Sdělení ČNB o vydání obecných pokynů k měření rizik a výpočtu otevřené pozice pro určité typy strukturovaných standardních fondů

Dne 28. března 2012 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl.16 nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1095/2010 o zřízení ESMA (dále jen „Nařízení“), pokyny k měření rizik a výpočtu otevřené pozice pro určité typy strukturovaných standardních fondů (pdf, 270 kB). Podle čl. 16 odst. 3 Nařízení musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídili.

Obecné pokyny podrobněji rozvádějí a specifikují povinnosti stanovené v § 27 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a v § 37 a 38 vyhlášky č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování, kterými byly do českého právního řádu transponovány příslušné předpisy práva Evropské unie (směrnice 2009/65/ES a  2010/43/EU), a to pro tzv. strukturované standardní fondy.

Česká národní banka bude při výkonu dohledu postupovat v souladu s těmito pokyny a očekává, že se jimi budou řídit rovněž investiční společnosti, které obhospodařují strukturované standardní fondy.