Sdělení ČNB o vydání obecných pokynů ESMA pro zásady a postupy v oblasti odměňování (MiFID)

Dne 1. října 2013 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), (dále jen „nařízení č. 1095/2010“), obecné pokyny pro zásady a postupy v oblasti odměňování (MiFID) (pdf, 343 kB). Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1095/2010 ESMA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit. Obecné pokyny nabývají účinnosti uplynutím šedesáti kalendářních dnů od data požadavku na podání zprávy orgány dohledu, zda se jimi budou řídit, tj. ode dne 31. ledna 2014.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1095/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili.

Obecné pokyny obsahují jednotlivé pokyny k řízení, kontrole a navrhování zásad a postupů v oblasti odměňování v kontextu požadavků směrnice MiFID (směrnice 2004/39/ES) týkajících se střetu zájmů a pravidel jednání, dále obsahují pokyny k řízení rizik, která vznikají v souvislosti se zásadami a postupy v oblasti odměňování, jakož i pokyny k dohledu příslušných orgánů dohledu a vynucování zásad a postupů v oblasti odměňování. Obecné pokyny rovněž uvádějí ilustrativní příklady zásad a postupů v oblasti odměňování, které vytvářejí střety mezi zájmy příslušných osob a zájmy klientů, a jež mohou být obtížně řiditelné.

Další pravidla pro odměňování jsou obsažena ve směrnici CRD IV, ty však dopadají na tzv. risk takery, tedy osoby jejichž rozhodování má významný dopad do rizik instituce a do jejího kapitálu. Regulace dle CRD IV sleduje tedy jiný účel, jímž je ochrana stability finanční instituce, zatímco pravidla odměňování dle MiFID, jichž se týkají výše uvedené obecné pokyny, mají za cíl ochranu klientů, avšak u jednotlivých osob může dojít k překryvu mezi pravidly CRD IV a MiFID, resp. souvisejícími obecnými pokyny.

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že se jimi kromě subjektů, na něž se obecné pokyny vztahují podle svého textu (tedy na obchodníky s cennými papíry, včetně bank a investičních společností při poskytování investičních služeb), budou řídit rovněž investiční zprostředkovatelé.