Sdělení klíčových informací (PRIIPs)

Nařízení EU o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou zavazuje tvůrce nebo prodejce investičních produktů k tomu, aby retailovým investorům poskytovali stručný (max. třístránkový) dokument shrnující klíčové informace o těchto produktech, tzv. „sdělení klíčových informací“. Sdělení klíčových informací má mj. obsahovat typové vymezení investora, pro kterého je daný produkt určen, rizikový a výnosový profil produktu, náklady produktu a informaci o kontaktech, na které lze směrovat stížnosti investorů. Cílem nařízení je zlepšit transparentnost a vzájemnou srovnatelnost investičních produktů pro retailové investory. Nařízení rovněž umožnuje, aby orgány dohledu a EIOPA uplatněním tzv. „intervenčních pravomocí“ zakázaly nebo omezily nabízení nebo distribuci investičních produktů, pokud by jinak hrozily významné obavy ohledně ochrany investorů nebo ohrožení finanční stability.

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
  • úřední sdělení
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • ostatní materiály
 • Konzultační materiály a návrhy
  (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)
   

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.