Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči České národní bance

Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem je oprávněna vyžadovat od regulovaných subjektů finančního trhu k výkonu této činnosti potřebné informace. Konkrétní způsob plnění této informační povinnosti je stanoven v rámci příslušných prováděcích právních předpisů, které Česká národní banka vydává na základě zmocnění v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, nebo v příslušných sektorových zákonech.

Informační povinnost subjektů finančního trhu zahrnuje:

  1. tzv. dohledovou statistiku, tj. pravidelné výkazy a hlášení v různých periodicitách na základě požadavků daných prováděcími předpisy na národní a evropské úrovni a předkládaných bankami, družstevními záložnami, pojišťovnami, zajišťovnami, obchodníky s cennými papíry, investičními společnostmi a investičními fondy, administrátory investičních fondů, osobami uvedenými v §15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, penzijními společnostmi a fondy penzijních společností, platebními institucemi, správci informací o platebním účtu, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu a obchodními a vypořádacími systémy v rámci tzv. dohledové statistiky
  2. ostatní požadavky vyplývající zpravidla přímo ze sektorových zákonů, specifických vyhlášek apod.

Další informace

Informace v souvislosti s COVID-19