Obsah CRÚ

V CRÚ jsou registrovány současné a potencionální úvěrové závazky:

  • právnických osob (s výjimkou bank a poboček zahraničních bank),
  • fyzických osob podnikatelů.

Závazky uvedených osob jsou předmětem registrace bez ohledu na to, zda z hlediska jejich aktivit v České republice jde o daňového rezidenta nebo nerezidenta.

Shromažďování úvěrových informací o klientech v registru provozovaném Českou národní bankou a sdílení těchto informací vymezeným okruhem účastníků CRÚ se opírá o ustanovení Zákona č. 21/1992 o bankách ve znění pozdějších změn (§ 38a).
Registraci v CRÚ podléhají pohledávky bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky, případně dalších osob stanoví-li tak zvláštní zákon (dále jen účastníci CRÚ).

Registrovány jsou jednotlivé úvěrové pohledávky účastníků CRÚ tj.:

  • čerpané úvěry, vč. kontokorentních,
  • debety na běžných účtech,
  • nečerpané úvěrové rámce a přísliby,
  • poskytnuté záruky a ručení,
  • úvěrové ekvivalenty dalších vybraných podrozvahových pohledávek.

Účastníci CRÚ jsou povinni registrovat své úvěrové pohledávky bez ohledu na jejich výši (s výjimkou debetů na běžných účtech s povinnou registrací nad 2000 Kč).

V CRÚ jsou registrovány rovněž úvěrové závazky právnických osob vůči věřitelům v zemích EU, které si na základě mezinárodní dohody vzájemně vyměňují úvěrové informace o klientech. Předmětem mezinárodní výměny úvěrových informací jsou pouze souhrnné zůstatky závazků právnických osob přesahující 25 000 €.

Obsah databáze CRÚ:

  • identifikační údaje klienta (IČO nebo evidenční číslo zahraničního subjektu, právní forma, obchodní název, adresa sídla, země sídla, atp.),
  • hodnoty pohledávky (celková výše pohledávky, aktuální zůstatek pohledávky, datum vzniku a údaje o splatnosti pohledávky, jistina a úroky po splatnosti, počet dnů po splatnosti, měna pohledávky, typy zajištění pohledávky, odvětvová klasifikace pohledávky, atp.),
  • údaj o zemi registrace závazku klienta.

Databáze CRÚ je měsíčně aktualizována.