Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k uveřejňování zatížených a nezatížených aktiv

(EBA/GL/2014/03)

Dne 27. června 2014 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), (dále jen „nařízení č. 1093/2010“), Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k uveřejňování zatížených a nezatížených aktiv (EBA/GL/2014/03, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

 

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1093/2010 EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Obecné pokyny obsahují způsob a formát uveřejňování zatížených a nezatížených aktiv v souladu s čl. 443 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR).

 

Plné znění obecných pokynů (EBA/GL/2014/03, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž Prováděcí shrnutí, Odůvodnění a Doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Obecné pokyny nabývají účinnosti 6 měsíců od jejich vydání. Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníci s cennými papíry vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídili.