Vládní finanční statistiky

Vládní finanční statistika – roční údaje

Vládní finanční statistika představuje ucelený statistický systém zachycující ekonomické aktivity sektoru vládních institucí, a to především v oblasti příjmů, výdajů, deficitu, dluhu a transakcí ve finančních aktivech a pasivech. V České republice je za sestavení údajů vládní finanční statistiky primárně zodpovědný Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem financí a Českou národní bankou. Údaje vládní finanční statistiky jsou základem hodnocení vývoje tzv. maastrichtských kritérií v oblasti deficitu a dluhu vládních institucí. Česká národní banka po dohodě s Českým statistickým úřadem publikuje údaje ve formě, ve které jsou v návaznosti na jarní a podzimní notifikace deficitu a dluhu vládních institucí zasílány do Evropské centrální banky. Vybrané údaje vládní finanční statistiky jsou členěny jak za sektor vládních institucí celkem (S.13), tak v některých případech i za jednotlivé subsektory - ústřední vládní instituce (S.1311), místní vládní instituce (S.1313) a fondy sociálního zabezpečení (S.1314).

Vládní finanční statistika je sestavena na základě Manuálu vládní finanční statistiky Evropské centrální banky (GFS Guide) (externí odkaz). Tento manuál vysvětluje, jak jsou kompilována roční data vládní finanční statistiky požadované směrnicí Evropské centrální banky (Obecné zásady ECB/2018/13). Vládní finanční statistika vychází z mezinárodně platného manuálu Evropského systému národních a regionálních účtů (ESA 2010) (externí odkaz) schváleného Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května a dále z aktuálně platného Manuálu deficitu a dluhu vládních institucí (MGDD) (externí odkaz).

Ve vládní finanční statistice jsou následující institucionální jednotky klasifikovány v souladu s metodikou EDP statistiky (publikované ČSÚ) jako součást ústřední vlády (S. 1311): Česká exportní banka, Národní rozvojová banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost. V ostatních statistikách ČNB, tj. v měnové a finanční statistice, statistice platební bilance a statistice čtvrtletních finančních účtů, jsou tyto instituce klasifikovány jako součást finančního sektoru (S.12).

ARAD časové řady – data vládní finanční statistiky

Pokladní plnění státního rozpočtu – měsíční údaje

Pro operativní hodnocení plnění státního rozpočtu a celostátních daňových příjmů jsou zveřejněny časové řady vybraných ukazatelů státního rozpočtu. Za tato data je primárně zodpovědné Ministerstvo financí, s jehož souhlasem ČNB časovou řadu publikuje. Jedná se o seskupení jednotlivých položek do obdobné sestavy a metodiky, se kterou pracuje státní rozpočet ČR.

ARAD časové řady – data státního rozpočtu

Na adrese fa.stat@cnb.cz je možné se dotazovat na detailnější informace týkající vládní finanční statistiky, které nelze nalézt na této stránce.