Vykazování do AnaCredit

Vykazujícími osobami projektu AnaCredit jsou banky a pobočky zahraničních bank se sídlem ve zpravodajském členském státě. Kromě údajů o vlastních pohledávkách vykazují příslušné rezidentské centrály také údaje o pohledávkách svých poboček v zahraničí (spořitelním družstvům je v souladu s článkem 16 odst. 1 nařízení ECB/2016/13 udělena Českou národní bankou kompletní výjimka z vykazování).

Předmětem vykazování do AnaCredit jsou pohledávky za právnickými osobami. Záměrem ČNB (i ECB) je v budoucnu rozšířit projekt také na pohledávky za fyzickými osobami podnikateli i nepodnikateli. Tato skutečnost může být proto zmíněna v metodických dokumentech ČNB, protože již při přípravě byly tomuto záměru přizpůsobeny některé atributy či hodnoty číselníků.

ČNB na národní úrovni neuplatňuje prahovou hranici 25 000 EUR a vyžaduje údaje o pohledávkách v českých korunách a bez ohledu na jejich výši. Seznam pohledávek (instrumentů), které jsou předmětem vykazování do ČNB v rámci AnaCredit je uveden v dokumentu Instrumenty v AnaCredit.

Granularita (míra detailu) vykazovaných údajů je obecně na úrovni jednotlivých instrumentů (pohledávek). Vzhledem k variabilitě interních systémů bank ponechává ČNB rozhodnutí o granularitě konkrétních produktů na vykazujících osobách. Podmínkou je, aby vykazující osoba na zvolené úrovni byla schopna vykázat požadované údaje v souladu se stanovenými pravidly (granularitu do značné míry předurčují např. atributy typ instrumentu či měna instrumentu).

Vykazované údaje jsou v závislosti na charakteru a frekvence rozděleny do 13 provázaných výkazů (12 tabulek AnaCredit, 1 tabulka RIAD). Na zaslaná data ČNB aplikuje jednovýkazové a mezivýkazové kontroly.

Způsoby a termíny předkládání výkazů popisuje Návod pro vykazování do AnaCredit. Výkazy jsou předkládány zpravidla na měsíční bázi (část čtvrtletně). S výjimkou měsíčního výkazu o protistranách zasílají vykazující osoby výkazy prostřednictvím výkaznického systému (MtS-ISL-SUD-SDNS). Vzhledem ke skutečnosti, že vykazování do AnaCredit je v určitých ohledech specifické oproti standardnímu vykazování, byl připraven dokument popisující Specifika a scénáře vykazování dat AnaCredit prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS. Měsíční výkaz o protistranách obsahuje tzv. referenční data protistran. Ta jsou vykazována prostřednictvím systému RIAD. Některé atributy v rámci referenčních dat využívají hodnoty číselníků společně definované zpravodajskými členskými státy.

Ostré vykazování dat AnaCredit začíná od 1. 6. 2019, konkrétně od referenčního data 30. 6. 2019, podle metodiky ANA20190601, která je dostupná v systému SDNS od 30. 4. 2019.

Aktuálně mohou vykazující subjekty testovat zasílání úvěrových dat AnaCredit přes systém MtS-ISL-SUD-SDNS na starší testovací metodice ANA20180902 (platnost metodiky: září 2018 - květen 2019; možné testovat na výskytech v tomto období) nebo na metodice ANA20190601 (platnost metodiky: od června 2019; možné testovat na výskytech od června 2019). Před zahájením testování ze strany vykazujících subjektů je nutné kontaktovat anacredit@cnb.cz.

Dokumenty popisující výkazy a implementované kontroly v metodice ANA20190601 obsahují v názvu souboru prefix ANA20190601.

Od prosince 2018 je možné testovat zasílání úvěrových dat AnaCredit přes systém MtS-ISL-SUD-SDNS na aktuální metodice ANA20180902. Ostré vykazování dat AnaCredit bude spuštěno od 1. 6. 2019, konkrétně k referenčnímu datu 30. 6. 2019, na nové metodice ANA20190601, která byla finálně zveřejněna v systému SDNS dne 30. 4. 2019. Zveřejněním nové metodiky je možné zahájit testování zasílání úvěrových dat AnaCredit také na této metodice.

Dokumenty popisující výkazy a implementované kontroly v nové metodice obsahují v názvu souboru prefix ANA20190601.

Dne 31. 1. 2019 byl spuštěn ostrý provoz systému RIAD - registr protistran úvěrových dat AnaCredit. Následně byly v březnu a dubnu zprovozněny webové služby a aplikace na nových URL adresách (bez portu 4001).

Prosíme všechny uživatele, aby používali nové URL adresy a nasměrovali své systémy na nové URL adresy webových služeb, pokud je používají.

 

ČNB RIAD

Webová aplikace

Webové služby - WS

Ověřovací provoz
(TEST)

https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-test/faces/Main.jsf  https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}

Produkční prostředí
(PROVOZ)

https://aplc.cnb.cz/riad-ext/faces/Main.jsf  https://aplc.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}

 

Kompletní dokumentace ECB k projektu AnaCredit je dostupná zde.

AnaCredit:

 

anacredit@cnb.cz

 

RIAD: riad-vs@cnb.cz - věcná správa
 

riad-ts@cnb.cz - technická správa

 

AnaCredit:

 

anacredit@cnb.cz

 

RIAD: riad-vs@cnb.cz - věcná správa
 

riad-ts@cnb.cz - technická správa