Výkon dohledu

Výkon dohledu nad finančním trhem představuje souhrn činností, které se týkají povolovacích a schvalovacích řízení, plnění informačních povinností, vlastního dohledu na místě i na dálku, mezinárodní spolupráce apod. V návaznosti na integraci dohledu nad finančním trhem do České národní banky, dochází postupně ke sjednocování a unifikaci těchto procesů. Proto je i následující prezentace informací založena na věcném členění s případným dalším členěním na jednotlivé sektory finančního trhu.

V kapitole Upozornění pro veřejnost jsou soustředěna sdělení České národní banky, jejichž cílem je upozornit na rizika, kterým může být veřejnost vystavena na finančním trhu.

Účelem informací zahrnutých v kapitole Postavení dohledu je poskytnout přehlednou formou základní informace o cílech a základních funkcích dohledu v jednotlivých sektorech finančního trhu.

Kapitola Povolovací a schvalovací řízení obsahuje praktické informace, které jsou nezbytné pro jednotlivé typy povolovacích a schvalovacích řízení zejména v případě vstupu do jednotlivých sektorů, mj. též příslušné prováděcí předpisy a formuláře podání.

Kapitola Pravomocná rozhodnutí obsahuje přehled pravomocných rozhodnutí České národní banky, která jsou publikována prostřednictvím speciální aplikace.

Kapitola Informační povinnosti je určena zejména pro subjekty finančního trhu, které plní pravidelnou informační povinnost vůči České národní bance a obsahuje výběr právních, metodických a technických předpisů, které se vztahují k této oblasti vč. případných formulářů, kterými se tato informační povinnost plní.

Zapojení dohledu nad finančním trhem v mezinárodní oblasti formou účasti v různých institucích a výborech mapuje kapitola Mezinárodní aktivity, v samostatné kapitole Dohody o spolupráci je k dispozici přehled dvoustranných i mnohostranných dohod, které má ČNB uzavřeny s ostatními evropskými nebo i mimoevropskými regulátory finančního trhu.

Kapitola Uveřejňování ČNB podle směrnice EU obsahuje informace o implementaci nové kapitálové směrnice v jednotné struktuře vč. propojení na souhrnnou publikaci těchto informací za všechny členské země EU v rámci EBA.

Účelem materiálů zveřejněných v kapitole Dohledové benchmarky je seznámení dohlížených subjektů s vybranými zobecněnými dohledovými poznatky a souvisejícími očekáváními dohledu, pokud jde o jednání dohlížených subjektů.

Výbor pro finanční trh byl v letech 2006-2013 poradním orgánem bankovní rady České národní banky, který se zaměřil na koncepční rozvoj dohledu nad finančním trhem. Novela zákona č. 6/1993 Sb. o ČNB účinná od 17. srpna 2013 tento poradní orgán bankovní rady zrušila. Pod následujícími odkazy naleznete tiskové zprávy z jednání výboru pro finanční trh a zápisy z jeho jednání.