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny k řádným zásadám odměňování podle směrnice 2013/36/EU (dále jen „pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 téhož nařízení, které jsou buď institucemi pro účely uplatňování směrnice 2013/36/EU (dále jen „CRD“) podle čl. 3 odst. 1 bodu 3 CRD, a to rovněž s ohledem na čl. 3 odst. 3 CRD, nebo investičními podniky, na něž se vztahuje hlava VII CRD podle čl. 1 odst. 2 a 5 nařízení (EU) 2019/2033 (dále společně jen „instituce“).

Tyto pokyny na základě čl. 74 odst. 3 a čl. 75 odst. 2 CRD dále upřesňují řádné a genderově neutrální zásady odměňování, které by instituce měly mít zavedeny pro všechny své pracovníky a pro pracovníky, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce na základě určení dle čl. 94 odst. 3 CRD a nařízení Komise v přenesení pravomoci (EU) 2021/923 (tzv. vybraní pracovníci).

Pokyny  nahradí dosud platné Obecné pokyny EBA k řádným zásadám odměňování podle čl. 74 odst. 3 a čl. 75 odst. 2 směrnice 2013/36/EU a k informacím zpřístupňovaným podle článku 450 nařízení (EU) č. 575/2013 (EBA/GL/2015/22). Potřeba aktualizace pokynů byla vyvolána přijetím směrnice (EU) 2019/878 (CRD5) a  samostatného obezřetnostního rámce pro vybrané investiční podniky – směrnice (EU) 2019/2034 (dále jen „IFD“) a nařízení (EU) 2019/2033 (dále jen „IFR“). Hlavním dopadem je vynětí investičních podniků podléhajících IFD/IFR z přímé působnosti pokynů; pro investiční podniky podléhající IFD/IFR je EBA zmocněna připravit a vydat ve spolupráci s ESMA samostatné obecné pokyny k odměňování pracovníků investičních podniků podléhajících IFD/IFR.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů k řádným zásadám odměňování podle směrnice 2013/36/EU (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 31. prosince 2021. S účinností ode dne použití těchto pokynů se zrušují obecné pokyny EBA k řádným zásadám odměňování podle čl. 74 odst. 3 a čl. 75 odst. 2 směrnice 2013/36/EU a k informacím zpřístupňovaným podle článku 450 nařízení (EU) č. 575/2013 (EBA/GL/2015/22). ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.