Příspěvek do mechanismu pro financování řešení krize

Nástrojem pro financování řešení krize v České republice je Fond pro řešení krize („FŘK“). Prostředky FŘK mají být do roku 2024 ve výši alespoň 1 % krytých vkladů. Této úrovně má být dosaženo pravidelnými příspěvky institucí[1]. Výše individuálního příspěvku instituce do FŘK je závislá na její velikosti a rizikovém profilu a je blíže specifikována v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63. Výpočet, předepsání a případné vymáhání těchto příspěvků je v kompetenci ČNB.

Prostředky ve FŘK spravuje Garanční systém finančního trhu. V mimořádných případech lze v rámci řešení selhání instituce použít i prostředky FŘK k:

  • financování řešení krize (např. k doplnění kapitálu instituce v selhání, ke koupi jejího majetku, poskytnutí úvěru nebo záruky při převodu její činnosti nebo majetku na vybraného nabyvatele),
  • výplatě dorovnání v případě, že důsledky použití nástrojů pro řešení krize představují pro majitele instituce (případně věřitele instituce) nižší nárok na případné protiplnění v porovnání s likvidací nebo insolvencí.

Protože se jedná o veřejné prostředky, jejich případné využití podléhá předchozímu schválení Evropské komise v rámci pravidel veřejné podpory.


[1] V souladu s § 209 odst. 2 ZOPRK jsou instituce a pobočky instituce z jiného než členského státu povinny přispívat do Fondu pro řešení krize. Dojde-li k zániku instituce v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, přechází povinnost uhradit příspěvek do Fondu pro řešení krize, jenž by připadal na zaniklou instituci, na jejího právního nástupce.