Vládní finanční statistika

Úvod

Vládní finanční statistika představuje ucelený statistický systém zachycující ekonomické aktivity vládního sektoru, a to především v oblasti vládních příjmů, výdajů, deficitu, dluhu a transakcí vládního sektoru ve finančních aktivech a pasívech. V České republice je za tvorbu údajů vládní finanční statistiky primárně zodpovědný Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem financí a Českou národní bankou. Údaje vládní finanční statistiky jsou rovněž základem hodnocení vývoje tzv. maastrichtských kritérií v oblasti vládního deficitu a dluhu. Česká národní banka po dohodě s Českým statistickým úřadem publikuje údaje ve formě, ve které jsou v návaznosti na jarní a podzimní notifikace vládního deficitu a dluhu zasílány do Evropské centrální banky. Vybrané údaje vládní finanční statistiky jsou prezentovány za vládní sektor celkem (S.13).

Ve vládní finanční statistice jsou následující institucionální jednotky klasifikovány ČSÚ jako součást ústřední vlády (S. 1311): Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). V ostatních statistikách ČNB, tj. v měnové a finanční statistice, statistice platební bilance a statistice čtvrtletních finančních účtů, jsou tyto instituce klasifikovány jako součást finančního sektoru (měnových a finančních institucí).

Pro operativní hodnocení plnění státního rozpočtu a celostátních daňových příjmů jsou zveřejněny časové řady vybraných ukazatelů státního rozpočtu. Za tato data je primárně zodpovědné Ministerstvo financí. Jedná se o seskupení jednotlivých položek do obdobné sestavy a metodiky se kterou pracuje státní rozpočet ČR.

Metodika vládní finanční statistiky

Vládní finanční statistika vychází z mezinárodně platného manuálu Evropského systému národních účtů (ESA 2010) schváleného Nařízením Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství v platném znění a dále z platného manuálu ESA 2010 o vládním deficitu a dluhu schváleného Evropskou komisí v únoru 2016 v platném znění a také z pokynů ECB.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-19-007

Statistika pro operativní pokladní plnění státního rozpočtu vychází z mezinárodně platného manuálu Mezinárodního měnového fondu o Vládní finanční statistice z roku 1986 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/1986/eng/index.htm).

Data

Na adrese fa.stat@cnb.cz je možné se dotazovat na detailnější informace týkající vládní finanční statistiky, které nelze nalézt na této stránce.