Řešení krize na finančním trhu

Česká národní banka je podle zákona č. 374/2015 Sb. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu („ZOPRK“), orgánem příslušným k řešení krize bank, družstevních záložen a některých obchodníků s cennými papíry („instituce“) v České republice.

Řešení krize představuje restrukturalizaci instituce orgánem pro řešení krize tak, aby bylo zajištěno pokračování jejích zásadních činností, minimalizovaly se dopady selhání instituce na hospodářství a finanční systém a aby byla obnovena životaschopnost celé nebo části instituce v selhání, přičemž zbylá část instituce by byla řešena likvidací nebo insolvencí ve smyslu příslušných zákonů. Řešení krize je tedy proces, který má zajistit, aby případné selhání instituce proběhlo řádně a v souladu s cíli řešení krize.

S účinností od 1. ledna 2016 poskytuje ZOPRK ČNB komplexnější a efektivnější úpravu pro řešení krizí selhavších institucí, a to jak na národní tak i mezinárodní úrovni.

Problematika řešení krize získala na důležitosti v souvislosti s velkou finanční krizí let 2008-2009, kdy se mnoho států a centrálních bank podílelo na řešení nepříznivých dopadů selhání bank, a to i s využitím veřejných prostředků. Hlavním cílem nového právního rámce řešení krize je předejít užití těchto veřejných prostředků a přenést následky selhání instituce na její majitele a v případě potřeby i její věřitele.

Mezi hlavní kompetence ČNB jakožto orgánu pro řešení krize patří:

ČNB jako orgán pro řešení krizí postupuje při plnění svých úkolů v souladu s platnou legislativou a její činnost je interně upravena organizačním řádem (pdf, 147 kB).

V souvislosti s plánovaným odchodem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z EU („brexit“) ČNB zveřejnila od 12. 4. 2019 do 14. 5. 2019 na úřední desce návrh opatření obecné povahy, kterým reaguje na nejistotu týkající se zacházení s odepisovatelnými kapitálovými nástroji a odepisovatelnými závazky vyplývajícími ze smluv uzavřených podle anglického práva po brexitu.

ČNB v této souvislosti upozorňuje, že bude-li uvedené opatření obecné povahy po brexitu vydáno, bude vydáno jako dočasné řešení po dobu, po kterou budou splněny podmínky § 74b odst. 2 a 149 odst. 2 ZOPRK a dojde-li ke změně právního režimu ve Spojeném království nebo v České republice, může ČNB vydané opatření obecné povahy zrušit. ČNB současně důrazně doporučuje, aby povinné osoby ve vlastním zájmu nepolevovaly v úsilí o zahrnutí doložek uznatelnosti odpisu a konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů a závazků do stávajících smluv, ze kterých tyto mohou vznikat, resp. aby uzavíraly nové smlouvy již s příslušnými doložkami uznatelnosti, budou-li se takové smlouvy řídit právem třetích zemí (vč. anglického práva).

Vzhledem k tomu, že Spojené království vystoupilo z EU po uzavření dohody o vystoupení, pohybují se nyní účastníci trhu v právním prostředí bez významné nejistoty týkající se kapitálových nástrojů a odepisovatelných závazků, které mohou vyplývat ze smluv řídících se anglickým právem. ČNB proto v současné době nepovažuje za nutné výše uvedené opatření obecné povahy vydávat. ČNB však při této příležitosti znovu zdůrazňuje, aby banky ve vlastním zájmu uzavíraly, resp. renegociovaly smlouvy s protistranami na finančním trhu tak, aby takové smlouvy vyhovovaly požadavkům uznatelnosti v režimu řešením krize, včetně tzv. „doložek o bail-inu“, a očekává, že do konce roku 2020 budou banky schopny prokázat soulad s tímto očekáváním.