Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k srovnávání postupů odměňování a rozdílů v odměňování žen a mužů podle směrnice (EU) 2019/2034

(EBA/GL/2022/07)

Dne 30. 6. 2022 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „orgán EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 (dále jen „nařízení o zřízení orgánu EBA“) Obecné pokyny k srovnávání postupů odměňování a rozdílů v odměňování žen a mužů podle směrnice (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/07) (externí odkaz) (dále jen „pokyny“). Pokyny nabydou účinnosti 31. 12. 2022 a ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení orgánu EBA, že se bude při výkonu dohledu těmito pokyny řídit.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení orgánu EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu (i) a (viii) nařízení o zřízení orgánu EBA a investičním podnikům podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU, na které se vztahují čl. 25 a 34 směrnice (EU) 2019/2034 (dále jen „investiční podniky“); jedná se tak o investiční podniky třídy 2.

Pokyny upřesňují pro účely dohledu nad zásadami odměňování v souladu s čl. 34 směrnice (EU) 2019/2034 informace, které mají investiční podniky poskytovat příslušným orgánům pro účely srovnávání trendů a postupů v oblasti odměňování, včetně informací zveřejňovaných v souladu s kritérii pro zveřejňování stanovenými v čl. 51 prvním pododstavcem písm. c) a d) nařízení (EU) 2019/2033, a informace, které mají být poskytovány pro účely srovnávání rozdílů v odměňování žen a mužů. Pokyny dále upřesňují, jakým způsobem budou příslušné orgány shromažďovat od investičních podniků srovnávané údaje a jakým způsobem budou tyto srovnávané údaje následně předkládat orgánu EBA.

Předchozí verze pokynů, tj. obecné pokyny EBA k srovnávání odměňování (EBA/GL/2014/08) (externí odkaz), se zrušují s účinností od 31. 12. 2022.

Plné znění Obecných pokynů k srovnávání postupů odměňování a rozdílů v odměňování žen a mužů podle směrnice (EU) 2019/2033 (EBA/GL/2022/07) (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).