Sdělení ČNB o vydání obecných pokynů ESMA k vázanému prodeji

(ESMA/2016/574)

ESMA vydala 11. července 2016 pod č.j. ESMA/2016/574 Obecné pokyny ESMA k vázanému prodeji (ESMA/2016/574 CS, externí odkaz), které jsou určeny obchodníkům s cennými papíry, kteří se řídí zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, investičním společnostem při poskytování investičních služeb a příslušným orgánům dohledu, přičemž jejich obsah je relevantní rovněž pro investiční zprostředkovatele.

Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1095/2010, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Obecné pokyny vypracovala ESMA v návaznosti na čl. 24 (11) směrnice 2014/65/EU (MiFID II). Jde o požadavky na zřetelné zveřejnění úplných informací o cenách a nákladech, kompletní sdělení klíčových informací o aspektech, které se netýkají ceny, a o případných rizicích, zřetelné uvedení a sdělení „možnosti volby u nákupu“, vhodnou odbornou přípravu příslušných pracovníků, řízení střetu zájmů ve strukturách odměňování pracovníků prodeje, a také o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy po prodeji na jednotlivé složky vázaného prodeje. Tyto obecné pokyny upřesňují povinnosti plynoucí z § 15e, 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Tyto obecné pokyny nabyly účinnosti 3. ledna 2018. Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že se jimi budou řídit subjekty, na něž se obecné pokyny vztahují podle svého textu (tedy na obchodníci s cennými papíry a banky a investiční společnosti při poskytování investičních služeb) a také investiční zprostředkovatelé.